Principles of legal regulation of public procurementsin the European Union

2019;
: 127-133

Sirant M. M. "Principles of legal regulation of public procurementsin the European Union"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-23-201...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

This article discusses the principles of legal regulation of public procurement in theEuropean Union for adaptation into national legislation in terms of reforming publicadministration and development of the information society. Analyzes the principles oftransparency, proportionality, transparency, mutual recognition, fairness, objectivity, theminimum value of the position of the Court in the context of the EU principle of transparency128of public authorities in the EU member states and implementation of information andcommunication technologies.

1. Ortynskyi V. L. Pravo intehratsii – perspektyvnyi napriam rozvytku yurydychnoi nauky /
V. L. Ortynskyi [The right of integration - a perspective direction of the development of legal science].
Visnyk Nats. universytetu “Lvivska politekhnika”. Yurydychni nauky. 2016. No. 845. P. 4–11. 2. Bohachova
L. L. Pryntsypy yevropeiskoho i natsionalnoho prava (porivnialno-pravovyi analiz kryteriiv
klasyfikatsii) / [Principles of European and national law (comparative legal analysis of classification
criteria). Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia. 2013. Vyp. 26. P. 47–60. 3. Harmonizatsiia
systemy derzhavnykh zakupivel v Ukraini zi standartamy YeS. Proekt finansuietsia
Yevropeiskym Soiuzom [Harmonization of the public procurement system in Ukraine with EU standards.
The project is funded by the European Union]. – Strasbourg, Crown Agents Ltd. 2015. – 637 p.
4. Bondarenko V. A. Kharakterystyka pryntsypiv administratyvnykh protsedur publichnykh zakupivel
[Characterization of principles of administrative procedures of public procurement]. V. A. Bondarenko,
N. O. Pustova. Nauk. visnyk Lvivskoho derzh. un-tu vnutrishnikh sprav, 2017. No. 1. P. 150–161.
5. Kovaliv M. V. Osnovy upravlinnia v orhanakh vnutrishnikh sprav: navch.-prakt. Posib
[Fundamentals of Management in the Interior: study-pract. tool]. / M. V. Kovaliv. Lviv, 2010. 340 p.
6. Yesimov S. S. Pravove rehuliuvannia zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii dlia formuvannia
doviry do orhaniv derzhavnoi vlady [Legal regulation of the use of information technologies for building
trust in public authorities]. Nauk. visnyk Lviv. derzh. un-tu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. 2015
No. 1. P. 173–184. 7. Vplyv praktyky Sudu YeS u sferi derzhzakupivel Ukrainy [Impact of the Court of
Justice’s practice in the field of public procurement in Ukraine]. Derzhzakupivli: shchomisiachnyi
spetsializovanyi zhurnal. 2016. No. 6. [Elektronnyi rezhym]. – Rezhym dostupu: http://edz.mcfr.ua/
article.aspx?aid=47025. 8. Konsolidovani versiidohovoru pro Yevropeiskyi Soiuz(vchynenoho v
Maastrykhti somoho dnia liutoho tysiacha deviatsot devianosto druhoho roku) ta Dohovoru pro
funktsionuvannia Yevropeiskoho Soiuzu (vchynenoho v Rymi dvadtsiat piatoho dnia bereznia misiatsia
roku odna tysiacha deviatsot piatdesiat somoho) [Consolidated version European Union Treaty (done at
Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two) Official
site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rada Ukrainy. [Elektronnyi rezhym].
– Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b06. 9. Pukhtetska A. A. Yevropeiski
pryntsypy administratyvnoho prava [European principles of administrative law] / A. A. Pukhtetska. K.: Int
derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2012. 240 p. 10. Judgment of the Court of 20
February 1979. Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. Reference for a
preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht – Germany. Measures heaving an effect equivalent to
quantitative restrictions [Judgment of the Court of 20 February 1979. Rewe-Zentral AG v
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. References for a preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht –
Germany. Measures heaving an effect equivalent to quantitative restrictions]. Case 120/78. Elektronnyi
rezhym]. Rezhym dostupu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX% 3A61978CJ0120
11. Yesimov S. S. Okremi aspekty adaptatsii natsionalnoho transportnoho zakonodavstva do vymoh
Yevropeiskoho Soiuzu u transportnii sferi [Some aspects of adaptation of national transport legislation to
the requirements of the European Union in the field of transport] / S. S. Yesimov, Kh. A. Vysotska. Visnyk
Nats. universytetu “Lvivska politekhnika”. Yurydychni nauky. 2014. No. 801. P. 29–34.