The use of the special knowledge is during the review of place of perfect murder

2018;
: pp. 128-132
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Ph.D

A concept and maintenance of the special knowledge that isused in the process of
investigation of murders are exposedin the article. Certainly directions of викорстання
specialistsduring the огліду place of event. The basic tasks of specialistthat is brought over to
the review of вчиненння of масуяmurder are outlined. Activity of спеціліста is considered
inrelation to an exposure, jigging and exception of tracks ofcrime during the огліду place of
event.

1. Eisman A. A. Zakliuchenye eksperta (struktura y nauchnoe obosnovanye). [Conclusion of the expert (structure and scientific substantiation)]. M.: Yuryd. lyt., 1967. 152 s. 2. Sokolovskyi Z. M. Poniatye spetsyalnыkh znanyi. (K voprosu ob osnovanyiakh naznachenyia ekspertyzy). [The concept of special knowledge. (To the question of the grounds for the appointment of expertise)] Krymynalystyka y sudebnaia эkspertyza: respubl. mezhved. sborn. nauch. y nauch.-metod. rabot. K.: RYO MVD USSR, 1969. Vyp. 6. S. 199–205. 3. Spetsialni znannia: henezys, predmet, rivni, formy vykorystannia v dokazuvanni [Special knowledge: genesis, subject, levels, forms of use in evidence] / V. H. Honcharenko, V. V. Kurdiukov, K. V. Lehkykh. Visnyk Akademii advokatury ukrainy, 2007. № 2. S. 22–34. 4. Belkyn R. S. Krymynalystycheskaia entsyklopedyia. [Forensic Encyclopedia]. M.: BEK, 1997. 341 s. 5. Tertyshnyk 132 V. M. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy. [Scientific and Practical Commentary of the Criminal Procedural Code of Ukraine]. Vyd. 13-te, pererob. i dopov. K.: Pravova Yednist, 2017. 824 s. 6. Shcherbakovskyi M. H. Prymenenye spetsyalnыkh znanyi pry raskrыtyy y rassledovanyy prestuplenyi: [ucheb. posobye] [Application of special knowledge in the disclosure and investigation of crimes: [study. allowance]] / M. H. Shcherbakovskyi, A. A. Kravchenko. Kharkov: Un-t vnutr. del, 1999. 78 s. 7. Vynytskyi L. V. Osmotr mesta proysshestvyia: orhany zatsyonnye, protsesualnye y taktycheskye voprosы (po materyalam Kazakhskoi SSR)[Tekst]: ucheb. posobye. [Inspection of the scene: organizational, procedural and tactical issues (according to the materials of the Kazakh SSR) [Text]: study. Allowance] Karahanda: Karahand. VSh MVD SSSR, 1986. S. 15. 8. Bykhovskyi Y. E. Osmotr mesta proysshestvyia [Tekst]. [Inspection of the incident [Text]]. M.: Prokuratura SSSR, 1973. S. 18. 9. Kryminalistyka.[Criminalistics] / Pod redaktsyei profesora R. S. Belkyna y dotsenta H. H. Zuikova. M.: Vыsshaia shkola MVD SSSR, 1970. 478 s. 10. Dvorkyn A. Y. Hlava 11. Sledы zapakha [Tekst] Nastolnaia knyha sledovatelia.Taktycheskye pryemy provedenyia osmotra mesta proysshestvyia y doprosov pry rassledovanyy prestupleny I razlychnoi katehoryy: nauch.-metod. posobye [Chapter 11. Odor traces [Text] The investigator's desk book. Actual methods for conducting inspecting the place of incident and interrogations in the investigation of offenses in a different category: scientific method. Allowance] / pod red. A. Y. Dvorkyna. M.: Ekzamen, 2006. S. 118.

Hula L., Cherepuhchak V. "The use of the special knowledge is during the review of place of perfect murder". http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/use-special-knowledge-during-review-place