Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки

Hula L., Dolinovckij Y. "Informational and analytical providing of activity
of operative subsections in counteraction crimes in the field of economic"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

.Розглянуто поняття та зміст інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки. Охарактеризовано
методи та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних
підрозділів. Визначено основні міністерства і відомства як джерела отримання необ-
хідної інформації для забезпечення протидії зазначеним злочинам. Окреслено чинники,
що вказують на неналежне інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки.

1. Bandurka O. M. Operatyvno-rozshukova diialnist. [Operational-Rozshukova dіyalnіst]. Chastyna I:
Kharkiv: Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav, 2002. 336 р. 2. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia
[International Policy Encyclopedia]: U 10 t. / Vidp. redaktory V. V. Kovalenko, Ye. M. Moiseiev, V. Ya.
Tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. Kyiv. Atika, 2010. T. VI. Operatyvno-rozshukova diialnist politsii (militsii).
1128 р. 3. Lukianchykov Ye. D. Metodolohichni zasady informatsiinoho zabezpechennia rozsliduvannia
zlochyniv: [Methodology of the Informacion of the Informatization of the Formation of Discrimination].
Kyiv. Nad. akad. vnutr. sprav Ukrainy, 2005. 320 р. 4. Khakhanovskyi V. H. Informatsiino-analitychne
zabezpechennia ORD: osnovna normatyvno-pravova baza. Shliakhy vdoskonalennia operatyvnorozshukovoi
diialnosti OVS. [Informational-analogous and illegal BPA: the main regulatory framework.
Gowns are in line with the operational-rosukhvoi dіyalnost OVS.]. Lviv : LIVS, 2002. No. 2(1). Р. 190–198.
6. Ovchynskyi A. S. Ynformatsyia y operatyvno-rozыsknaia deiatelnost. [Information and operational
search activities]. Moskva. YNFRA-M, 2002. 97 р. 7. Iedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia. Za
2013–2017 rr. [The only report on criminal offenses]. Kyiv. HPU, 2018. 250 р. 8. Rehulskyi V. L. Informatsiine
zabezpechennia operatyvno-rozshukovoi diialnosti OVS u suchasnykh umovakh (problemy, poshuky,
shliakhy)[ Information support of operational and investigative activities of the ATS in modern conditions
(problems, searches, paths)] / V. D. Rehulskyi, V. P. Yevtushok // Aktualni pytannia operatyvno-rozshukovoi
diialnosti ta borotby z orh. zlochynnistiu. Lviv : LIVS, 1997. No. 6. Р. 12–21. 9. Sapsai V.D. Orhanizatsiia
analitychnoi roboty v pidrozdilakh DSBEZMVS Ukrainy [Organization of analytical work in the subdivisions of
the Subsidiary Bodies of theMinistry of Internal Affairs of Ukraine] / V. D. Sapsai, O. V. Lapko // Orhanizatsiia
informatsiino-analitychnoi roboty pidrozdiliv DSBEZ MVS Ukrainy u protydii ekonomichnym zlochynam:
dopovidi providnykh vchenykh, predstavnykiv hromadskosti, derzhavnykh sluzhbovtsiv ta pratsivnykiv
pidrozdiliv DSBEZ na mizhvidomchomu seminari-naradi; vidp. red. L. P. Skalozub, V. I. Vasylynchuk,
V. D. Sapsai. Kyiv, 2009. Р. 13–23. 10. Pcholkin V. D. Vykorystannia informatsiinykh masyviv dlia
vykryttia ekonomichnykh zlochyniv [Use of information arrays to expose economic crimes] / V. D. Pcholkin,
V. P. Krainii // Visn. Lviv, in.-tu vnutr. sprav. Lviv, 1998. Vyp. No. 1. Р. 101–108. 11.Operatyvnorozsknaia
deiatelnost: [Operational search activity] Ucheb. / Pod red. K. K. Horiaynova, V. S. Ovchynskoho
y dr. MoskvaYNFRA-M. 2004. 2-e yzd., dop. y pererab. 848 р. 12. Pravovi zasady diialnosti subiektiv
derzhavnoho kontroliu u sferi protydii ekonomichnii zlochynnosti [Legal principles of activity of subjects of
state control in the field of combating economic crime]: nauk.-metod. posib. / [Skalozub L. P., Khibovskyi V. Ye.,
Vasylynchuk V. I., Duchenko T. V.]. Sevastopol. ChP “TYMChENKO”. 2009. 69 р. 13. Informatsiinoanalitychna
robota v operatyvno-rozshukovii diialnosti Militsii. [Information-analytical work in operativesearch
activity the police] Dnipropetrovsk : Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 2013. 352 p.