Розвиток громадянського суспільства відповідно до вимог європейського інституціонального поступу

T. Dasho «Civil society developmentin accordance with the requirementof the european institutional action»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано розвиток українського громадянського суспільства відповідно до вимог європейського інституціонального поступу. З’ясовано, що в умовах правової держави державна влада стає найважливішим інструментом, за допомогою якого громадянське суспільство забезпечує оптимальні умови для свого саморозвитку. Саме у такому контексті держава виступає як публічно-владний інститут, що керує грома¬дянським суспільством загалом і покликаний діяти у всезагальних інтересах. Сучасний конституціоналізм в Україні об’єктивно потребує активного сприяння держави в реформуванні суспільства, а не сприйняття держави як ворожої суспільству сили.

1. Atamanchuk G. Teoriya gosudarstennogo upravleniya [Theory of Public Administration]. Moskva: Yurid. lit. Publ, 2007. 324 p. 
2. Gadzhiev K. Politicheskaya filosofiya [Political Philosophy]. otd-nie ekonomiki Ros. akad. nauk. Moskva: Ekonomika Publ., 2009. 468 p. 
3. Moroz O. Na shlyakhu do stvorennya hromadyans’koho suspil’stva [On the way to the creation of a civil society]. Verkhovna Rada Ukrayiny dvanadtsyatoho sklykannya. 1990–1994 roky. Kyiv: Kyy Publ, 1998. P. 648. 
4. Skrypnyuk O. Problema sotsial’noyi derzhavy v konteksti kontseptsiyi “derzhavnoho minimalizmu” [The problem of a social state in the context of the concept of “state minimalism”]. Pravo Ukrayiny. 2000. No 11. pp. 11–19. 
5. Selivanov V. Pravova polityka Ukrayiny (deyaki pytannya sutnosti, zmistu ta tekhnolohiyi) [Legal policy of Ukraine (some issues of essence, content and technology)]. Pravo Ukrayiny. 2001. No 12. pp. 5–11. 
6. Todyka Yu. Konstitutsiya Ukrainy: problemy teoriii i praktiki [The Constitution of Ukraine: The Problems of Theory and Practice]. Kharkіv: Fakt Publ. 2000. 468 p. 
7. Rechyts’kyy V. Hromadyans’ki prava yak yurydychnyy zasib protyvahy derzhavniy vladi [Civil rights as a legal remedy against state authority]. Ukrayins’ke pravo. 1995. No 1 (2). pp. 71–77.
8. Nersesyants V. S. Obshchaya teoriya prava i gosudarstva: ucheb. dlya vuzov [General theory of law and state: Textbook. for universities] In-t gosudarstva i prava Ros. akad. nauk; Akad. pravovoi in-t. Moskva: Norma; Infra-M Publ., 2000. 612 p. 9. Pro ob’yednannya hromadyan: Zakon Ukrayiny vid 16.06. 1992 r. [About об’єднання громадян: The Law of Ukraine від 16.06. 1992 p.]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1992. No 34. St. 504. 
10. Kudryavtsev V. Novoe politicheskoe myshlenie i prava cheloveka [New political thinking and human rights]. V. Kudryavtsev, E. Lukasheva. Voprosy filosofii. 1990. No 5. pp. 2–7. 
11. Rabinovych P. Hromadyans’ke suspil’stvo i pravova derzhava (zahal’noteoretychni mirkuvannya) [Civil society and the rule of law (general theoretical considerations)]. Ukrayins’ke pravo. 1996. Vol. 3. pp. 27–33. 
12. Rabinovych P. Zahal’na kontseptsiya pravovoyi reformy: do kharakterystyky vykhidnykh zasad [The general concept of legal reform: to the characteristics of outsourci]. Visnyk Akad. pravovykh nauk Ukrayiny. 1998. No 1. pp. 11–19. 
13. Todyka Yu. Rol’ Konstytutsiyi Ukrayiny v stanovlenni hromadyans’koho suspil’stva [The Role of the Constitution of Ukraine in the Formation of Civil Society]. Visnyk Akad. pravovykh nauk Ukrayiny. 1998. No 2. pp. 7–13. 
14. Kushnirenko O. Prava i svobody lyudyny ta hromadyanyna [Rights and freedoms of a person and a citizen]. O. Kushnirenko, T. Slin’ko. Kharkiv: Fakt Publ, 2001. 332 p. 
15. Kozlovs’kyy A. Pravo yak hnoseolohichnyy mekhanizm rozv"yazannya konfliktiv [Right as an epistemological mechanism for resolving conflicts]. Nauk. zap. Nats. un-tu “Ostroz’ka akademiya”. Seriya “Pravo”. Ostroh, 2000. Vol. 1. pp. 57–62.