Громадянські права і свободи людини як основний критерій легітимності та конституційності державної влади

V. Kovalchuk «Civil rights and freedoms as the basic criterion forlegitimacy and constitutionality of state power»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

З’ясовано сутність та природу громадянських (особистих) прав, забезпечення яких є основним критерієм легітимності державної влади. Реалізація громадянських прав, на думку автора, тісно пов’язана з політичними правами громадян, закріпленими в конституції. 

1. Kystyakovskyy B. A. Fylosofyya y sotsyolohyya prava [Philosophy and Sociology of Law], sost., prymech., ukaz. V. V. Sapova. SPb. RKhHY 1999. 800 р. (Russkaya sotsyolohyya XX veka). 
2. Dyv.: Prava cheloveka [Human Rights]. otv. red. E. A. Lukasheva. M. Norma­Ynfra­M, 1999. 573 р.; Abdullaev M. Y. Prava cheloveka y zakon : ystoryko­teoretycheskye aspekty [Human Rights and Law : historical-theoretical aspects]. SPb. Yurydycheskyy tsentr “Press”. 2004. 322 p.; Pushkina O. V. Systema prav i svobod lyudyny ta hromadyanyna v Ukrayini : teoretychni i praktychni aspekty zabezpechennya [The system of rights and freedoms of man and citizen in Ukraine: theoretical and practical aspects of securement]. K. Lohos. 2006. 416 p.; Rabinovych P. M. Prava lyudyny i hromadyanyna v Konstytutsiyi Ukrayiny (do interpretatsiyi vykhidnykh konstytutsiynykh polozhen’) [Human and civil rights in the Constitution of Ukraine (to the initial interpretation of constitutional provisions)]. Kh. Pravo. 1997. 64 p.; Kolodiy A. M., Oliynyk A. Yu. Prava, svobody ta obov"yazky lyudyny i hromadyanyna v Ukrayini [Rights, freedoms and duties of man and citizen in Ukraine]. K. Vseukr. asotsiatsiya vydavtsiv “Pravova yednist’”. 2008. 350 p. 
3. Rabinovych P. M. Khavronyuk M. I. Prava lyudyny i hromadyanyna : navch. posib. [Rights of Man and Citizen]. K.  Attika. 2004. 464 p. 
4. Chekunov N. A. Prava cheloveka : voprosy ystoryy y teoryy [Human rights: questions of history and theory]. Pravovedenye. 2004. Vol. 3. pp. 224–230. 
5. Kozyubra M. Pryroda prav lyudyny : poshuk novykh kontseptual’nykh pidkhodiv [The nature of human rights: the search for new conceptual approaches]. Naukovi zapysky. Seriya “Pravo”. Ostroh. 2001. Vol. 2. pp. 14–18. 
6. Novhorodtsev P. Y. Nravstvennyi ydealyzm v fylosofyy prava [Moral idealism in the philosophy of law]. Problemы ydealyzma. SPb.1902. pp. 294–295. 
7. Kheffe O. Polytyka, pravo, spravedlyvost’. Osnovopolozhenyya krytycheskoy fylosofyy prava y hosudarstva [Politics, law, justice. Fundamentals of critical philosophy of law and state]. per. s nem. Vl. S. Malakhova M. : Hnozys; Redaktsyonno­yzdat. hruppa “Lohos”. 1994. 319 p. 
8. Maksymov S. Y. Pravovaya real’nost’ : opyt fylosofskoho osmyslenyya [Legal reality: the experience of philosophical reflection]. Khar’kov. 2002. 318 p. 
9. Hyzo F. Polytycheskaya fylosofyya : o suverenytete [Political Philosophy: On Sovereignty]. Klassycheskyy frantsuzskyy lyberalyzm. M. 2000. 591 p. 
10. Kotlyarevskyy S. A. Konstytutsyonnoe pravo. Yurydycheskye predposylky russkykh osnovnykh zakonov [Constitutional law. Legal preconditions for Russian basic laws]. pod red. y s predysl. V. A. Tomsynova. M. Zertsalo, 2004. 392 p. 
11. Mill Dzh. S. Pro svobodu : Ese. [On Freedom]. per. z anhl. K.  Vyd­vo Solomiyi Pavlychko “Osnovy”. 2001. 463 p. 
12. Dvorkin R. Seryoznyy pohlyad na prava [Serious view of rights]. per. z anhl. A. Frolkina. K. Osnovy. 2000. 519 p. 
13. Chetvernyn V. A. Ponyatye prava y hosudarstva. Vvedenye v kurs teoryy prava y hosudarstva [The concept of law and the state. Introduction to the theory of law and the state]. M. Delo. 1997. 120 p. 
14. Shayo A. Samoohranychenye vlasty (kratkyy kurs konstytutsyonalyzma) [Self-limitation of power (short course of constitutionalism)]. per. s venh. M. Yurystъ. 2001. 292 p. 
15. Bentam Y. Vvedenye v osnovanye nravstvennosty y zakonodatel’stva [Introduction to the foundation of morality and legislation]. M. Rossyyskaya polytycheskaya эntsyklopedyya. 1998. 415p. 
16. Chycheryn B. N. Sobstvennost’ y hosudarstvo [Property and state]. SPb. Yzd­vo RKhHA, 2005. 824 p. 
17. Kovalevskyy M. M. Uchenye o lychnykh pravakh [The doctrine of personal rights]. M. Typolytohrafyya Rus. Tovaryshchestva pech. y yzdatel’skykh del. 1905. 42 p. 
18. Maksymov S. Instytut prav lyudyny v suchasnomu sviti : filosofs’ko­pravovi aspekty [Institute of human rights in the modern world: philosophical-legal aspects]. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2000. Vol. 3 (22). pp. 56–57. 
19. Khart Kh. L. A. Kontseptsiya prava [The concept of law]. per. z anhl. N. Komarova. K. Sfera. 1998. 236 p. 
20. Habermas Yu. Do lehitymatsiyi cherez prava lyudyny [To legitimation through the human rights]. per. z nim. 
M. Kultayevoyi, L. Sotnychenko. K.  Ukrayins’kyy filosofs’kyy fond, 1999. 424 p. 
21. Cappeletti M. The Judical Process in Comparative Perspective. Oxford : Clarendon Press, 1989. 210 p. 
22. Habermas Yu. Zaluchennya inshoho : studiyi z politychnoyi teoriyi [Engaging the other: studies in political theory]. per. z nim. A. Dakhnika ; nauk. red. B. Polyaru. L’viv. Astrolyabiya. 2006. 416 p. 
23. Lefor K. Polytycheskye ocherky (XIX–XX veka) [Political Essays (XIX–XX century)]. per. s fr. M. Rossyyskaya polytycheskaya эntsyklopedyya. 2000. 368 p.