Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель населених пунктів: сучасний стан

1
Міжрегіональна академія управління персоналом, аспірант, завідувач юридичного відділу Бучанської міської ради Київської області

Статтю присвячено питанням стану адміністративно-правового регулювання
охорони земель у межах населених пунктів в Україні. Проаналізовано існуючу на
сьогодні систему адміністративно-правового регулювання охорони і використання
земель населених пунктів в Україні. Доведено, що об’єктом охорони земель в межах
населених пунктів, є землі, які перебувають у межах території адміністративно-
територіальної одиниці – села, селища чи міста. Зазначений принцип відмежування
муніципальних земель від державних існує в законодавстві. Разом з тим, залишаються
проблеми щодо розмежування земель державної та комунальної власності.

1. Klasyfikatsiia vydiv tsilovoho vykorystannia zemel [Classification of types of land use intended for use], zatverdzhena Nakazom Derzhkomzemu Ukrainy No. 548 vid 23.07.2010 roku, zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 01.11.2010 za No. 1011/18306. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z1011-10. 2. Prohrama vykorystannia ta okhorony zemel mista Kyieva [Program of use and protection of land in the city of Kiev] na 2016–2020 roky, zatverdzhena rishenniam Kyivskoi miskoi rady vid 14.07.2016 No. 729/729. URL: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/ 84F244748E9EF3B6C225800A00686B97?OpenDocument. 3. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 27.09.2017 roku [Resolution of the Supreme Court of Ukraine dated September 27, 2017]: sprava No. 6- 2686tss16. URL: http://reyestr.court.gov.ua. 4. Martyn A. H. Pravovi problemy inventaryzatsii zemel v Ukraini [Legal problems of inventory of land in Ukraine]. Zemleustrii i kadastr, 2007. № 3. P. 17–21. 5. Zakon Ukrainy «Pro zemleustrii». [Law of Ukraine «On Land Management»] URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15/paran2#n2. 6. Tretiak A. M., Dorosh O. S. Upravlinnia zemelnymy resursamy (navchalnyi posibnyk).[Land Management (training manual).] Pid zah. red. Tretiaka A. M. Kyiv: TOV «TsZRU», 2006. 462 p. 7. Zakon Ukrainy «Pro okhoronu zemel». [The Law of Ukraine «On the Protection of Land»] URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15/parao1#o1. 8. Zakon Ukrainy «Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti» [The Law of Ukraine «On Regulation of Urban Development»]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page. 9. Poriadok skladennia planu zemelno-hospodarskoho ustroiu terytorii naselenoho punktu, zatverdzheno Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy [The procedure for drawing up the plan of the land and economic arrangement of the territory of the settlement, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine] No. 79 vid 22.02.2008 roku. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-2008-p. 10. Ihnatenko I. V. Pravovi zasady zonuvannia zemel u mezhakh naselenykh punktiv [Legal principles of zoning of lands within settlements]: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.06. Natsionalnyi yurydychnyi universytet im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2014. 213 p. 11. Yermolenko V. M. Problemni pytannia tsilovoho pryznachennia zemel. Aktualni problemy pravovoho zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky, vykorystannia ta okhorony pryrodnykh resursiv [Problematic issues of purposeful use of land. Actual problems of legal provision of ecological safety, use and protection of natural resources]: materialy mizhnarod. nauk.-prakt. konferentsii, 9–10 zhovtnia 2009 roku. [za zah. red. A. P. Hetmana, M. V. Shulhy]. Kharkiv: Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho, 2009. P. 27–29. 12. Zemelnyi kodeks Ukrainy v redaktsii vid 01.07.2015 roku [Land Code of Ukraine in the wording of 01.07.2015]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2768-14.

Shapravskyi T. Administrative and legal regulation of the protection and use of the land of settlements: the current state