On corruption in labor relations

2022;
: 297-304
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The object of scientific research is corruption acts committed by general entities in the field of labor relations. Unfortunately, scientists tend to fragmentaryly cover certain provisions characterizing corruption in the field of labor relations. At the same time, the concept of corruption should be considered taking into account the signs by which it is possible to determine: 1) the level and forms of corruption manifested in labor relations between employers and employees; 2) systemic and unsystematic nature of corruption relations taking place in the field of labor; 3) the presence and dependence of corruption on the impact on labor relations of the state, society, labor collective, etc.; 4) the presence in society of the so-called "tolerance" to corruption violations in the field of labor; 5) corruption of public administration, production sector, employers, which indicates the weakness of the ukrainian society's response to corruption offenses in the field of labor relations.

It is determined that corruption in the field of labor relations is socially dangerous and entails the onset of harmful consequences of legal, material and psychological content.

Attention is drawn to the fact that the corrupt activities of officials authorized to perform power functions in the field of labor have illegal content, which are socially dangerous and harmful in consequences. The essence of the signs that are inherent in the commission of corruption in the field of labor relations is characterized. These include: 1) officials (officials) who perform the functions of the state or local self-government bodies to regulate relations in the field of labor; 2) corruption activities of authorized entities (employers) in the field of labor, exercise on the basis of official (official) powers granted to them and related opportunities for self-serving content; 3) the purpose of corruption in the field of labor relations is to obtain an improper benefit or to accept a promise / offer of benefits for yourself from a dependent employee (subordinate official). It is proved that these signs of corruption in the field of labor are interdependent and interdependent, and their manifestation can occur during legislative, privatization, budgetary processes. In addition, corruption activities can be criminal and administratively tort in nature, the essence of which is to bribe powerful officials who provide certain services in the field of labor for illegal remuneration.

1. Panasyuk O.T. (2010). Zlovzhyvannya subʺyektyvnymy trudovymy pravamy: postanovka problemy. Pravo Ukrayiny.[Abuse of subjective labor rights: problem statement. Law of Ukraine]. № 3. S. 161-166. [in Ukrainian].

2. Holubovsʹka I. O., Shovkovyy V M., Lefterova O. M. (2012). Bahatomovnyy yurydychnyy slovnyk-dovidnyk. [Multilingual legal dictionary-reference.]. Kyyiv: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr «Kyyivsʹkyy universytet». [in Ukrainian].

3. Velyka ukrayinsʹka entsyklopediya u 20 t. [The Great Ukrainian Encyclopedia in 20 vol.]. (2016). Kharkiv : Pravo. T. 5. : Bytyak YU. P. ta in. (Red.). (2020). Administratyvne pravo. Nats. yuryd. un-t im.  Yaroslava Mudroho. [in Ukrainian].

4. Byelov D. M., Bysaha YU. M., Palinchak M. M. (2004). Koruptsiya yak nehatyvne sotsialʹne yavyshche: shlyakhy yiyi podolannya v Ukrayini ta mizhnarodnyy dosvid : monohrafiya [Corruption as a negative social phenomenon: ways to overcome it in Ukraine and international experience: monograph]. Uzhhorod : Lira. [in Ukrainian].

5. Amelicheva L.P. (2021). Antykoruptsiynyy komplayens u trudovykh vidnosynakh u svitli tsyfrovizatsiyi ta dosyahnennya staloho rozvytku: ekonomiko-pravove doslidzhennya. Ekonomika promyslovosti. [Anti-corruption compliance in labor relations in the light of digitalization and achieving sustainable development: an economic and legal study. Industrial economics]. № 3 (95). S. 102-118. [in Ukrainian].

6. Pro zapobihannya koruptsiyi [On employment]. № 1700-VII. st. 2056 (2014). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text. [in Ukrainian].

7. Pro orhanizatsiyi robotodavtsiv, yikh ob'yednannya, prava i harantiyi yikh diyalʹnosti [On employment]. № 5026-VI, st. 216 (2013). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text. [in Ukrainian].

8. Shchokin H. V., Holovatyy M. F., Antonyuka O. V., Sladkevycha V. P. (Red.). (2007). Menedzhment : Ponyatiyno-terminol. slov. [Management: Conceptual terminol. wor.]. Kyyiv : MAUP. 2007.

9. Shchodo zapobihannya i protydiyi koruptsiyi [On letter]. №1332-0-26-13/11. (2013). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v13_1323-13#Text. [in Ukrainian].

10. Zapobihannya i protydiya koruptsiyi v derzhavnykh orhanakh ta orhanakh mistsevoho samovryaduvannya [Methodical recommendations]. Ministerstvo yustytsiyi Ukrayiny. n0020323-13. (6.10.2013). Retrieved from https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13.

11. Daydzhest sudovoyi praktyky Verkhovnoho Sudu u spravakh zi sporiv, shcho vynykayutʹ iz trudovykh vidnosyn [Digest of case law of the Supreme Court in cases of disputes arising from labor relations] (2020). Rishennya, vneseni do YEDRSR za period iz 17.01.2018 po 02.01.2020. Kyiv. Vidnovleno z: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/dajdzhest_VS.pdf. [in Ukrainian].

12. Pylypenko, H. (7 lyutoho 2022). Zarplata «v konverti»: analiz sudovoyi praktyky [Salary "in an envelope": an analysis of case law.]. Retrieved fromhttps://biz.ligazakon.net/analitycs/205773_zarplata-v-konvert-analz-sudovo-praktiki. [in Ukrainian].

13. Maksymenko N. (2018). Zlovzhyvannya pravom storonamy trudovykh pravovidnosyn. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. [Abuse of rights by the parties to the employment relationship. Entrepreneurship, economy and law]. № 10. S. 89-93. [in Ukrainian].

14. Husar O.A., Ushchapivsʹka A.R. (2018). Administratyvno-pravovi zakhody protydiyi koruptsiyi u haluzi tsyvilʹnoyi aviatsiyi. Naukovi pratsi Natsionalʹnoho aviatsiynoho universytetu. Seriya: Yurydychnyy visnyk «Povitryane i kosmichne pravo» [Administrative and legal measures to combat corruption in the field of civil aviation. Scientific works of the National Aviation University. Series: Legal Bulletin «Air and Space Law»]. № 4 (49). S. 17-23. [in Ukrainian].

15. Vyshnovetsʹka S. V., Vyshnovetsʹkyy V. M. (2021). Problemni aspekty vyyavlennya koruptsiyiv trudovykh vidnosynakh. Naukovi pratsi Natsionalʹnoho aviatsiynoho universytetu. Seriya: Yurydychnyy visnyk «Povitryane i kosmichne pravo». [Problematic aspects of detecting corruption in labor relations. Scientific works of the National Aviation University. Series: Legal Bulletin «Air and Space Law»]. 4 (61). S. 125-131. [in Ukrainian].

16. Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny. [On employment]. № 322-VIII, st. 375 (1971). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text. [in Ukrainian].