Administrative and legal regulation of the protection and use of the land of settlements: the current state

2019;
: 182-189
Authors:
1
post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management Head of the Legal Department of the Buchansky City Council of Kyiv Region

The article is devoted to questions of the state of administrative-legal regulation of land
protection within the settlements in Ukraine. The existing system of administrative and legal
183
regulation of the protection and use of settlements in Ukraine is analyzed. It is proved that the
object of protection of land within the settlements is the land located within the territory of the
administrative-territorial unit – a village, settlement or city. This principle of separation of
municipal lands from the state exists in the legislation. At the same time, there are problems
with delineating the lands of state and communal property.

1. Klasyfikatsiia vydiv tsilovoho vykorystannia zemel [Classification of types of land use intended for use], zatverdzhena Nakazom Derzhkomzemu Ukrainy No. 548 vid 23.07.2010 roku, zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 01.11.2010 za No. 1011/18306. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z1011-10. 2. Prohrama vykorystannia ta okhorony zemel mista Kyieva [Program of use and protection of land in the city of Kiev] na 2016–2020 roky, zatverdzhena rishenniam Kyivskoi miskoi rady vid 14.07.2016 No. 729/729. URL: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/ 84F244748E9EF3B6C225800A00686B97?OpenDocument. 3. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 27.09.2017 roku [Resolution of the Supreme Court of Ukraine dated September 27, 2017]: sprava No. 6- 2686tss16. URL: http://reyestr.court.gov.ua. 4. Martyn A. H. Pravovi problemy inventaryzatsii zemel v Ukraini [Legal problems of inventory of land in Ukraine]. Zemleustrii i kadastr, 2007. № 3. P. 17–21. 5. Zakon Ukrainy «Pro zemleustrii». [Law of Ukraine «On Land Management»] URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15/paran2#n2. 6. Tretiak A. M., Dorosh O. S. Upravlinnia zemelnymy resursamy (navchalnyi posibnyk).[Land Management (training manual).] Pid zah. red. Tretiaka A. M. Kyiv: TOV «TsZRU», 2006. 462 p. 7. Zakon Ukrainy «Pro okhoronu zemel». [The Law of Ukraine «On the Protection of Land»] URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15/parao1#o1. 8. Zakon Ukrainy «Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti» [The Law of Ukraine «On Regulation of Urban Development»]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page. 9. Poriadok skladennia planu zemelno-hospodarskoho ustroiu terytorii naselenoho punktu, zatverdzheno Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy [The procedure for drawing up the plan of the land and economic arrangement of the territory of the settlement, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine] No. 79 vid 22.02.2008 roku. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-2008-p. 10. Ihnatenko I. V. Pravovi zasady zonuvannia zemel u mezhakh naselenykh punktiv [Legal principles of zoning of lands within settlements]: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.06. Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2014. 213 p. 11. Yermolenko V. M. Problemni pytannia tsilovoho pryznachennia zemel. Aktualni problemy pravovoho zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky, vykorystannia ta okhorony pryrodnykh resursiv [Problematic issues of purposeful use of land. Actual problems of legal provision of ecological safety, use and protection of natural resources]: materialy mizhnarod. nauk.-prakt. konferentsii, 9–10 zhovtnia 2009 roku. [za zah. red. A. P. Hetmana, M. V. Shulhy]. Kharkiv: Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho, 2009. P. 27–29. 12. Zemelnyi kodeks Ukrainy v redaktsii vid 01.07.2015 roku [Land Code of Ukraine in the wording of 01.07.2015]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2768-14.

Shapravskyi T. "Administrative and legal regulation of the protection and use of the land of settlements: the current state" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21-2019/administrative-and-legal-regulation