Essence of legal responsibility in the legal doctrine of Ukraine

2020;
: 161-168

Blikhar M. "Essence of legal responsibility in the legal doctrine of Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The author examines the legal responsibility, which is inextricably linked with the need to comply with regulations, rules of conduct, submission, harmonization of their behavior with the objective laws of nature and society. If there is no need to comply with any rules, regulations, then there is no responsibility. Legal requirements are formulated in the form of legal obligations in the form of specific or general legal relations. Different approaches to understanding the concept of legal liability are analyzed, and three main groups are identified: supporters of the so-called "negative" legal liability, which link legal liability only with the commission of an offense; supporters of positive legal responsibility, who base their position on the fact that legal responsibility is focused not only on the past, but also on the current and future behavior of the subject of legal relations; scholars who consider legal liability not only as negative (retrospective) and positive (prospective), but as a holistic legal phenomenon with different forms of implementation. Based on the analysis of the professional legal literature, the existence of several main areas in understanding the legal nature and structure of financial and legal liability is proved. Some scholars consider financial and legal liability to be an independent type of legal liability; others believe that it is a kind of administrative responsibility; the third group of specialists determines the tax, budget, currency liability in the system of financial and legal liability. It is substantiated that the legal responsibility of officials (authorized persons) of the subjects of public relations for violation of the established procedure is a consequence of their negligent performance or non-performance of official duties. The legal institution of liability is a mandatory element of the mechanism for regulating legal relations, as it directs the actions of all entities (including authorized persons of regulatory authorities) to lawful conduct.

1. Bobrovnyk S. V. Yurydychna vidpovidalnist [Legal liability]; Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs: pidruchnyk. Za red. O. V. Zaichuka, N. M. Onishchenko. Kyiv: Yurinkom Inter, 2006. S. 497‒525. 2. Ivanchuk N. V. Vzaiemna vidpovidalnist osoby i derzhavy v konteksti rozbudovy suchasnoi ukrainskoi derzhavy [Mutual responsibility of the individual and the state in the context of the development of the modern Ukrainian state: abstract. diss.]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv: KNUVS, 2007. 21 s. 3. Romanynets M. R. Geneza idei vidpovidalnosti v pravi: filosofsko-pravovyi vymir [Genesis of the idea of responsibility in law: philosophical and legal dimension: dissertation.]: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.12. Lviv: LvivDUVS, 2012. 195 s. 4. Koval L. V. Administratyvne pravo [Administrative Law: Lecture Course]: kurs lektsii. Kyiv: Venturi, 1996. 208 s. 5. Kozlovskyi A. A. Ontolohiia yurydychnoi vidpovidalnosti [Ontology of legal responsibility]. Problemy filosofii prava. 2004. T. 2. S. 98‒111. 6. Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs [The theory of state and law. Academic course]: pidruchnyk. Za red. O. V. Zaichuka, N. M. Onishchenka. Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 688 s. 7. Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia]: v 6 t. Vidp. red. Yu. S. Shemshuchenko. T. 1. Kyiv: Ukr. entsykl., 1998. 672 s. 8. Berlach N. A. Perspektyvy rozvytku pozytyvnoi yurydychnoi vidpovidalnosti v demokratychnomu suspilstvi [Prospects for the development of positive legal responsibility in a democratic society]. Forum prava. 2012. № 1. S. 77–81. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_1_13. 9. Ivanenko O. V. Sutnist yurydychnoi vidpovidalnosti ta rol pravookhoronnykh orhaniv u yii zabezpechenni [The essence of legal responsibility and the role of law enforcement agencies in ensuring it]: avtoref. dys. … kand. yuryd. Nauk: 12.00.01. Kyiv: KNUVS, 2007. 20 s. 10. Zaiats N. V. Osoblyvosti proiavu pozytyvnoi konstytutsiino-pravovoi vidpovidalnosti v diialnosti instytutiv narodnoho predstavnytstva [Features of manifestation of positive constitutional and legal responsibility in the activity of the institutions of the People's Representation]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2010. № 2. S. 79–88. 11. Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine. Academic course]. Akademichnyi kurs: pidruchnyk: Za zah. red. V. B. Averianova. T. 1. Kyiv: Yuryd. dumka, 2004. 584 c. 12. Kolpakov V. K. Administratyvno-deliktnyi pravovyi fenomen [Administrative and tort legal phenomenon]: monohrafiia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2004. 528 s. 13. Lukianets D. M. Administratyvno-deliktni vidnosyny v Ukraini: teoriia ta praktyka pravovoho rehuliuvannia [Administrative-tort relations in Ukraine: theory and practice of legal regulation]: monohrafiia. Sumy: Universyt. kn., 2006. 367 s. 14. Yashchuk O. Poniattia administratyvnoi vidpovidalnosti ta yii osoblyvosti [The concept of administrative responsibility and its features]. Pravo Ukrainy. 2009. № 12. S. 242–246. 15. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia inspektuvannia Derzhavnoiu finansovoiu inspektsiieiu, yii terytorialnymy orhanamy [On Approval of the Procedure of Inspection by the State Financial Inspection, its Territorial Authorities: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.04.2006 № 550 (v red. vid 15.08.2013) [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-p. 16. Usenko R. A. Finansovi sanktsii za administratyvnym zakonodavstvom [Financial sanctions under administrative law: abstract. diss. …]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.07. Kyiv: NAN Ukrainy, In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho, 2007. 19 s. 17. Bavyko O. Ye. Pozytyvna skladova finansovoi vidpovidalnosti [Positive component of financial responsibility]. Forum prava. 2010. № 1. S. 13–18. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_1_4. 18. Ivanskyi A. Y. Finansovo-pravova vidpovidalnist: teoretychnyi analiz [Financial and Legal Responsibility: A Theoretical Analysis]: monohrafiia. Odesa: Yuryd. l-ra, 2008. 504 s. 19. Kucheriavenko M. P. Podatkove pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs [Tax Law of Ukraine. Academic course]: pidruchnyk. Kyiv: Pravova yednist, 2008. 702 s. 20. Ustynova I. P. Yurydychnyi zmist ta oznaky finansovo-pravovoi sanktsii [Legal content and signs of financial sanction]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2010. № 4. S. 133–135. 21. Yakymchuk N. Pytannia isnuvannia biudzhetno-pravovoi vidpovidalnosti [The question of budgetary responsibility]. Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2008. № 2. S. 79–84.