The Constitution of the Ukrainian People's Republic of 1918: theoretical and legal characteristics

2018;
: 155-161
Authors:
1
Lviv State University of Internal Affairs, Associate Professor of the Department of Theory and History of State and Law, constitutional and international law

The article highlights the issues of complex characteristics of the Constitution of the
Ukrainian People's Republic of 1918 as a normative act and political document, its content and
legal qualities, as well as its place and role in the process of formation and development of
domestic constitutionalism

1. Pro zakhody z vidznachennia 100-richchia podij Ukrains'koi revoliutsii 1917–1921 rokiv
[About measures to celebrate the 100th anniversary of the events of the Ukrainian Revolution of 1917–
1921]. Ukaz Prezydenta Ukrainy No. 17/2016 vid 22 sichnia 2016 r. URL: http://www.president.gov.ua/
documents/172016-19736. 2. Ukrains'ka Tsentral'na Rada. Dokumenty i materialy [Ukrainian Central
Rada. Documents and materials]. U dvokh tomakh. T. 2. 19 hrudnia 1917 r. – 29 kvitnia 1918 r. / Upor.
Verstiuk V. F. (ker.), Bojko O. D. ta in. K.: Naukova dumka, 1997. 422 p. 3. Kopylenko O. L., Kopylenko M. L.
Derzhava i pravo Ukrainy. 1917–1920 [State and Law of Ukraine. 1917–1920]: Navch. posibnyk. K.:
Lybid', 1997. 208 p. 4. Ukrains'ka Tsentral'na Rada. Dokumenty i materialy [Ukrainian Central Rada.
Documents and materials]. U dvokh tomakh. T.1. 4 bereznia 1917 r. – 9 hrudnia 1917 r. / Upor. Verstiuk V. F.
(ker.), Bojko O. D. ta in.. K.: Naukova dumka, 1996. 587 p. 5. Stetsiuk P. Osnovy teorii konstytutsii ta
konstytutsionalizmu [Fundamentals of the theory of constitution and constitutionalism]. Chastyna persha.
Posibnyk dlia studentiv. L'viv: Astroliabiia, 2003. 232 p. 6. Shapoval V. M. Suchasnyj
konstytutsionalizm [Contemporary Constitutionalism]: Monohrafiia. K.:Yurydychna firma “Salkom”;
Yurinkom Inter, 2005. 560 p. 7. Kostiv K. Konstytutsijni akty vidnovlenoi ukrains'koi derzhavy 1917–
1919 rokiv i ikhnia politychno-derzhavna iakist' [Constitutional Acts of the restored Ukrainian state of
1917–1919 and their political and state quality]. Toronto, Kanada: drukom Ukrains'koi Drukarni.1964.
168 p. 8. Dnistrians'kyj S. Novi proekty ukrains'kykh konstytutsij [New projects of Ukrainian
constitutions]. Volia (Viden'). – 1920. T. 6. Ch. 5. 9. Konstitucii i zakonodatel'nye akty burzhuaznyh
gosudarstv [Constitutions and legislative acts of bourgeois states] (ХVІІ–ХІХ vv.) / Sbornik dokumentov
pod red. prof. P. N.Galanzy. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo juridicheskoj literatury, 1957. 587 p.
10. Vlasenko S. Konstytutsiia Ukrains'koi Narodnoi Respubliky 1918 roku iak osnovnyj zakon evropejs'kho
zrazka [The Constitution of the Ukrainian People's Republic of 1918 as the main law of the European
standard]. Pravo Ukrainy, 2017. No. 11. P. 78–85. 11. Terliuk I. Ukrains'kyj konstytutsionalizm iak
derzhavno-pravova praktyka: doba “pershoi” UNR [Ukrainian Constitutionalism as a State-Legal
Practice: the day of the "first" UNR]. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2017/jun/4917/
terlyuk.pdf 12. Rumiantsev V. Konstytutsiia UNR 1918 r. – sproba rozpodilu vlady [The Constitution of
the UPR of 1918 – an attempt to distribute power]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 1998.
No. 1. P. 83–88. 13. Dnistrians'kyj S. Zahal'na nauka prava i polityky [General science of law and
politics]. T. I. Praha, 1923. 14. Habrieva T. Ja., Chirkin V. E. Teorija sovremennoj konstitucii [Theory of
the modern constitution]. M.: Norma, 2005. 320 p. 15. Todyka Yu. M. Konstytutsyia Ukrayny: problemy
teoryy y praktyky [The Constitution of Ukraine: problems of theory and practice]: Monohrafyia. Kh.: Fakt,
2000. 608 p. 16. Zahal'noteoretychne pravoznavstvo, verkhovenstvo prava ta Ukraina. Zbirnyk
naukovykh statej do 75-richnoho iuvileiu prof. M. I. Koziubry [General Theoretical Law, Rule of Law
and Ukraine. Collection of scientific articles to the 75th anniversary of prof. MI Kozyubri]. Hol.red.:
A.Meleshevych. K.: DUKh I LITERA, 2013. 608 p. 17. Derzhavnyj Tsentr Ukrains'koi Narodnoi
Respubliky v ekzyli [State Center of the Ukrainian People's Republic in the exile]: Statti i materialy.
Filadel'fiia; Kyiv; Vashinhton, Fundatsiia im. S.Petliury; Fundatsiia Rodyny Feschenko-Chopivs'kykh,
1993. 494 p.

Stetsyuk N. "The Constitution of the Ukrainian People's Republic of 1918: theoretical and legal characteristics" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20-2018/constitution-ukrainian-peoples-republic-1918