Social conditionality of the appropriateness of criminalizing illegal enrichment in Ukraine

2019;
: 185-190

Humin O., Yakymova S. "Social conditionality of the appropriateness
of criminalizing illegal enrichment in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-201...

1
Institute of Jurisprudence and Psychology Lviv Polytechnic National University, Head of Department of Criminal Law Doctor of Law, Professor
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article investigates the connection of the social determinants of the process of criminalizing acts. The main components determining the social precondition of the criminal law are systematized. The content of social, economic, organizational, state-building and European integration factors determining the expediency of criminal liability for illegal enrichment in Ukraine is determined. Emphasizes the increased social danger of illegal enrichment in modern conditions in Ukraine.1. Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii proty koruptsii [United Nations Convention against corruption] vid 31.10.2003 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_ c16&new=1 (data zvernennia 16.04.2019). 2. Sytnyk Artem. Skasuvannia statti pro nezakonne zbahachennia – krok nazad v antykoruptsiinii reformi Ukrainy [Sitnik Artem. Cancellation of the article on illegal enrichment is a step back in the anti-corruption reform of Ukraine]. URL: https:// nabu.gov.ua/novyny/skasuvannya-statti-pro-nezakonne-zbagachennya-krok-nazad-v-antykorupciyniyreformi- ukrayiny. (data zvernennia: 30.01.2019). 3. Fris P. L. Kryminalizatsiia ta dekryminalizatsiia u kryminalno-pravovii politytsi [Criminalization and decriminalization in criminal law] Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy, 2014, № 1(2). P. 19–27. 4. Brych L. P., Navrotskyi V. O. Kryminalnopravova kvalifikatsiia ukhylennia vid opodatkuvannia v Ukraini: monohrafiia [Criminal law qualification of tax evasion in Ukraine]. K.: Atika, 2000. 258 p. 5. Habro O. I. Poniattia zlochyniv, peredbachenykh st. 384 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy, sotsialna yikh kryminalizatsiia [The notion of crimes provided by Art. 384 of the Criminal Code of Ukraine, their social criminalization] Yurydychna nauka. 2012. № 2. P. 115–121. 6. Tretiakov D. A. Deiaki pytannia shchodo dotsilnosti kryminalizatsii propozytsiinepravomirnoi vyhody [Some questions about the feasibility of criminalizing the proposalimproper benefits] Forum prava. 2013. № 4. P. 419–422. 7. Uzhva L. O. Dotsilnist kryminalizatsii propozytsii nepravomirnoi vyhody chy khabara [The expediency of criminalizing the offer of improper advantage or bribe] Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2012. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=462. (data zvernennia: 15.04.2019). 8. Kubalskyi V. N. Kryminalna vidpovidalnist za nezakonne zbahachennia v konteksti pryntsypu prezumptsii nevynuvatosti [Criminal liability for illegal enrichment in the context of the principle of presumption of innocence ] Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2013. № 3. P. 30–34. 9. Harbazei D. O. Nezakonne zbahachennia: mizhnarodno-pravovyi aspekt. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Yurysprudentsiia. 2013. Vyp. 6– 1(2). P. 212–217. 10. Trofymenko R. V. Shliakhy udoskonalennia pravovoho mekhanizmu protydii nezakonnomu zbahachenniu. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka). 2013. № 2. P. 186-195. 11. Borkov V. N. Uholovno-pravovoe preduprezhdenye korruptsyy: monohrafyia. Omsk: Omskaia akademyia MVD Rossyy, 2014. 172 p.

1. Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii proty koruptsii [United Nations Conventionagainst corruption] vid 31.10.2003 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_c16&new=1 (data zvernennia 16.04.2019). 2. Sytnyk Artem. Skasuvannia statti pro nezakonnezbahachennia - krok nazad v antykoruptsiinii reformi Ukrainy [Sitnik Artem. Cancellation of the articleon illegal enrichment is a step back in the anti-corruption reform of Ukraine]. URL: https://nabu.gov.ua/novyny/skasuvannya-statti-pro-nezakonne-zbagachennya.... (data zvernennia: 30.01.2019). 3. Fris P. L. Kryminalizatsiia ta dekryminalizatsiia ukryminalno-pravovii politytsi [Criminalization and decriminalization in criminal law] Visnyk Asotsiatsiikryminalnoho prava Ukrainy, 2014, № 1(2). P. 19-27. 4. Brych L. P., Navrotskyi V. O. Kryminalnopravovakvalifikatsiia ukhylennia vid opodatkuvannia v Ukraini: monohrafiia [Criminal lawqualification of tax evasion in Ukraine]. K.: Atika, 2000. 258 p. 5. Habro O. I. Poniattia zlochyniv,peredbachenykh st. 384 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy, sotsialna yikh kryminalizatsiia [The notion ofcrimes provided by Art. 384 of the Criminal Code of Ukraine, their social criminalization] Yurydychnanauka. 2012. № 2. P. 115-121. 6. Tretiakov D. A. Deiaki pytannia shchodo dotsilnosti kryminalizatsiipropozytsiinepravomirnoi vyhody [Some questions about the feasibility of criminalizing theproposalimproper benefits] Forum prava. 2013. № 4. P. 419-422. 7. Uzhva L. O. Dotsilnisthttps://doi.org/10.1111/socf.12029kryminalizatsii propozytsii nepravomirnoi vyhody chy khabara [The expediency of criminalizing the offerof improper advantage or bribe] Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. Derzhavneupravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2012. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=462.(data zvernennia: 15.04.2019). 8. Kubalskyi V. N. Kryminalna vidpovidalnist za nezakonnezbahachennia v konteksti pryntsypu prezumptsii nevynuvatosti [Criminal liability for illegal enrichmentin the context of the principle of presumption of innocence ] Visnyk Natsionalnoi akademii prokuraturyUkrainy. 2013. № 3. P. 30-34. 9. Harbazei D. O. Nezakonne zbahachennia: mizhnarodno-pravovyiaspekt. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Yurysprudentsiia. 2013. Vyp. 6-1(2). P. 212-217. 10. Trofymenko R. V. Shliakhy udoskonalennia pravovoho mekhanizmu protydiinezakonnomu zbahachenniu. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka).2013. № 2. P. 186-195. 11. Borkov V. N. Uholovno-pravovoe preduprezhdenye korruptsyy: monohrafyia.Omsk: Omskaia akademyia MVD Rossyy, 2014. 172 p.