Current standardization of higher education in Ukraine

2017;
: 205 - 210

I. Khomyshyn «Current standardizationof higher education in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article examines current condition of the development of higher education standards and highlights main principles of their construction. Normative and legal provision of higher education standards in Ukraine and their compliance with European standards of higher education are analyzed.

1. Novyny Ministerstva osvity i nauky [News of the Ministry of Education and Science]. Available at: http: //mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/01/16/uprodovzh-czogo-roku-mon-planue-zatverditi-yakisno-novi-standarti-vishhoyi-osviti/
 
2. Pro Natsional'nu stratehiyu rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 25.06.2013 [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021: Presidential Decree dated 25.06.2013]. Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
 
3. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrayiny: vid 01.07.2014 No 1556-VII [About higher education: Law of Ukraine: from 01.07.2014 № 1556-VII]. Available at: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 
4. Pro zatverdzhennya Natsional'noyi ramky kvalifikatsiy: Postanova kabinet ministriv Ukrayiny vid 23 lystopada 2011 r. No 1341 [On Approval of the National Framework of Qualifications: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 23, 2011 No. 1341]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-11274-4_2989
 
5. Metodychni rekomendatsiyi shchodo rozroblennya standartiv vyshchoyi osvity: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 01.06.2016 No 600 [Methodical recommendations for the development of higher education standards: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated June 1, 2016 No. 600]. Available at: http: //mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html.
 
6. Derzhavni standarty vyshchoyi osvity: teoriya i metodyka [State Higher Education Standards: Theory and Methodology]. Za red. N. H. Nychkalo. Khmel'nyts'kyy: TUP Publ., 2002. 334 p.
 
7. Baidenko V. I. Obrazovatel'nyi standart. Opyt sistemnogo issledovaniya [Educational standard. Experience of system research]. Novgorod : NovGU im. Yaroslava Mudrogo Publ., 1999. 440 p.
 
8. The framework of qualifications for the European Higher Education Area. Available at: http://www.ehea.info/Uploads/Documents/QF-EHEA-May2005.pdf.
 
9. Framework for lifelong learning // Official Journal of the European Union. 2008. C111/01. Available at: http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF.
 
10. Pro zatverdzhennya Natsional'noyi ramky kvalifikatsiy:Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23.11.2011 No 1341 [On Approval of the National Framework of Qualifications: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 23, 2011 No. 1341]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
https://doi.org/10.1007/978-3-642-11274-4_2989
 
11. Polozhennya pro Naukovo-metodychnu radu Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 11.09.2015 r. [Regulation on the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 11.09.2015]. Available at: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-09-17/4402/2-nmon-922.pdf
 
12. Pro zatverdzhennya pereliku haluzey znan' i spetsial'nostey, za yakymy zdiysnyuyet'sya pidhotovka zdobuvachiv vyshchoyi osvity: Postanova KMU vid 29.04.2015 No 266 [On Approval of the List of Fields of Knowledge and Specialties under which Higher Education Institutions are Prepared: CMU Decree No 296 of 29.04.2015]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.
https://doi.org/10.1055/s-0035-1569536
 
13. Pro zatverdzhennya ta vvedennya v diyu Metodychnykh rekomendatsiy shchodo rozroblennya standartiv vyshchoyi osvity: Nakaz MON Ukrayiny vid 01.06.2016 No 600 [On Approval and Introduction of Methodical Recommendations on the Development of Higher Education Standards: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated June 1, 2016 No. 600]. Available at : http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555-
 
14. Vstupne slovo do proektu T'yuninh - harmonizatsiya osvitnikh struktur v Yevropi [Welcome to Tuning Project - Harmonization of Educational Structures in Europe]. Available at: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/ General_Brochure_Ukrainian_version.pdf
 
15. Poryadok roz•hlyadu proektiv standartiv vyshchoyi osvity ta yikh zatverdzhennya: skhvaleno sektorom vyshchoyi osvity Naukovo- metodychnoyi rady Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny (protokol vid 22.11.2016 No 9) [Procedure for consideration of draft standards of higher education and their approval: approved by the higher education sector of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine (Minutes dated November 22, 2014 No. 9)]. Available at: http://mon.gov.ua/content/Osvita/metod_rek/1003201711.pdf