Legal regulation of professional pre-higher education in Ukraine

2019;
: 134-138
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes the norms of the law of Ukraine “On Professional pre-higher
Education”. It emphasized the practically oriented nature of this educational level. Legal bases
of functioning of professional pre-higher education are defined. The article also examines the
dual form of education as the most effective form of education.The competence of state and
local self-government bodies in the field of professional pre-higher education concerning
employment and the labor market is outlined.

1. Pro fakhovu peredvyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 06 chervnia 2019 r. [On Professional
Higher Education]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2745-19 2. Pro skhvalennia Kontseptsii
pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity [On approval of the Concept of training
specialists in the dual form of education]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 veresnia
2018r. No. 660-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80 3. Pro zatverdzhennia
planu zakhodiv z realizatsii Kontseptsii pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity
Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03 kvitnia 2019 r. [On approval of the plan of
measures for the implementation of the Concept of training of specialists in the dual form of education
Education of the Cabinet of Ministers of Ukraine From April 03, 2019. No. 214-r. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80 4. Proiekt polozhennia pro dualnu formu
zdobuttia vyshchoi ta fakhovoi peredvyshchoi osvity [Proyekt polozhennya pro dual’nu formu zdobuttya
vyshchoyi ta fakhovoyi peredvyshchoyi osvity]. URL:https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlyagromadskogo-
obgovorennya-proyekt-polozhennya-pro-dualnu-formu-zdobuttya-vishoyi-ta-fahovoyiperedvishoyi-
osviti-ta-tipovij-dogovir-pro-zdobuttya-vishoyi-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-za-dualnoyuformoyu
5. Sybirtsev V. V. Osvitnii klaster yak instytutsionalna osnova rozvytku rehionalnoho rynku
pratsi [Osvitniy klaster yak instytutsionalna osnova rozvytku rehionalnoho rynku pratsi]. Ekonomika i
orhanizatsiia upravlinnia No.3(23), s. 282–292. URL:http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/2897. 6. Batiuk
A. A. Rozvytok mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia rynku pr tsi molodi v Ukraini. Teoriia ta
praktyka derzhavnoho upravlinnia [Rozvytok mekhanizmu derzhavnoho rehulyuvannya rynku pratsi
molodi v Ukrayini. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya]: zb. nauk. pr. / redkol.: O. Yu. Amosov
(holov. red.) [ta in.]. Kharkiv: Vyd-vo KharRi NADU “Mahistr”, 2018 . Vyp. 1 (60). P. 89–98. 7. Shchodo
oformlennia litsenzii u sferi fakhovoi peredvyshchoi osvity [Shchodo oformlennya litsenziy u sferi
fakhovoyi peredvyshchoyi osvity]: Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy 1/11-7337 vid 08 serpnia
2019 r. URL: http://www.zpto.ues.by/images/files/documents/mon/2019/1_11-7337.pdf.

Khomyshyn I. Y. Legal regulation of professional pre-higher education in Ukraine http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-2019/legal-regulation-professional-pre-higher