Domestic violence and its administrative and tortorious characteristics

2019;
: 154-162
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Protection of rights, freedoms and legitimate interests of a person and a citizen, its inviolability is enshrined in the Constitution of Ukraine. Observance and security of the inviolability of a person, as well as protection from physical, psychological violations, compliance with proper material conditions, is provided by the Law of Ukraine “On Prevention and Combating of Domestic Violence”, as well as the Code of Ukraine on Administrative Offenses (Article 173-2) and other regulations. This means that social order has legal support in different social groups of the population and in the family. At the same time, all societies in their essence include a set of individuals who collectively assert certain ideas about the behavior of a person depending on the society in which he lives. Violent behavior of individuals occurs in every society. Any society has solved the problem of violence through its complete elimination. In contemporary Ukraine, violence, including home violence against family members, cannot be restrained and subordinated to the will of the state. It can be explained by the fact that violence has many dimensions. They are manifested in physical acts (threats of physical abuse), in psychological pressure, persecution of a person (threats, insults), in the creation of material difficulties, etc. 156 An explanation of the functioning of society, determination of the level of its development should be based on the results of the struggle with this asocial phenomenon, prevention of violence, state and public control of violence in all its manifestations. The lack of improvement in the fight against domestic violence and its prevention leads to finding new ways of its detection and termination. The success in the fight against domestic violence will be real if the negative conditions and reasons which cause violence are determined. These and other issues will be the subject of clarification of social danger and harm of domestic violence.

