Conciliation with a victim as a measure for administrative offences prevention

2017;
: 176 - 181

О. Ostapenko «Conciliation with a victim as a measure for administrative offences prevention»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with the main issues of the reconciliation between guilty person and a victim of an administrative offence. The author of an article suggests his vision towards the application of the reconciliation, in specified by Ukrainian legislation cases, as one of the preventive measures of influence in order to educate the citizens to be fair and law-abiding under different circumstances.
 

1. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy / ukl. O. Yeroshenko [Great Dictionary of Modern Ukrainian], Donets’k, TOV Hloriya Treyd Publ, 2012, 864 p. 
2. K’erkegor S. Strah i trepet [Fear and trembling], Moscow, Respublika Publ, 1999, 109 p. 
3. Kasperer Je. Filosofija simvolicheskih form. Sobr.soch. v 3-h t. T. 2 [Philosophy of symbolic forms], Moscow, SPb Publ, 2002, 286 p.
4. Nicshe F. Antihrist. Prokljatie hristianstvu / Sochinenija v 2-h tomah. T.2. [Antichrist. The Curse of Christianity], Moscow, Mysl’ Publ, 1990, 235 p. 
5. Konstytutsiya Ukrayiny: chynne zakonodavstvo stanom po 10 serpnya 2015 r.; Ofits. tekst. [Constitution of Ukraine], Kiev, Alerta Publ, 2015, 80 p. 
6. Il’in Ju. D. Novyj anglo-russkij i russko-anglijskij slovar’. Svyshe 100 000 terminov, sochetanij, jekvivalentov i znachenij, s transkripciej / Pod red. V. I. Golub i kand. jur. nauk prof. Ju.D. Il’ina [New English-Russian and Russian-English dictionary], Moscow, Zhivoj jazyk Publ, 2009, 528 p. 
7. Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk / Za red. akad. NAN Ukrayiny Yu.S. Shemshuchenka [Great Encyclopedic Dictionary of Law], Kiev, Vyd-vo Yurydychna dumka Publ, 2012, 1020 p. 
8. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 5 sich. 2017 roku (ofits.tekst) [Code of Ukraine on Administrative Offenses], Kiev, PALYVODA A.V. Publ, 2017, 312 p. 
9. Kryminal’no- protsesual’nyy kodeks Ukrayiny [Criminal Procedure Code of Ukraine], Kiev, Tsentr uchbovoyi literatury Publ, 2012, 254 p. 
10. Tkach H. Instytut prymyrennya storin v administratyvnomu sudochynstvi [Institute for the Reconciliation of the Parties in the Administrative Proceedings]. Visnyk L’vivs’koho universytetu – Bulletin of Lviv University, 2011, Vol. 532, pp. 163–170. 
11. Kryminal’nyy kodeks Ukrayiny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopovnennyamy stanom na 13 chervnya 2013 roku (ofits. tekst) [Criminal codex of Ukraine], Kiev, PALYVODA A.V. Publ, 2013, 212 p. 
12. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. na 1 lyutoho 2006 r. [Code of Administrative Justice of Ukraine], Kiev, PALYVODA A.V. Publ, 2006, 116 p. 
13. Mytnyy kodeks Ukrayiny: chynne zakonodavstvo zi zminamy i dopovn. stanom na 17 lyutoho 2017 roku: ofits. tekst [Customs Code of Ukraine], Kiev, Alerta Publ, 2017, 334 p. 
14. Evropejskaja Konvencija o zashhite prav cheloveka i osnovnih svobod [European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms], Donetsk, Doneckij Memorial Publ, 2000, 40 p. 
15. Ujedd Kan. Prestupnost’ i kriminologija v sovremennoj Japonii [Crime and criminology in modern Japan], Moscow, 1989, 236 p. 
16. Dodin Ye V. Orhanizatsiya profilaktyky administratyvnykh prostupkiv / Zb. Naukovykh prats’ [Organization of prevention of administrative misconduct], Odessa, Polihraf Publ, 2007, 407 p. 
17. Profilaktyka zlochyniv: Pidruchnyk / O. M. Dzhuzha, V. V. Vasylevych, O. F. Hida ta in.; Za ah. red.. dokt. yuryd. nauk, prof. O. M. Dzhuzhy [Crime prevention], Kiev, Atika Publ, 2011, 721 p. 
18. Ostapenko O.I. Profilaktyka administratyvnykh pravoporushen’ (administratyvno-pravovyy aspekt) [Prevention of administrative offenses (administrative-legal aspect)], Lviv, MVS Ukrayiny, L’v. DUVS Publ, 2001, 155 p.