Implementation of state personnel policy in law enforcement sector of Ukraine

2017;
: 243 - 249

M. Kovaliv «Implementation of state personnel policy in law enforcement sector of Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with the implementation of state personnel policy in law enforcement sector  of  Ukraine.  The  subjects  of  state  personnel  policy,  which  are  endowed  with  the appropriate authority to implement personnel policy through relevant branches and objects of state personnel policy including the personnel potential of the society, all human resources, are considered.

1.Ivaxa V. O. Derzhavna kadrova polity`ka Ukrayiny`: administraty`vno-pravovy`j aspekt [The state personnel policy of Ukraine: the administrative-legal aspect]. Lviv, Lviv State University of Internal Affairs. 2015, 266 р. 
2. Strategiya derzhavnoyi kadrovoyi polity`ky` na 2011–2020 roky` [The strategy of the state personnel policy for 2011-2020 years]. Decree of the President of Ukraine on February 01, 2012.
3. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Nacional`ne agentstvo Ukrayiny` z py`tan` derzhavnoyi sluzhby` [On Approval of the Regulation on the National Agency of Ukraine on Civil Service]. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/500-2014-%D0%BF. 
4. Bandurka O. M. Upravlinnya v organax vnutrishnix sprav Ukrayiny` (Office in the organs of internal affairs of Ukraine). Kharkiv, 1998. 480 р.
5.Momot V. M. Robota z personalom v organax ta pidrozdilax derzhavnoyi podatkovoyi administraciyi Ukrayiny`: teorety`chni ta organizacijno-pravovi zasady`. Diss, kand. yury`d. nauk [Work with personnel in the bodies and subdivisions of the State Tax Administration of Ukraine: theoretical and organizational- legal principles. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkiv, 2006. 204 р. 
6. Pro derzhavnu sluzhbu [About the civil service]. The Law Of Ukraine on December 10, 2015. 
7. Yesimov S. S. Pravove regulyuvannya zastosuvannya informacijny`x texnologij dlya formuvannya doviry` do organiv derzhavnoyi  vlady` [Legal regulation of the use of information technology to build trust in state authorities]. Science Visnyk of the Lviv State University of Internal Affairs. The series is legal. 2015, Vol. 1, 173–184 рр.