Improvement of legal regulation providing administrative services

2017;
: 297 - 303

N. Marynyak «Improvement of legal regulation providing administrative services» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article addresses the problem of improving the legal regulation of administrative services in Ukraine in the context of adapting national legislation to the European Union. Analyzes the concept of “administrative services”, the ratio of administrative and public services, the principles of administrative services, standardization in this area, the administrative and legal regulation of administrative services, directions of improvement of legislation aimed at improving quality.

1. Kystyakovskyy B. A. Fylosofyya y sotsyolohyya prava [Philosophy and sociology of law], Saint Petersburg, RHGI Publ., 1998, 375 р. 
2. Malikina O. A., Furtatov V. S Administratyvni posluhy: sutnist', oznaky, klasyfikatsiya ta mistse v systemi derzhavnoho upravlinnya [Administrative services: the nature, characteristics, classification and role in the system of public administration], Sciences. labor. Public administration, Vol. 223, T. 235, pp. 56–60. 
3. Lipentsev A. Administratyvni posluhy v Ukrayini: ponyattya ta sutnist' [Administrative services in Ukraine: the concept and essence], The efficiency of public administration. ZB. Sciences. Works, Vol. 42, 2015, рр. 140–147.
4. Pro administratyvni posluhy [Administrative services]. ThelawofUkraineonSeptember 06, 2012. 
5. “Pro zatverdzhennya Metodyky vyznachennya sobivartosti platnykh administratyvnykh posluh” [“On approval of the Methodology for determining the cost of paid administrative services”]. Resolution Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine onJanuary 06, 2012. 
6. Fuohevych K. A. Administratyvni posluhy: ponyattya, vydy, protsedurne rehulyuvannya Kand. Diss. [Administrative services: concept, types, procedural regulation Kand. Diss.], Odessa, 2015, 25 p. 
7. Yesimov S. S. Pravove rehulyuvannya zastosuvannya informatsiynykh tekhnolohiy dlya formuvannya doviry do orhaniv derzhavnoyi vlady [Legal regulation of the use of information technologies for building trust in public authorities]. Herald of National University “Lviv Polytechnic”. Series. Legal science, 2015, Vol. 1, pp. 173–184. 
8. Ol'shans'kyy O. V. Nadannya publichnykh posluh u hromadi: standarty ta kryteriyi [Legal regulation of the use of information technologies for building trust in public authorities]. Availadleat: http://www.lvivacademy.com/ vidavnitstvo_1/edu_42/fail/17.pdf. 
9. Solovyova O. M. Shchodo problemnykh pytan' yakosti administratyvnykh posluh [Regarding the problematic issues of the quality of administrative services].Sciences. Bulletin of Uzhgorod. NAT. University: series right.Vol. 24, T. 3, pp. 122–125.