Causes and consequences of educational migration

2018;
: 109-116

Khomyshyn I. "Causes and consequences of educational migration"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes the manifestations of educational migration. The legal regulation of
academic mobility in Ukraine as an institutional form of educational migration is researched.
The consequences of educational migration for the economy of the country, that receives
international students and for the “donor-country” are determined. The causes of educational
migration are summarized.

1. Hrynkevych O. S. Osvitnia mihratsiia v Ukraini ta sviti: instytutsiine seredovyshche ta
napriamy derzhavnoho rehuliuvannia.[Educational migration in Ukraine and in the world: institutional
environment and directions of state regulation] Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu
Ukrainy, 2013. Vyp. 3. S. 254–264.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_28.(data zvernennia:
02.09.2018 r.). 2. Rekomendatsiia 2006/962/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (IeS) "Pro osnovni
kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia" vid 18 hrudnia 2006 roku [Recommendation
2006/962 / EC of the European Parliament and of the Council (EC) "On core competences for lifelong
learning" of December 18, 2006]: Mizhnarodnyi dokument vid 18.12.2006 r. No. 2006/962/IeS URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975 (data zvernennia: 10.09.2018 r.). 3. Ramky kvalifikatsii u
Yevropeiskomu osvitnomu prostori. Navchalno-metodychnyi posibnyk [Framework of Qualifications in
the European Educational Space. Tutorial] ukl. V. M. Zakharchenko, M. V. Miiusov, D. H. Parmenova.
Odesa: NU “OMA”, 2017. 88 p. 4. Pro zatverdzhennia natsionalnoi ramky kvalifikatsii [On approval of
the national qualifications framework]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2011 r. No.1341
URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p/paran12#n12 (data zvernennia: 10.09.2018 r.).
5. Pro zatverdzhennia Planu zakhodiv shchodo vprovadzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii [On
Approval of the Action Plan for the Implementation of the National Qualifications Framework]: nakaz
Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy ta Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid
20.04.2012 r. No. 488/225URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v488-736-12. 6. Pro zatverdzhennia
natsionalnoi ramky kvalifikatsii [On approval of the national qualifications framework]: Postanova
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2011 r. No. 1341. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-
2011-p/paran12#n12 (data zvernennia: 12.09.2018 r.). 7. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv iz
vprovadzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii na 2016–2020 roky [On approval of the plan of
measures for the implementation of the National Qualifications Framework for 2016–2020]:
Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid14.12.2016 No. 1077-r URL:https://zakon.
rada.gov.ua/laws/card/1077-2016-r(data zvernennia: 12.09.2018 r.). 8. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv
Ministerstva osvity i nauky Ukrainy iz vprovadzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii na 2017–2020
roky [On Approval of the Action Plan of the Ministry of Education and Science of Ukraine for the
Implementation of the National Qualifications Framework for 2017-2020]: Nakaz Ministerstva osvity i
nauky Ukrainy vid 17 bereznia 2017 r. No.441. URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planuzakhodiv-
ministerstva-osviti-i-nauki-ukraini-iz-vprovadzhennya-natsionalnoi-ramki-kvalifikatsiy-na-2017-
2020-roki (data zvernennia: 12.09.2018 r.). 9. Pro zaprovadzhennia u vyshchykh navchalnykh zakladakh
Ukrainy Yevropeiskoi kredytno-transfernoi systemy [About the introduction of the European Credit
Transfer System in higher educational institutions of Ukraine]: Nakaz MON vid 16.10.2009 r. No. 943.
URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0943290-09(data zvernennia: 12.09.2018 r.). 10. Pro
Metodychni rekomendatsii shchodo zaprovadzhennia Yevropeiskoi kredytno-transfernoi systemy ta yii
kliuchovykh dokumentiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh [About the Methodical recommendations
on introduction of the European credit transfer system and its key documents in higher educational
institutions]: Lyst Monu 26.02.2010 r. No. 1/9-119. URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v_119290-
10(data zvernennia: 14.09.2018 r.). 11. Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do
2021 roku [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]: Ukaz
Prezydenta Ukrainy vid 25.06.2013 r. No. 344/2013 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
(data zvernennia: 14.09.2018 r.). 12. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. [ About Higher
Education: Law of Ukraine dated 01.07.2014] No. 1556-VII.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1556-18(data zvernennia: 14.09.2018 r.). 13. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok
realizatsii prava na akademichnu mobilnist [About approval of the Regulations on the implementation of
the right to academic mobility]: Postanova KMU vid 12 serpnia 2015 r. No. 579. URL:
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248409199(data zvernennia: 14.09.2018 r.). 14. Antonov A. V. Derzhavne
rehuliuvannia protsesu aktyvizatsii akademichnoi mobilnosti [Antonov A. V State regulation of the
process of activating academic mobility]. Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy.
Seriia : Derzhavne upravlinnia. 2015. Vyp. 2. P. 50–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
VNUCZUDU_2015_2_10.(data zvernennia: 14.09.2018r.). 15. Brenzovych K. S. Mizhnarodna
studentska mihratsiia ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok krain. [International student
migration and its impact on the socio-economic development of countries. Economics and Society.]
Ekonomika i suspilstvo. 2017. Vyp. 10. S. 32–36. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr
/7.pdf(data zvernennia: 02.09.2018). 16. Zhurakovska L. A. Tendentsii osvitnoi mihratsii v konteksti
hlobalizatsii ekonomichnoho rozvytku. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. [Trends in educational
migration in the context of globalization of economic development. Demography and Social Economy],
2014. No. 1(21). P. 233–243. 17. Stepurina S. O., Derykhovska V. I. Tendentsii osvitnoi mihratsii ta yii
vplyv na instytutsiine seredovyshche v Ukraini. Ekonomika i suspilstvo.[Derihovskaya V. I. Trends in
educational migration and its impact on the institutional environment in Ukraine. Economics and Society]
Vypusk No. 177. 2018. P. 496–505. 18. Malynovska O. A. Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta
ukrainski realii [Migration policy: global context and Ukrainian realities] : monohrafiia. K.: NISD, 2018.
472 p. 19. Sanduhei V. V. Osvitnia mihratsiia v konteksti yevrointehratsii vitchyznianoi ekonomiky.
Skhidna Yevropa: Ekonomika, biznes ta upravlinnia. [Legistic migration in the context of European
integration of the domestic economy. Eastern Europe: Economics, Business and Management] Vypusk,
2018. 4(15). P. 29–34 URL:http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3072/1/3295_IR.PDF(data
zvernennia: 14.09.2018 r.). 20. Ivanova I. F. Mizhnarodna osvitnia mihratsiia ukrainskoi molodi:
prychyny, naslidky. Visnyk odeskoho natsionalnoho universytetu. sotsiolohiia i politychni
nauky.[International Educational Migration of Ukrainian Youth: Causes, Consequences. Herald of the
Odessa National University. sociology and political science], 2017. No.1(28). P. 45–53. URL:
http://heraldiss.onu. edu.ua/article/view/119967 (data zvernennia: 02.09.2018). 21. Svitiashchuk I., Stadnyi
Ye. Akademichna mihratsiia. Tsentr doslidzhennia suspilstva CEDOS.[Academic migration. Center for
Society Studies CEDOS]. URL:http://www.cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/050/original/
AcademicMigration_CSR.pdf?1404815631.(data zvernennia: 02.09.2018).