Правові засади професійного навчання державних службовців України

Pierov A. Legal protection of professional training of state civil servants of Ukraine

Автори:
1
здобувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права імені Володимира Великого МАУП

Розкрито теоретичні та практичні аспекти адміністративного права, які регу- люють проблеми, пов’язані із професійним навчанням державних службовців України. Проаналізовано етапи реформування державної служби та відповідного навчання державних службовців. Доведено, що професійне навчання державних службовців є одним із важливих напрямів у системі кадрового забезпечення державного управління високоефективними та компетентними кадрами. Саме професійне навчання є підґрунтям підвищення ефективності діяльності державного апарату в Україні.

1. Averyanov V. B. Vykonavcha vlada i administratyvne pravo / za zag .red. V. B. Averyanova. K.: Vydavnychyj Dim “In Yure”, 2002. 668 s. 2. Bytyak Yu. P. Derzhavna sluzhba v Ukrayini: problemy stanovlennya, rozvytku ta funkcionuvannya: dys. na zdobuttya nauk. stupenya dok. yuryd. nauk: 12.00.07 / Nacz. yuryd. akad. Ukrayiny im. Ya. Mudrogo. X., 2006. 421 s. 3. Kaganovska T. Ye. Kadrove zabezpechennya derzhavnogo upravlinnya v Ukrayini: monografiya. X.: XNU im.V. N. Karazina. 2010. 330 s. 4. Kivalov S. V., Bila-Tiunova L. R. Publichna sluzhba v Ukrayini: pidruchnyk. Odesa: Feniks, 2009. 688 s. 5. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrayiny vid 10.12.2015 r. № 889-VIII: Vidomosti Verxovnoyi Rady Ukrayiny. 2016. № 4. St. 92. 6. Pro zatverdzhennya Metodychnyрh rekomendacij shhodo skladannya indyvidualnoyi programy pidvyshhennya rivnya profesijnoyi kompetentnosti derzhavnogo sluzhbovcya: Nakaz NADS vid 20 kvitnya 2018 roku № 93/1. 7. Pro zatverdzhennya planu zaxodiv shhodo realizaciyi Koncepciyi reformuvannya systemy profesijnogo navchannya derzhavnyh sluzhbovciv, goliv miscevyh derzhadministracij, yih pershyh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovyh osib miscevogo samovryaduvannya ta deputativ miscevyh rad: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10.05.2018 r. № 342-r. Uryadovyj kuryer. 2018. № 97. S. 3. 8. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro systemu profesijnogo navchannya derzhavnyh sluzhbovciv, goliv miscevyh derzhavnyh administracij, yih pershyh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovyh osib miscevogo samovryaduvannya ta deputativ miscevyh rad: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 06 lyutogo 2019 roku № 106. Uryadovyj kuryer vid 21.02.2019 r. № 35. 9. Pro zatverdzhennya typovogo poryadku provedennya ocinyuvannya rezultativ sluzhbovoyi diyalnosti derzhavnyh sluzhbovciv. Postanova KMU vid 23.08.2017 r. № 640. Uryadovyj kuryer vid 29.08.2017 r. № 159. 10. Pro shvalennya Koncepciyi reformuvannya systemy profesijnogo navchannya derzhavnyh sluzhbovciv, goliv miscevyh derzhadministracij, yix pershyh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovyh osib miscevogo samovryaduvannya ta deputativ miscevyh rad: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 01.12.2017 r. № 974-r. Uryadovyj kuryer. 2017. № 247. 11. Strategiya reformuvannya derzhavnogo upravlinnya Ukrayiny na 2016–2021 rr.: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24 chervnya 2016 r. № 474-r. Oficijnyj visnyk Ukrayiny. 2016 r. № 55. S. 36.