Prerequisites of reference of counteraction of economy to tenization to subject to administrative and legal regulation (conceptual measurement)

2017;
: 175 - 181

O. Tylchyk «Prerequisites of reference of counteractionof economy to tenization to subject to administrativeand legal regulation (conceptual measurement)» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
University DFS Ukrayiny Department of Administrative Law and Procedure and customs security

In the article an analysis of the prerequisites for the counteraction of the shadow economy to the object of administrative and legal regulation based on the conceptual approaches of the relation of law and economy is conducted. It is emphasized on the special role of administrative-legal regulation of economic relations. Separately highlighted the main directions of content of administrative and legal counteraction to the shadowing of the economy.

1. Nort D. Instituty, institucional'nye izmenenija i funkcionirovanie ekonomiki [Institutes, institutional changes and functioning of economy]. Moscow, Fund of the economic book of "Beginning" Publ., 1997, 180 рр.
 
2. Brockij M. N. Gosudarstvenno-pravovoe regulirovaniej ekonomicheskoj dejatel'nosti v sovremennoj Rossii (teoreticheskaja model' i prakticheskoe voploshhenie). Dokt. diss. [State and legal regulation of economic activity in modern Russia (theoretical model and the practical embodiment) Dokt. diss.]. St. Petersburg, 2002, 380 р.
 
3. Yakobchuk V. P., Xodakivs'ky'j Ye. I., Ly'tvy'nchuk I. L. Rol' publichnogou pravlinnya u formuvanni novoyi modeli derzhavnogo regulyuvannya ekonomiky' [Role of public management in formation of new model of state regulation of economy]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5375.
 
4. Bosak O. Z. Publichneu pravlinnya yak nova model' upravlinnya u derzhavnomu sektori [Public management as new model of management in public sector]. Public administration: theory and practice, 2010, Vol. 2, 114-122 рр.
 
5. Tacij V. Ya., Svyatocz'ky'j O. D., Maksy'mov S. I. tа in.; za zag. red. O. V. Petry'shy'na Pravova doktry'na Ukrayiny': u 5 t. T. 1: Zagal'noteorety'chna ta istory'chna yury'sprudenciya [Pravova Ukrani's doctrine: at 5 t. T. 1: Zagalnoteoretic hnathatstorichna law]. Kharkiv, Right Publ., 2013, 976 рр.
 
6. Barenbojm P. D. Filosofija prava i konstitucionnajaj ekonomika. Ocherki Konstitucionnojj ekonomiki [Legal philosophy and constitutional economy. Sketches of the Constitutional Economy]. Moscow, Yustits-inform Publ., 2009, 436 рр.
 
7. Orlov V. I. Stimulirovanie kak metod povyshenijaj effektivnosti gosudarstvennogo upravlenija v sferej ekonomiki [Stimulation as a method of increase in efficiency of public administration in the sphere of economy]. Administrative law: theory and practice. Strengthening of the state and dynamics of social and economic development. Materials of the Scientific conference, Moscow, 2001, pp. 27-30.
 
8. Kostennikov M. V. Teoreticheskie problemy kodifikacii administrativnogo prava Rossii. Dokt. diss. [Theoretical problems of codification of administrative law of Russia Dokt. diss.]. Moscow, 2001, 355 р.
 
9. Titov V.N. Neformal'najaj ekonomika v Rossii: istoricheskie tradicii [Informal economy in Russia: historical traditions]. Social sciences and present. 2008, Vol. 5, 100-110 рр.
 
10. Fridman M. Kapitalizm i svoboda (Capitalism and freedom). Kiev, ourformat Publ., 2017, 216 рр.
 
11. Shnajder Fridrih, Jenst Dominik Skryvajas' v teni: rost podpol'nojj ekonomiki [Disappearing in a shadow: growth of underground economy]. Economy questions. 2002, Vol. 30, 1-15 рр.
 
12. Stigler Dzh. Teorijaj ekonomicheskogo regulirovanija [The Theory of Economic Regulation]. The Bell Journal of Economics and Management Science. 1971, Vol. 2 (1), 3-21 рр.
https://doi.org/10.2307/3003160
 
13. Morozova N. O. Metod izmerenij razmer tenevojj ekonomiki, obrazovannoj v rezul'tate vvedenija nalogov i subsidij: primeneni ekoncepciii zlishkov [Method of measurement of the size of the shadow economy formed as a result of introduction of taxes and subsidies: application of the concept of surplus]. Economic bulletin of the Russian state university. 2009, Vol. 7 (1), 58-66 рр.
 
14 Mamedov A. A. Finansovo-pravovye problemy strahovanija v Rossii. Dokt. diss. [Financial and legal problems of insurance in Russia Dokt. diss.]. Moscow, 2006, 514 р.
 
15. Turbanov A. V. Finansovo-pravovye osnovy sozdanija i funkcionirovanija sistemy strahovanija bankov skihvkladov v Rossijskoj Federacii. Dokt. diss. [Financial and legal bases of creation and functioning of system of insurance of bank deposits in the Russian Federation Dokt. diss.]. Moscow, 2004, 368 р. 16. Yu. P. By'tyak, Yu.G. Barabash, M. P. Kucheryavenko tр in.; za zag. red.
 
Yu. P. By'tyaka Pravova doktry'na Ukrayiny': u 5 t. T. 2: Publichno-pravova doktry'na Ukrayiny' [The legal doctrine of Ukraine: at 5 t. T. 2: Public-law doctrine of Ukraine]. Kharkiv, Right Publ., 2013, 864 рр.
 
17. Ryabchenko O. P. Konceptual'ni problemy' zastosuvannya dy'spozy'ty'vnogo metodu publichno-pravovogo regulyuvannya vidnosy'n u sferi ekonomiky' [Conceptual problems of application of a dispositive method of public regulation of the relations in the sphere of economy]. Kyiv, Logos Publ., 2013,40 р. 18. Denisova Ju. N. Reklama kak forma social'noj dejatel'nosti. Diss. kand. filos. nauk [Advertizing as form of social activity. Cand. рhilos. sci. diss.]. Voronezh, 2009. 24 р.
 
19. Nagrebel'ny'j V. P. Suchasna doktry'na administraty'vno-pravovogo regulyuvannya v konteksti zabezpechennya prav gromadyan organamy' publichnoyi administraciyi [The modern doctrine of administrative and legal regulation in the context of ensuring the rights of citizens with bodies of public administration]. Collection of scientific works Institute of State and Law of them V. Koretsky of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2015. 199 р.