Сivil rights and freedoms as the basic criterion for legitimacy and constitutionality of state power

2017;
: 329 - 337

V. Kovalchuk «Civil rights and freedoms as the basic criterion forlegitimacy and constitutionality of state power»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The essence and nature of civil (personal) rights, securement of which is the main criterion for the legitimacy of state power is found. Implementation of civil rights, according to the author, is closely linked to the political rights of citizens enshrined in the Constitution.

1. Kystyakovskyy B. A. Fylosofyya y sotsyolohyya prava [Philosophy and Sociology of Law], sost., prymech., ukaz. V. V. Sapova. SPb. RKhHY 1999. 800 р. (Russkaya sotsyolohyya XX veka). 
2. Dyv.: Prava cheloveka [Human Rights]. otv. red. E. A. Lukasheva. M. Norma­Ynfra­M, 1999. 573 р.; Abdullaev M. Y. Prava cheloveka y zakon : ystoryko­teoretycheskye aspekty [Human Rights and Law : historical-theoretical aspects]. SPb. Yurydycheskyy tsentr “Press”. 2004. 322 p.; Pushkina O. V. Systema prav i svobod lyudyny ta hromadyanyna v Ukrayini : teoretychni i praktychni aspekty zabezpechennya [The system of rights and freedoms of man and citizen in Ukraine: theoretical and practical aspects of securement]. K. Lohos. 2006. 416 p.; Rabinovych P. M. Prava lyudyny i hromadyanyna v Konstytutsiyi Ukrayiny (do interpretatsiyi vykhidnykh konstytutsiynykh polozhen’) [Human and civil rights in the Constitution of Ukraine (to the initial interpretation of constitutional provisions)]. Kh. Pravo. 1997. 64 p.; Kolodiy A. M., Oliynyk A. Yu. Prava, svobody ta obov"yazky lyudyny i hromadyanyna v Ukrayini [Rights, freedoms and duties of man and citizen in Ukraine]. K. Vseukr. asotsiatsiya vydavtsiv “Pravova yednist’”. 2008. 350 p. 
3. Rabinovych P. M. Khavronyuk M. I. Prava lyudyny i hromadyanyna : navch. posib. [Rights of Man and Citizen]. K.  Attika. 2004. 464 p. 
4. Chekunov N. A. Prava cheloveka : voprosy ystoryy y teoryy [Human rights: questions of history and theory]. Pravovedenye. 2004. Vol. 3. pp. 224–230. 
5. Kozyubra M. Pryroda prav lyudyny : poshuk novykh kontseptual’nykh pidkhodiv [The nature of human rights: the search for new conceptual approaches]. Naukovi zapysky. Seriya “Pravo”. Ostroh. 2001. Vol. 2. pp. 14–18. 
6. Novhorodtsev P. Y. Nravstvennyi ydealyzm v fylosofyy prava [Moral idealism in the philosophy of law]. Problemы ydealyzma. SPb.1902. pp. 294–295. 
7. Kheffe O. Polytyka, pravo, spravedlyvost’. Osnovopolozhenyya krytycheskoy fylosofyy prava y hosudarstva [Politics, law, justice. Fundamentals of critical philosophy of law and state]. per. s nem. Vl. S. Malakhova M. : Hnozys; Redaktsyonno­yzdat. hruppa “Lohos”. 1994. 319 p. 
8. Maksymov S. Y. Pravovaya real’nost’ : opyt fylosofskoho osmyslenyya [Legal reality: the experience of philosophical reflection]. Khar’kov. 2002. 318 p. 
9. Hyzo F. Polytycheskaya fylosofyya : o suverenytete [Political Philosophy: On Sovereignty]. Klassycheskyy frantsuzskyy lyberalyzm. M. 2000. 591 p. 
10. Kotlyarevskyy S. A. Konstytutsyonnoe pravo. Yurydycheskye predposylky russkykh osnovnykh zakonov [Constitutional law. Legal preconditions for Russian basic laws]. pod red. y s predysl. V. A. Tomsynova. M. Zertsalo, 2004. 392 p. 
11. Mill Dzh. S. Pro svobodu : Ese. [On Freedom]. per. z anhl. K.  Vyd­vo Solomiyi Pavlychko “Osnovy”. 2001. 463 p. 
12. Dvorkin R. Seryoznyy pohlyad na prava [Serious view of rights]. per. z anhl. A. Frolkina. K. Osnovy. 2000. 519 p. 
13. Chetvernyn V. A. Ponyatye prava y hosudarstva. Vvedenye v kurs teoryy prava y hosudarstva [The concept of law and the state. Introduction to the theory of law and the state]. M. Delo. 1997. 120 p. 
14. Shayo A. Samoohranychenye vlasty (kratkyy kurs konstytutsyonalyzma) [Self-limitation of power (short course of constitutionalism)]. per. s venh. M. Yurystъ. 2001. 292 p. 
15. Bentam Y. Vvedenye v osnovanye nravstvennosty y zakonodatel’stva [Introduction to the foundation of morality and legislation]. M. Rossyyskaya polytycheskaya эntsyklopedyya. 1998. 415p. 
16. Chycheryn B. N. Sobstvennost’ y hosudarstvo [Property and state]. SPb. Yzd­vo RKhHA, 2005. 824 p. 
17. Kovalevskyy M. M. Uchenye o lychnykh pravakh [The doctrine of personal rights]. M. Typolytohrafyya Rus. Tovaryshchestva pech. y yzdatel’skykh del. 1905. 42 p. 
18. Maksymov S. Instytut prav lyudyny v suchasnomu sviti : filosofs’ko­pravovi aspekty [Institute of human rights in the modern world: philosophical-legal aspects]. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2000. Vol. 3 (22). pp. 56–57. 
19. Khart Kh. L. A. Kontseptsiya prava [The concept of law]. per. z anhl. N. Komarova. K. Sfera. 1998. 236 p. 
20. Habermas Yu. Do lehitymatsiyi cherez prava lyudyny [To legitimation through the human rights]. per. z nim. 
M. Kultayevoyi, L. Sotnychenko. K.  Ukrayins’kyy filosofs’kyy fond, 1999. 424 p. 
21. Cappeletti M. The Judical Process in Comparative Perspective. Oxford : Clarendon Press, 1989. 210 p. 
22. Habermas Yu. Zaluchennya inshoho : studiyi z politychnoyi teoriyi [Engaging the other: studies in political theory]. per. z nim. A. Dakhnika ; nauk. red. B. Polyaru. L’viv. Astrolyabiya. 2006. 416 p. 
23. Lefor K. Polytycheskye ocherky (XIX–XX veka) [Political Essays (XIX–XX century)]. per. s fr. M. Rossyyskaya polytycheskaya эntsyklopedyya. 2000. 368 p.