Informational and analytical providing of activity of operative subsections in counteraction crimes in the field of economic

2018;
: 136-142
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

A concept and maintenance of the informaciyno-analitichnogo providing of activity of
operative subsections is considered in counteraction crimes in the field of economics. Methods
and tasks of the informaciyno-analitichnogo providing activity of operative subsections are
described. Certainly basic ministries and departments as sources of receipt of necessary
information for providing of counteraction the noted crimes. Outlined factors which specify on
improper informaciyno-analitichnogo providing of activity of operative subsections in
counteraction crimes in the field of economics.

1. Bandurka O. M. Operatyvno-rozshukova diialnist. [Operational-Rozshukova dіyalnіst]. Chastyna I:
Kharkiv: Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav, 2002. 336 р. 2. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia
[International Policy Encyclopedia]: U 10 t. / Vidp. redaktory V. V. Kovalenko, Ye. M. Moiseiev, V. Ya.
Tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. Kyiv. Atika, 2010. T. VI. Operatyvno-rozshukova diialnist politsii (militsii).
1128 р. 3. Lukianchykov Ye. D. Metodolohichni zasady informatsiinoho zabezpechennia rozsliduvannia
zlochyniv: [Methodology of the Informacion of the Informatization of the Formation of Discrimination].
Kyiv. Nad. akad. vnutr. sprav Ukrainy, 2005. 320 р. 4. Khakhanovskyi V. H. Informatsiino-analitychne
zabezpechennia ORD: osnovna normatyvno-pravova baza. Shliakhy vdoskonalennia operatyvnorozshukovoi
diialnosti OVS. [Informational-analogous and illegal BPA: the main regulatory framework.
Gowns are in line with the operational-rosukhvoi dіyalnost OVS.]. Lviv : LIVS, 2002. No. 2(1). Р. 190–198.
6. Ovchynskyi A. S. Ynformatsyia y operatyvno-rozыsknaia deiatelnost. [Information and operational
search activities]. Moskva. YNFRA-M, 2002. 97 р. 7. Iedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia. Za
2013–2017 rr. [The only report on criminal offenses]. Kyiv. HPU, 2018. 250 р. 8. Rehulskyi V. L. Informatsiine
zabezpechennia operatyvno-rozshukovoi diialnosti OVS u suchasnykh umovakh (problemy, poshuky,
shliakhy)[ Information support of operational and investigative activities of the ATS in modern conditions
(problems, searches, paths)] / V. D. Rehulskyi, V. P. Yevtushok // Aktualni pytannia operatyvno-rozshukovoi
diialnosti ta borotby z orh. zlochynnistiu. Lviv : LIVS, 1997. No. 6. Р. 12–21. 9. Sapsai V.D. Orhanizatsiia
analitychnoi roboty v pidrozdilakh DSBEZMVS Ukrainy [Organization of analytical work in the subdivisions of
the Subsidiary Bodies of theMinistry of Internal Affairs of Ukraine] / V. D. Sapsai, O. V. Lapko // Orhanizatsiia
informatsiino-analitychnoi roboty pidrozdiliv DSBEZ MVS Ukrainy u protydii ekonomichnym zlochynam:
dopovidi providnykh vchenykh, predstavnykiv hromadskosti, derzhavnykh sluzhbovtsiv ta pratsivnykiv
pidrozdiliv DSBEZ na mizhvidomchomu seminari-naradi; vidp. red. L. P. Skalozub, V. I. Vasylynchuk,
V. D. Sapsai. Kyiv, 2009. Р. 13–23. 10. Pcholkin V. D. Vykorystannia informatsiinykh masyviv dlia
vykryttia ekonomichnykh zlochyniv [Use of information arrays to expose economic crimes] / V. D. Pcholkin,
V. P. Krainii // Visn. Lviv, in.-tu vnutr. sprav. Lviv, 1998. Vyp. No. 1. Р. 101–108. 11.Operatyvnorozsknaia
deiatelnost: [Operational search activity] Ucheb. / Pod red. K. K. Horiaynova, V. S. Ovchynskoho
y dr. MoskvaYNFRA-M. 2004. 2-e yzd., dop. y pererab. 848 р. 12. Pravovi zasady diialnosti subiektiv
derzhavnoho kontroliu u sferi protydii ekonomichnii zlochynnosti [Legal principles of activity of subjects of
state control in the field of combating economic crime]: nauk.-metod. posib. / [Skalozub L. P., Khibovskyi V. Ye.,
Vasylynchuk V. I., Duchenko T. V.]. Sevastopol. ChP “TYMChENKO”. 2009. 69 р. 13. Informatsiinoanalitychna
robota v operatyvno-rozshukovii diialnosti Militsii. [Information-analytical work in operativesearch
activity the police] Dnipropetrovsk : Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 2013. 352 p.

Hula L., Dolinovckij Y. "Informational and analytical providing of activity of operative subsections in counteraction crimes in the field of economic" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20-2018/informational-and-analytical-providing