Theoretical aspects of functioning of public associations are in Ukraine

2017;
: 88 - 91

R. Shaі «Theoretical aspects of functioning of public associations are in Ukraine»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Educatinoal and Rasearch Institute of Law, Psychology and Innovative Education

The article is devoted the problems of functioning of such institute of domestic civil society as public associations, because they are the societies closely associated with the political system and play an important role in becoming of democracy, defence of rights and freedoms of citizens.

1. Pohorilko V. F. Politychna systema Ukrayiny i problemy yiyi reformuvannya [The political system of Ukraine and the problems of its reformation] Visnyk Zaporiz’koho derzhavnoho universytetu. Yurydychn nauky. 2004. No 1. 738 p. 
2. Kozyreva A. O. Ponyattya ta oznaky hromads’kykh ob"yednan’ yak sub"yektiv publichnoho upravlinnya v Ukrayini [Concepts and features of public associations as subjects of public administration in Ukraine]. Forum prava. 2013. No 1. P. 465. 
3. Pigolkin A. S. Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik  [Theory of State and Law: A Textbook]. A. S. Pigolkin, A. N. Golovistikova, Yu. A. Dmitriev; pod red. A. S. Pigolkina, Yu. A. Dmitrieva. Moscow : Vysshee obrazovanie Publ., 2008. 743 p. 
4. Hromads’ki orhanizatsiyi u dyskursi demokratyzatsiyi suspil’stva: monohrafiya [Public organizations in the discourse of democratization of society: a monograph] za nauk. red. V. P. Bekha ; redkol. : V. P. Bekh (holova), H. O. Nesterenko (zast. holovy) [ta in.]. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova Publ, 2011. 680 p. 
5. Loyko L. I. Hromads’ki orhanizatsiyi etnichnykh menshyn Ukrayiny: pryroda, lehitymnist’, diyal’nist’: monohrafiya [Public Organizations of Ethnic Minorities of Ukraine: Nature, Legitimacy, Activities]. Kyiv: Foliant Publ, 2006. 634 p. 
6. Rotar N. Dialohovi formy politychnoyi uchasti: peredumovy ta perspektyvy stanovlennya v Ukrayini [Dialogue forms of political participation: preconditions and prospects of becoming in Ukraine]. Politychnyy menedzhment. 2007. No 1. 492 p. 
7. Zhurenyuk T. V. Pravovyy status ty vydy hromads’kykh ob"yednan’ [Legal status are types of public associations]. Forum prava. 2012. No 4. 361 p.