Administrative responsibility for non-compliance of legal requirements of officials of the authorized departments of the National police

2019;
: 59-67

Bortnyk N.P., Khomyshyn I.Y., Esimov S.S. "Administrative responsibility for non-compliance of legal requirements of officials of the authorized departments of the National police"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-23-201...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
3
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the study of problems of administrative responsibility for nonfulfillment
of the legal requirement of officials of authorized units of the National Police. The
basic approaches to administrative responsibility are analyzed through the analysis of the
terms “legal responsibility”, “administrative responsibility”. The general features of
responsibility for offenses in the investigated area, the features of its fixing in the legislation of
Ukraine are considered. Specific signs of administrative responsibility for non-fulfillment of
the legal requirement of officials of authorized units of the National Police, which distinguish it
from other types of administrative offenses, are determined.

1. Kolesnikova M., Kalinichenko L. Teoretyko-pravovi zasady administratyvnoi vidpovidalnosti.[Theoretical and legal principles of administrative responsibility]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo.2019. No. 1. P. 102-107.2. Yakuba O. M. Admynystratyvnaia otvetstvennost [Administrativeresponsibility]. Moskva: Yurydycheskaia lyteratura, 1972. 152 p. 3. Hrytsenko I. Formuvannianaukovykh pohliadiv shchodo instytutu administratyvnoi vidpovidalnosti [Formation of scientific viewson the institute of administrative responsibility]. Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2008.No. 1. P. 45-50. 4. Averianov V. B. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: Pidruchnyk: udvokh tomakh [Administrative Law of Ukraine. Academic course]: Tom 1. Zahalna chastyna / Red.kolehiia: V. B. Averianov (holova). Kyiv: Iurydychna dumka, 2004. 584 p. 5. Romaniuk V. Sutnist tapravova pryroda zakhodiv administratyvnoi vidpovidalnosti. [The essence and legal nature ofadministrative responsibility measures]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2019. No. 3.P. 236-240. 6. Poniattia administratyvnoi vidpovidalnosti ta administratyvnoho pravoporushennia vsuchasnomu ukrainskomu pravi. [The concept of administrative responsibility and administrative offensein modern Ukrainian law]. TsPPR. Publichna administratsiia / Administratyvne deliktne pravo. URL.http://www.pravo.org.ua/ua/news/2580- (data zvernennia 02.11.2019). 7. Mykolenko O. M. Karalnafunktsiia administratyvno-deliktnoho prava. [Punitive function of administrative-tort law]. Pravovaderzhava. 2019. No. 33. P. 71-77. 8. Ivanov I. Ye. Administratyvno-pravovi zasady provadzhennia vspravakh pro prostupky [Administrative and legal principles of proceedings in cases of misconduct]: dys.… kand. yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Zaporizhzhia, 2019. 221 p. 9. Dembitska S. L. Zastosuvanniaadministratyvnykh stiahnen yak zasobu pokarannia pravoporushnykiv. Porivnialno-analitychne pravo[Application of administrative penalties as a means of punishing offenders. Comparative analytical law].2014. No. 2. P. 213-216. 10. Kryzhanovska V. A. Administratyvna vidpovidalnist yurydychnykh osib usferi bezpeky dorozhnoho rukhu: aktualni problemy. Administratyvne pravo i protses [Administrativeresponsibility of legal entities in the field of road safety: current problems. Administrative law andprocess]. 2015. No. 4 (14). URL. http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-14-2015/item/519-adminis.... Kravchuk O. O. Suchasni tendentsii rozvytku administratyvno-deliktnoho prava (na prykladividpovidalnosti u sferi zabezpechennia bezpeky dorozhnoho rukhu) [Current trends in the development ofadministrative and tort law (for example, responsibility in the field of road safety)]. Visnyk Vyshchohoadministratyvnoho sudu Ukrainy. 2015. No. 4. P.15-23.12. Zolotukhina L. O. Zastosuvannia zakhodivadministratyvnoi vidpovidalnosti yak harantiia zakhystu publichnoho interesu.[Application of measuresof administrative responsibility as a guarantee of protection of public interest] / Derzhava ta rehiony.Seriia: Pravo. 2019. No. 3 (65). P. 159-166.https://doi.org/10.1016/j.csi.2019.03.005