Features of bringing to administrative responsibility for offenses that infringe on intellectual property objects

2017;
: 132 - 137
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with the types of responsibility for violation of rights in the field of intellectual  property.   The   peculiarities  of  administrative  responsibility   concerning  the  violation of intellectual property rights are investigated. Also, there are indications of legal liability for violations in the field of intellectual property.
 

1. Zakon Ukrayiny` “Pro miscevi derzhavni administraciyi” [vid vid 25.03.2017, №1862-19] – Elektronny`j resurs – Rezhy`m dostupu – http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/586-14. 
2. Kvitka Ya. M. Poperedzhennya administraty`vny`x pravoporushen` sered nepovnolitnix : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk :12.00.07 Kvitka Yanina My`xajlivna.] – K., 2002. – 226 
3. Ly`chenko I. O. Administraty`vno–pravovy`j zaxy`st prava vlasnosti v Ukrayini : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.07 ] Ly`chenko Iry`na Oleksandrivna. – L., 2009. – 264 s. 
4. Pechny`kov N. P. Profy`lakty`ka pravonarusheny`j y` preduprezhdeny`e prestupleny`j : uchebnoe posoby`e [ N. P. Pechny`kov]. – Tambov : Y`zd-vo Tamb. gos. texn. un-ta, 2006. – 72 s. 
5. Kazanceva O. L. Vzay`modejstvy`e organov gosudarstvennoj vlasty` subъektov Rossy`jskoj Federacy`y` y` organov mestnogo samoupravleny`ya v uslovy`yax gosudarstvenno–pravovoj centraly`zacy`y` : avtoref. dy`ss. na soy`s. uchen. step. kandy`d. yury`d. nauk : specz. 12.00.02 [Konsty`tucy`onnoe  pravo, muny`cy`pal`noe pravo”] O. L. Kazanceva. – Barnaul, 2011. – 25 s. 
6. Pashkovs`ka M. V. Organizacijno-pravovi zasady` vzayemodiyi miliciyi ta psy`xologichnoyi sluzhby` u profilakty`ci zlochy`nnosti nepovnolitnix [M. V. Pashkovs`ka] Porivnyal`no–anality`chne pravo. – № 3–1. – 2013. – S. 320–323. 
7. Baxrax D. N. Admy`ny`straty`vnoe pravo : [uchebny`k] [Baxrax D. N., Rossy`nsky`j B. V., Stary`lov Yu. N.] – M. : Norma, 2007. – 816 s. 
8. Servecz`ky`j I. V. Deyaki problemy` koordy`naciyi diyal`nosti OVS Ukrayiny` z profilakty`ky` zlochy`niv [I. V. Servecz`ky`j, S. V. Chy`zh ] Yury`dy`chna nauka. – 2013. – № 12. – S. 44–51. 
9. Ivanov Yu. F. Kry`minologiya / [Yu. F. Ivanov., O. M. Dzhuzha.] – K.: Vy`d. Paly`voda A. V., 2006. – 264 s. 
10. Kozlov Yu. M. Nauchnaya organy`zacy`ya upravleny`ya y` pravo. [ Kozlov Yu. M., E. S. Frolov.] – M.: Y`zd-vo MGU, 1986. – 245 s.
11. Zhaly`nsky`j A. Е. Еfekty`vnost` profy`lakty`ky` prestupleny`j y` kry`my`nology`cheskaya y`nformacy`ya  [A.  Э.  Zhaly`nsky`j,  M.  V.  Kosty`czky`j]  –  L`vov  :  Vy`shha  shkola,  1980.  –  212  s.
12. Kolpakov V. K. Administraty`vne pravo Ukrayiny` : [pidruchny`k] [ Kolpakov V. K.] – K.: Yurinkom Inter, 1999. – 736 s. 
13. Mel`ny`k I. V. Zastosuvannya zaxodiv administraty`vnogo pry`musu v umovax rozbudovy` pravovoyi derzhavy` : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.07 ] Mel`ny`k Igor Volody`my`rovy`ch. – K., 2004. – 182 s. 
14. Shevchuk O.M. Zasoby` derzhavnogo pry`musu u pravovij sy`stemi Ukrayiny` : [dy`s... kand. yury`d. nauk : 12.00.01 ] Shevchuk Oleg My`kolajovy`ch. – X., 2003. – 187 s.

 

I. Komarnytska «Features of bringing to administrative responsibility for offenses that infringe on intellectual property objects» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/features-bringing-administrative

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => iO3JPgxQ-aabftU8s4OPZrVFBjuh5N_Mm7w6oZHRW28 [:db_insert_placeholder_1] => iO3JPgxQ-aabftU8s4OPZrVFBjuh5N_Mm7w6oZHRW28 [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:13332;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 05:34:19.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679798059 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).