Municipal administrative services as a specific activity of local self-government bodies

Автори: 
O. Hunenkova

This article examines theoretical elaborations of the concepts “service”, “public service”, “municipality”, “municipal service” and “administrative service”. The article identifies features of administrative services and peculiarities of their provision by local self-government bodies. The concept “municipal administrative service” is defined.

 1. Про захист прав споживачів [Електронний ресурс] : Закон України № 1023-XII від 12.05.1991 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.
 2. Про здійснення державних закупівель [Електронний ресурс] : Закон України № 1197-VII від 10.04.2014 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1197-18.
 3. Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства інфраструктури України № 615 від 28.11.2014 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1609-14.
 4. Данилюк Т. І. Сутність поняття «послуга»: теоретичні аспекти / Т. І. Данилюк // Ефективна економіка [Електронний ресурс] : ел. наук. фах. вид. — 2014. — № 8. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3247.
 5. Там само.
 6. Там само.
 7. Коваленко В. В. Курс адміністративного права України [Текст] : підручник / ред. В. В. Коваленко ; Національна академія внутрішніх справ. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 808 с.
 8. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України [Текст] / авт.-упоряд. В. П. Тимошук. — К. : Факт, 2003. — С. 118.
 9. Коваленко В. В. Курс адміністративного права України... — 808 c.
 10. Дробуш І. В. Якість муніципальних послуг як критерій ефективності реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням / І. В. Дробуш // Право і суспільство : наук. журн. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. Справ ; Всеукр. фонд юрид. науки акад. права В. В. Сташиса ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ : [б. в.], 2013. — № 6-2. — С. 5.
 11. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України... — С. 119.
 12. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р від 15.02.2006 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80.
 13. Політологічний словник [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://subject.com.ua/political/dict/902.html.
 14. Баймуратов М. О. Муніципальні права людини: теоретико-аксіологічні підходи до визначення та розуміння / М. О. Баймуратов // Юридичний журнал [Електронний ресурс]. — 2012. — № 7. — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3845.
 15. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. — Т. 5 : Територіальне управління / наук.-ред. кол. : О. Ю. Амосова (співголова), О. С. Ігнатенка, А. О. Кузнецова. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. — С. 220.
 16. Сухінін Д. В. Муніципальні послуги в системі публічних послуг / Д. В. Сухінін // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 3 (21) / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2005. — С. 262.
 17. Дробуш І. В. Якість муніципальних послуг як критерій ефективності реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням... — С. 5.
 18. Енциклопедія державного управління... — С. 226.
 19. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України... — С. 119.
 20. Рекомендація щодо вироблення політики стосовно перегляду Конституції України в частині територіального устрою держави та місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.slg-coe.org.ua/w p-co ntent/upl oads/2013/ 11/%D 0%A0%D0% 84%D1%89%D0%BE% D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%BD.pdf.
 21. Про адміністративні послуги [Електронний ресурс] : Закон України № 5203-VI від 06.09.2012 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.
 22. Про затвердження Положення про Адресний реєстр міста Одеси [Електронний ресурс] : Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 809 від 28.07.2009 р. — Режим доступу : http://omr.gov.ua/ru/acts/committee/22248.