Terrorist threat: the present phenomenon adaptation

2019;
: 4-11
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

This article analyzes the modern understanding of the concept of terrorism through the
prism of criminal law phenomenon. A number of international regulations related to the
organization and committing terrorism exposure. Delineated the concept of “terror” and
“terrorism”. Examples of systemic combating terrorism. Analyzed the views of Ukrainian and
foreign scientists in fighting terrorism.

1. Aristova A. Relihiyne pidgruntya mizhnarodnoho teroryzmu [The religious background of international terrorism]. Available at: http:dev1.religion.in.ua. 2. Bahriy-Shakhmatov L. V. Metody borot’by z teroryzmom. Pohlyad svitovoho tovarystva [Methods of combating terrorism. The view of world society], 2000, pp. 338–343. 3. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian] / ukl. i hol. red. V. T. Busel. Kyyiv; Irpin’: Perun, 2005, 1728 p. 4. Hromivchuk I. M. Mizhnarodno-pravove vyznachennya teroryzmu yak osnova efektyvnoyi borot’by z nym [International legal definition of terrorism as a basis for effective combat] ekonomika, pravo, politolohiya, turyzm, 2011, Vol. 4, pp. 108–112. 5. Humin O. M. Kryminal’na nasyl’nyts’ka povedinka osoby: teoretyko-prykladni aspekty. Doct. diss. [Violent criminal behavior of persons: theoretical and applied aspects. Doct. Diss.] Lviv, 2011. 36 p. 6. Yemel’yanov V. P. Problemy zastosuvannya antyterorystychnoho zakonodavstva Ukrayiny i shlyakhy yoho vdoskonalennya [Problems of application of anti-terrorism legislation of Ukraine and ways to improve], Vol. 15, 2007. pp. 95–104. 7. Zherebkin V. Ye. Lohika [Logic], Kharkiv, 1995. 256 s. 8. Zadorozhnyuk Y. E. Vistuplenye na “kruhlom stole” zhurnala “Hosudarstvo y pravo”: “Terroryzm: psykholohycheskye korny y pravovыe otsenky” [Speech at the“round table”of the journal “The State and Law”:“Terrorism: psychological roots and legal assessments”], Vol. 4, 1995. pp. 20–24. 9. Lipkan V. A. Borot’ba z teroryzmom [Fighting terrorism], Kyyiv, 2002. 254 p. 10. Ozhehov S. Y. Tolkoviy slovar’ russkoho yazika [Explanatory dictionary of the Russian language]. Available at: http://www.classes.ru. 11. Slovnyk ukrayins’koyi movy [Dictionary of the Ukrainian language], Kyyiv: Naukova dumka, 1970–1980. 658 p.

Ortinski V . "Terrorist threat: the present phenomenon adaptation" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-2019/terrorist-threat-present-phenomenon-adaptation