Терористична загроза: сучасне сприйняття феномена

Ortinski V . Terrorist threat: the present phenomenon adaptation

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано сучасне розуміння поняття тероризму через призму кримінально-
правових явищ. Розглянуто низку міжнародних нормативно-правових актів, пов’язаних
із організацією, вчиненням та викриттям тероризму. Розмежовано поняття “терор” та
“тероризм”. Наведено приклади системної протидії тероризму. Проаналізовано думки
українських та зарубіжних науковців у сфері подолання тероризму.

1. Aristova A. Relihiyne pidgruntya mizhnarodnoho teroryzmu [The religious background of international terrorism]. Available at: http:dev1.religion.in.ua. 2. Bahriy-Shakhmatov L. V. Metody borot’by z teroryzmom. Pohlyad svitovoho tovarystva [Methods of combating terrorism. The view of world society], 2000, pp. 338–343. 3. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian] / ukl. i hol. red. V. T. Busel. Kyyiv; Irpin’: Perun, 2005, 1728 p. 4. Hromivchuk I. M. Mizhnarodno-pravove vyznachennya teroryzmu yak osnova efektyvnoyi borot’by z nym [International legal definition of terrorism as a basis for effective combat] ekonomika, pravo, politolohiya, turyzm, 2011, Vol. 4, pp. 108–112. 5. Humin O. M. Kryminal’na nasyl’nyts’ka povedinka osoby: teoretyko-prykladni aspekty. Doct. diss. [Violent criminal behavior of persons: theoretical and applied aspects. Doct. Diss.] Lviv, 2011. 36 p. 6. Yemel’yanov V. P. Problemy zastosuvannya antyterorystychnoho zakonodavstva Ukrayiny i shlyakhy yoho vdoskonalennya [Problems of application of anti-terrorism legislation of Ukraine and ways to improve], Vol. 15, 2007. pp. 95–104. 7. Zherebkin V. Ye. Lohika [Logic], Kharkiv, 1995. 256 s. 8. Zadorozhnyuk Y. E. Vistuplenye na “kruhlom stole” zhurnala “Hosudarstvo y pravo”: “Terroryzm: psykholohycheskye korny y pravovыe otsenky” [Speech at the“round table”of the journal “The State and Law”:“Terrorism: psychological roots and legal assessments”], Vol. 4, 1995. pp. 20–24. 9. Lipkan V. A. Borot’ba z teroryzmom [Fighting terrorism], Kyyiv, 2002. 254 p. 10. Ozhehov S. Y. Tolkoviy slovar’ russkoho yazika [Explanatory dictionary of the Russian language]. Available at: http://www.classes.ru. 11. Slovnyk ukrayins’koyi movy [Dictionary of the Ukrainian language], Kyyiv: Naukova dumka, 1970–1980. 658 p.