Cучасний стан стандартизації вищої освіти в Україні

I. Khomyshyn «Current standardizationof higher education in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено сучасний стан розроблення стандартів вищої освіти в Україні, окреслено основні принципи їх побудови. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення стандартів вищої освіти в Україні та їх відповідність європейським стандартам вищої освіти

1. Novyny Ministerstva osvity i nauky [News of the Ministry of Education and Science]. Available at: http: //mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/01/16/uprodovzh-czogo-roku-mon-planue-zatverditi-yakisno-novi-standarti-vishhoyi-osviti/
 
2. Pro Natsional'nu stratehiyu rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 25.06.2013 [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021: Presidential Decree dated 25.06.2013]. Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
 
3. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrayiny: vid 01.07.2014 No 1556-VII [About higher education: Law of Ukraine: from 01.07.2014 № 1556-VII]. Available at: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 
4. Pro zatverdzhennya Natsional'noyi ramky kvalifikatsiy: Postanova kabinet ministriv Ukrayiny vid 23 lystopada 2011 r. No 1341 [On Approval of the National Framework of Qualifications: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 23, 2011 No. 1341]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-11274-4_2989
 
5. Metodychni rekomendatsiyi shchodo rozroblennya standartiv vyshchoyi osvity: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 01.06.2016 No 600 [Methodical recommendations for the development of higher education standards: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated June 1, 2016 No. 600]. Available at: http: //mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html.
 
6. Derzhavni standarty vyshchoyi osvity: teoriya i metodyka [State Higher Education Standards: Theory and Methodology]. Za red. N. H. Nychkalo. Khmel'nyts'kyy: TUP Publ., 2002. 334 p.
 
7. Baidenko V. I. Obrazovatel'nyi standart. Opyt sistemnogo issledovaniya [Educational standard. Experience of system research]. Novgorod : NovGU im. Yaroslava Mudrogo Publ., 1999. 440 p.
 
8. The framework of qualifications for the European Higher Education Area. Available at: http://www.ehea.info/Uploads/Documents/QF-EHEA-May2005.pdf.
 
9. Framework for lifelong learning // Official Journal of the European Union. 2008. C111/01. Available at: http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF.
 
10. Pro zatverdzhennya Natsional'noyi ramky kvalifikatsiy:Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23.11.2011 No 1341 [On Approval of the National Framework of Qualifications: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 23, 2011 No. 1341]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
https://doi.org/10.1007/978-3-642-11274-4_2989
 
11. Polozhennya pro Naukovo-metodychnu radu Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 11.09.2015 r. [Regulation on the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 11.09.2015]. Available at: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-09-17/4402/2-nmon-922.pdf
 
12. Pro zatverdzhennya pereliku haluzey znan' i spetsial'nostey, za yakymy zdiysnyuyet'sya pidhotovka zdobuvachiv vyshchoyi osvity: Postanova KMU vid 29.04.2015 No 266 [On Approval of the List of Fields of Knowledge and Specialties under which Higher Education Institutions are Prepared: CMU Decree No 296 of 29.04.2015]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.
https://doi.org/10.1055/s-0035-1569536
 
13. Pro zatverdzhennya ta vvedennya v diyu Metodychnykh rekomendatsiy shchodo rozroblennya standartiv vyshchoyi osvity: Nakaz MON Ukrayiny vid 01.06.2016 No 600 [On Approval and Introduction of Methodical Recommendations on the Development of Higher Education Standards: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated June 1, 2016 No. 600]. Available at : http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555-
 
14. Vstupne slovo do proektu T'yuninh - harmonizatsiya osvitnikh struktur v Yevropi [Welcome to Tuning Project - Harmonization of Educational Structures in Europe]. Available at: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/ General_Brochure_Ukrainian_version.pdf
 
15. Poryadok roz•hlyadu proektiv standartiv vyshchoyi osvity ta yikh zatverdzhennya: skhvaleno sektorom vyshchoyi osvity Naukovo- metodychnoyi rady Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny (protokol vid 22.11.2016 No 9) [Procedure for consideration of draft standards of higher education and their approval: approved by the higher education sector of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine (Minutes dated November 22, 2014 No. 9)]. Available at: http://mon.gov.ua/content/Osvita/metod_rek/1003201711.pdf