Особливості притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об’єкти інтелектуальної власності

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто види відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності. Досліджено особливості адміністративної відповідальності щодо порушення прав інтелектуальної власності. Також подано ознаки юридичної відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності.

1. Zakon Ukrayiny` “Pro miscevi derzhavni administraciyi” [vid vid 25.03.2017, №1862-19] – Elektronny`j resurs – Rezhy`m dostupu – http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/586-14. 
2. Kvitka Ya. M. Poperedzhennya administraty`vny`x pravoporushen` sered nepovnolitnix : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk :12.00.07 Kvitka Yanina My`xajlivna.] – K., 2002. – 226 
3. Ly`chenko I. O. Administraty`vno–pravovy`j zaxy`st prava vlasnosti v Ukrayini : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.07 ] Ly`chenko Iry`na Oleksandrivna. – L., 2009. – 264 s. 
4. Pechny`kov N. P. Profy`lakty`ka pravonarusheny`j y` preduprezhdeny`e prestupleny`j : uchebnoe posoby`e [ N. P. Pechny`kov]. – Tambov : Y`zd-vo Tamb. gos. texn. un-ta, 2006. – 72 s. 
5. Kazanceva O. L. Vzay`modejstvy`e organov gosudarstvennoj vlasty` subъektov Rossy`jskoj Federacy`y` y` organov mestnogo samoupravleny`ya v uslovy`yax gosudarstvenno–pravovoj centraly`zacy`y` : avtoref. dy`ss. na soy`s. uchen. step. kandy`d. yury`d. nauk : specz. 12.00.02 [Konsty`tucy`onnoe  pravo, muny`cy`pal`noe pravo”] O. L. Kazanceva. – Barnaul, 2011. – 25 s. 
6. Pashkovs`ka M. V. Organizacijno-pravovi zasady` vzayemodiyi miliciyi ta psy`xologichnoyi sluzhby` u profilakty`ci zlochy`nnosti nepovnolitnix [M. V. Pashkovs`ka] Porivnyal`no–anality`chne pravo. – № 3–1. – 2013. – S. 320–323. 
7. Baxrax D. N. Admy`ny`straty`vnoe pravo : [uchebny`k] [Baxrax D. N., Rossy`nsky`j B. V., Stary`lov Yu. N.] – M. : Norma, 2007. – 816 s. 
8. Servecz`ky`j I. V. Deyaki problemy` koordy`naciyi diyal`nosti OVS Ukrayiny` z profilakty`ky` zlochy`niv [I. V. Servecz`ky`j, S. V. Chy`zh ] Yury`dy`chna nauka. – 2013. – № 12. – S. 44–51. 
9. Ivanov Yu. F. Kry`minologiya / [Yu. F. Ivanov., O. M. Dzhuzha.] – K.: Vy`d. Paly`voda A. V., 2006. – 264 s. 
10. Kozlov Yu. M. Nauchnaya organy`zacy`ya upravleny`ya y` pravo. [ Kozlov Yu. M., E. S. Frolov.] – M.: Y`zd-vo MGU, 1986. – 245 s.
11. Zhaly`nsky`j A. Е. Еfekty`vnost` profy`lakty`ky` prestupleny`j y` kry`my`nology`cheskaya y`nformacy`ya  [A.  Э.  Zhaly`nsky`j,  M.  V.  Kosty`czky`j]  –  L`vov  :  Vy`shha  shkola,  1980.  –  212  s.
12. Kolpakov V. K. Administraty`vne pravo Ukrayiny` : [pidruchny`k] [ Kolpakov V. K.] – K.: Yurinkom Inter, 1999. – 736 s. 
13. Mel`ny`k I. V. Zastosuvannya zaxodiv administraty`vnogo pry`musu v umovax rozbudovy` pravovoyi derzhavy` : [dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.07 ] Mel`ny`k Igor Volody`my`rovy`ch. – K., 2004. – 182 s. 
14. Shevchuk O.M. Zasoby` derzhavnogo pry`musu u pravovij sy`stemi Ukrayiny` : [dy`s... kand. yury`d. nauk : 12.00.01 ] Shevchuk Oleg My`kolajovy`ch. – X., 2003. – 187 s.

 

I. Komarnytska «Features of bringing to administrative responsibility for offenses that infringe on intellectual property objects» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/features-bringing-administrative