Providing administrative services Ukraine interior ministry and National police

2017;
: 131 - 137

D. Yosifovich «Providing administrative services Ukraine InteriorMinistryand National Police»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Head of the Department of Administrative Law and Administrative Process of the Faculty of the 3rd ISFPNP Lviv State University of Internal Affairs

The article investigates the general principles of legal regulation of administrative services in Ukraine. The concept and types of administrative services. Analyzed the regulations and scientific publications appear in periodicals, mass media and the Internet, covering some issues of administrative services by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Police. We consider the operation of the service centers of MIA of Ukraine. The possible directions of improving the quality of administrative services.

1. Administratyvne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs [Tekst] : pidruchnyk dlya stud. yuryd. spets. vyshchykh navch. zakl. : v 2 t. T. 1 : Zahal’na chastyna [Administrative Law of Ukraine. Academic course [Text]: textbook for the studio. lawyer special higher educators shut up : in 2 t. T. 1: the general part]. V. B. Aver’yanov, O. F. Andriyko, Yu. P. Bytyak [ta in.] / holov. redkol. : Aver’yanov, V. B. Kyiv : Yurydychna dumka Publ., 2004. 584 p. 
2. Kuz’menko O. V. Shchodo dotsil’nosti zaprovadzhennya instytutu administratyvnykh posluh [As to the feasibility of introducing an institution of administrative services]. Pravo Ukrayiny. 2007. No  6. pp. 15–17. 
3. Pysarenko H. M. Administratyvni posluhy v Ukrayini: orhanizatsiyno-pravovi aspekty: [Administrative services in Ukraine: organizational and legal aspects] dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” / Pysarenko Hanna Mykolayivna. Odesa, 2006. 196 p. 
4. Administratyvne pravo Ukrayiny : osnovni ponyattya [Tekst] : navchal’nyy posibnyk [Administrative Law of Ukraine: Key Concepts [Text]: Textbook]. Za zah. red. d-ra. yuryd. nauk, prof. I. P. Holosnichenka. Kyiv : HAN, 2005. 232 p. 
5. Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku systemy nadannya administratyvnykh posluh orhanamy vykonavchoyi vlady [On Approval of the Concept of Development of the System of Provision of Administrative Services by the Executive Bodies] : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15 lyutoho 2006 r. No 90-r. Kabinet Ministriv Ukrayiny. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-r. 
6. Pro administratyvni posluhy [About administrative services]: Zakon Ukrayiny vid 6 veresnya 2012 r. No 5203-17. Verkhovna Rada Ukrayiny. Available at: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5203-17. 
7. Pro Natsional’nu politsiyu [About the National Police]: Zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 No 580-VIII. Available at: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/580-19. 
8. Pro servisni posluhy ta servisni tsentry Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny [About the service and service centers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] : Proekt Zakonu Ukrayiny vid 06.04.2015 No 2567. Availadle at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/ webproc4_1?pf3511=54676. 
9. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny [On Approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28.10.2015 No 878. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-p. 
10. Pro administratyvni posluhy [About administrative services] : Zakon Ukrayiny vid 6 veresnya 2012 r. / Verkhovna Rada Ukrayiny. Available at: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17. 
11. Tymoshchuk V. P. Otsinka yakosti administratyvnykh posluh [Tekst] [Assessment of the quality of administrative services [Text]. V. P. Tymoshchuk, A. V. Kirmach. Kyiv : Fakt Publ., 2005. 88 p. 
12. Yurydychna entsyklopediya [Tekst] : v 6 t. T. 5 : P-S  [Legal Encyclopedia [Text]: 6 t. T. 5: P-S]. redkolehiya Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) [ta in.]. Kyiv : Vyd-vo “Ukr. entsyklopediya” im. M. P. Bazhana Publ, 1998. 671 p. 
13. Ofitsiynyy sayt Holovnoho servisnoho tsentru MVS Ukrayiny [Official site of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Available at: http://hsc.gov.ua/poslugi/poslugi-shho-nadayutsya-servisnimi-tsentram/ 
14. Pro nevidkladni zakhody shchodo pryskorennya zdiysnennya ekonomichnykh reform [On urgent measures to accelerate the implementation of economic reforms] : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 12 chervnya 2013 r. No 327/2013 Prezydent Ukrayiny. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/327/2013.