1. Dudar, V. (2019) Yakshcho mama i tato vzyalys’ za remin’ [If mom and dad took the strap]. Ekspres. March 14-24. no. 11 (10031) (in Ukrainian). 2. Nikitenko, S. V. (2004) Profilaktyka koryslyvykh ta koryslyvo-nasyl’nyts’kykh zlochyniv, skoyenykh zhinkamy na tli narkomaniyi: dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12 00 08 [Prevention selfish and mercenary-violent crimes committed by women against the background of addiction]. Kharkiv (in Ukrainian). 3. Demtsov V., (2019) Prestuplenie i nakazanie [Crime and Punishment]. Taynyi proshlogo – Secrets of the past. no. 4 (in Russian). 4. Jeroshenko, O. (ed.) (2012) Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi’ ukrai’ns’koi’ movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Donetsk: TOV “Glorija Trejd” (in Ukrainian). 5. Semyhina, T. V. (2005) Slovnyk iz sotsial’noyi polityky [Dictionary of social policy]. Kyiv: Vyd. dim “Kyyevo-Mohylyans’ka Akademiya” (in Ukrainian). 6. Horodyanenko, V. H. (ed.) (2008) Sotsiolohichna entsyklopediya [The Sociological Encyclopedia]. Kyiv: Akademvydav (in Ukrainian). 7. Zakon Ukrai’ny “Pro nacional’nu policiju” [The law of Ukraine is “On a national police”]. Sumy: TOV “VVP NOTIS” (in Ukrainian). 8. Cimeynyy kodeks Ukrayiny [The Family Code of Ukraine]. Sumy: TOV “VVP NOTIS” (in Ukrainian). 9. Tsyvil’nyy kodeks Ukrayiny : chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopovnennyamy stanom na 5 chervnya 2013 r.: (ofits. tekst) [The Civil Code of Ukraine], Kyiv, Palyvoda A.V., 2015 (in Ukrainian). 10. Shnayder Ch. Y., 162 (1994) Kriminologiya [Criminology]. Moscow: Izdatelskaya gruppa “Progress – “Univers” (in Russian). 11. Harasymiv, T. Z. (2014) Filosofiya deviantnoyi povedinky: Monohrafiya [Philosophy of Deviant Behavior]. Lviv: L’viv. derzh. un-t. vnutr. sprav (in Ukrainian). 12. Dzhinn Grehem Skott (1991) Konfliktyi i putyi ih preodoleniya [Conflicts and bonds to overcome them]. Kiev: Vneshtorgizdat (in Russian). 13. Rymarenko, Yu. I., Kondrat’yev, Ya. Yu., Tatsiy, V. Ya., Shemshuchenko, Yu. S. (ed.) (2005) Mizhnarodna politseys’ka entsyklopediya: U 10 t. T. II “Prava lyudyny u konteksti politseys’koyi diyal’nosti” [International Police Encyclopedia: At 10 t. T. II “Human Rights in the Context of Police Activity”]. Kyiv: Kontsern “Vydavnychyy Dim “In Yurs” (in Ukrainian). 14. Zelinskiy, A. F. (1986) Osoznavaemoe i neosoznavaemoe v pristupnom povedenii [Conscious and unconscious in the attack behavior]. Kharkov: Izdat. pri Harkovskom gos. un-te izdat. ob’edineniya “Vischa shkola” (in Russian). 15. Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopovnennjamy stanom na 13 chervn. 2013 roku [The Criminal code of Ukraine]. Kyiv: Palyvoda A. V. (in Ukrainian). 16. Pro zapobihannya ta protydiyu domashn’omu nasyl’stvu: Zakon Ukrai’ny (2017) [On Preventing and Combating Domestic Violence]. Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 5, 35 (in Ukrainian). 17. Suharov, A. Ya., Boguslovskiy, M. M., Kozyir, M. I., Minkovskiy, Ch. M. (ed.) (1984) Yuridicheskiy entsiklopedicheskiy slovar [The Legal Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Sov. Entsiklopediya (in Russian). 18. Suharev, A. Ya., Zarkin, V. A., Krutskih, V. E. (ed.) (1999) Bolshoy yuridicheskiy slovar [The Great Legal Dictionary]. Moscow: INFRA-M (in Russian). 19. Il’in, Ju.D. (2009) Novyj anglorusskij i russko-anglijskij slovar’. Svyshe 100 000 terminov, sochetanij, jekvivalentov i znachenij. S transkripciej [The New English-Russian and Russian-English Dictionary]. Moscow: Living language (in Russian). 20. Annina, I. O., Horyushina, N. H., Hnatyuk, I. S. (2002) Rosiys’ko-ukrayins’kyy slovnyk [The Russian-Ukrainian Dictionary]. Kyiv: Abrys (in Ukrainian). 21. Bytyak, Yu. P., Bohuts’kyy, V. V., Harashchuk, V. M. (ed.) (2000) Administratyvne pravo Ukrayiny: pidruchnyk [The Administrative Law of Ukraine]. Kharkiv: Pravo (in Ukrainian). 22. Kolpakov, V. K. (2003) Administratyvne pravo Ukrai’ny: pidruchnyk [The Administrative Law of Ukraine]. Kyiv: Jurinkom Inter (in Ukrainian). 23. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 11 sich. 2019 r. [Code of Ukraine on Administrative Offenses], Kyiv, Palyvoda A.V., 2019, 388 p. (in Ukrainian). 24. Busel, V. T., Vasyleha-Derybas, M. D., Dmytriyev, O. V., Latnyk, H. V., Stepenko, H. V. (ed.) (2005) Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [The Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv: Irpin: Perun (in Ukrainian). 25. Boyko, O. V. (2003) Nasyl’stvo v simyi: sotsiolohichnyy analiz yavyshcha: avtoref. dys…kand. sotsiol. nauk: spets. 22.00.03 “Sotsial’ni struktury ta sotsial’ni vidnosyny” [Violence in the family: a sociological analysis of the phenomenon]. Kharkiv (in Ukrainian). 26. Shemshuchenko, Ju.S. (ed.) (2012) Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk [The Great Encyclopedic Legal Dictionary]. Kyiv: Jurydychna dumka (in Ukrainian). 27. Ostapenko, O. I., Kisil’, Z. R., Kovaliv, M. V., Kisil’ R. V. (ed.) (2008) Administratyvne pravo: navch. posib. [The Administrative Law]. Kyiv: Vseukrayins’ka asotsiatsiya vydavtsiv “Pravova yednist’” (in Ukrainian).

Ostapenko O. "Domestic violence and its administrative and tortorious characteristics" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-2019/domestic-violence-and-its-administrative-and