Strategic potential for reforming higher education system in Ukraine

2017;
: 163 - 169

U. Parpan «Strategic potential for reforming higher education system in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article defines the strategic potential of reforming the system of higher education of Ukraine in the context of the analysis of modern socio-cultural changes and integration processes in the European educational space. It is found out that in the conditions of innovative development the functional role of education changes: from the translator of knowledge and the generator of specific skills and abilities it turns, firstly, into the direct producer of knowledge and, secondly, in the active participant of the process of transformation of this knowledge into new products, technology and services. It is proved that the Ukrainian system of higher education in Ukraine is undergoing transformation processes, which, on the one hand, is conditioned by continuous spontaneous adaptation to changing environmental conditions, on the other hand, the contradiction of reforms.

1.Nikolayenko S. Yakist’ vyshchoyi osvity Ukrayiny – pohlyad u maybutnye [The quality of higher education in Ukraine is a look into the future]. Svit finansiv. Vol. 3(8). October. 2006. pp. 7–22. 
2. Kyyan M., Okladna M., Perevalova L. Cuchasni tendentsiyi rozvytku vyshchoyi osvity v Ukrayini [Contemporary trends in the development of higher education in Ukraine]. Available at: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences. 
3. Demchenko N. M. Vyshcha shkola v Ukrayini: istoryko-pravovi aspekty [Higher school in Ukraine: historical and legal aspects]. Pravove rehulyuvannya ekonomiky. 2012. No. 11–12. pp. 474–482. 
4. Yakymenko O. O. Chynnyky vplyvu na realizatsiyu orhanizatsiyno-pravovoho mekhanizmu derzhavnoho rehulyuvannya transformatsiyi vyshchoyi osvity v Ukrayini [Factors influencing the implementation of the organizational and legal mechanism of state regulation of the transformation of higher education in Ukraine]. Visnyk Natsional’noho universytetu tsyvil’noho zakhystu Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya. 2016. Vol. 2. pp. 141–151. 
5. Horbachyk A. P. Osoblyvosti menedzhmentu vyshchoyi osvity v suchasnykh umovakh [Features of management of higher education in modern conditions]. Aktual’ni  problemy  sotsiolohiyi,  psykholohiyi,  pedahohiky.  2010. Vol. 11. pp. 5–20. 
6. Rymar Yu. M. Stan ta perspektyvy rozvytku vyshchoyi shkoly v Ukrayini [The state and prospects of the development of higher education in Ukraine.]. Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka  politekhnika”.  Seriya:  Problemy  ekonomiky  ta  upravlinnya.  2008.  No.  628.  pp.2  77–280.
7. Sysoyeva S. Osvitni reformy: osvitolohichnyy kontekst [Educational Reforms: Educational Context]. Osvitolohiya. 2013. Vol. 2. pp. 36–45. 
8. Vyel’cheva N. I. Naukovo-teoretychni osnovy derzhavnoho rehulyuvannya vyshchoyi osvity [Theoretical and theoretical foundations of state regulation of higher education]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13 
9. Toffler E. Shok budushchogo [Shock of the future]. Moskva: “Prosveshchenie”, 2004. 557 p. 
10. Vovkanych S. Y. Teoretyko- metodolohichni osnovy doslidzhennya lyuds’koho ta intelektual’noho kapitalu v znannyevomistkiy ekonomitsi: kontseptualizatsiya ponyat’ [Teoretiko-metodologicheskie osnovi doslisdzhennya chelovekogo te іntelektualnogo kapitalu v znannnevomistkij ekonomi: conceptualizatsii understand]. / Rehional’na ekonomika. 2007. No. 4. pp. 7–19. 
11. Rzhepishevs’ka V. V. Problemy ta perspektyvy funktsionuvannya vyshchykh navchal’nykh zakladiv u rehional’niy innovatsiyniy systemi [The problems are the perspective of the function of the whistle-blowing novices in the regional innovative system]. Efektyvna ekonomika. 2013. No. 3: Available at http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_30. 
12. Prysvitla O. V. Dominanty rozvytku vyshchoyi osvity v umovakh hlobal’noho rynku osvitnikh posluh. Dys. kand. ekon. nauk. [Dominanti rozvitku vishcheo osvіti in the minds of the global market of osvіtnіh ambassador.]. Dnipropetrovs’k, 2016. 276 p. 
13. Rybchans’ka Kh. V. Otsinka finansovykh vazheliv rozvytku vyshchoyi osvity Ukrayiny [Assessment of financial leverage for the development of higher education in Ukraine]. Fynansы, uchet, banky. 2016. Vol. 1(21). pp. 276–288. 
14. Prohrama ekonomichnykh reform Ukrayiny na 2010–2014 rr. [Program of economic reforms of Ukraine for 2010–2014]. Available  at: http://www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform_FINAL_2.pdf.. 
15. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 01. 07. 2014 r. No. 1556-VII. [About higher education: Law of Ukraine dated 01.07.2014 No. 1556-VII.]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 .