Principles of the lawyeras the basic basis of the activities of the advocate self government

2019;
: 34-41

Bochlylyak N. I.
"Principles of the lawyeras the basic basis
of the activities of the advocate self government"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21...

Authors:
1
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University

Principles  of  advocacy  have  an  indisputable  significance  to  characterize  the  functional 
and  organizational  foundations  of  the  advocacy,  as  they  are  the  basic  principles  defining  the 
essence  of  advocacy  and  advocacy.  Advocacy  principles  allow  to  explore  the  functional  and 
organizational  foundations  of  the  advocacy  through  the  system  of  ideas  enshrined  in  the 
legislation,  each  of  which  reflects  a  certain  specific  the  beginning,  and  collectively 
characterizes  the  entire  institute  of  advocacy.Obviously,  the  principles  of  organization  and 
principles  of  activity  advocacy  Atures  are  distinct  groups  of  a  more  general  notion,  their 
existence  is  a  peculiar  consequence  of  the  classification  of  this  more  general  concept,  which 
covers  both  the  first  and  second  group  of  principles.  It  is  precisely  such  a  general  group  of 
principles  that  would  characterize  the  basic  principles  of  the  construction,  the  activity  of  the 
legal  profession  as  a  legal  institution,  and,  in  our  opinion,  it  could  be  called  the  principles  of 
the Bar Association of Ukraine.

1. Bakaianova N. M. Funktsionalni ta orhanizatsiini osnovy advokatury Ukrainy [The functional and organizational foundationsof the legal profession of Ukraine]: dys. d-ra yuryd. nauk ;12.00.10. Odesa, 2017. 395 p. 2. Ukrayne sleduet zakrepyt evropeiskye pryntsypы yurprofessyy [Ukraine should consolidate the European principles of legalprofession.]. Zakon ibiznes.URL:http://zib.com.ua/ru/116935-ukraine_sleduet_zakrepit_evropeyskie_princip... (datazvernennia: 28.12.2018). 3.Severyn K. M. Pryntsypy advokatskoi diialnosti [Principles of advocacy]: dys. ... kand. yuryd.nauk : 12.00.10; M-vo osvity i naukyUkrainy, Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. Lutsk, 2015. 237 p. 4. Kolodii A. M. Pryntsypy prava Ukrainy [Principles of law of Ukraine]. Kyiv : Yurinkom Inter, 1998.208 p. 5.Borysov H. A. O systeme pryntsypov, deistvuiushchykh v pravovoi sfere [On the system of principles acting in the legal sphere] Problemы pravovedenyia :mezhved. nauch. sb. Kyev :Vyshcha shk., 1976.Vыp. 34. P. 18–29. 6. Kartashov V. N. Pryntsypы prava (nekotorыe aspektы ponymanyia y klassyfykatsyy) [Principles of law (some aspects of understanding and classification).]Yurydycheskye zapysky Yaroslavskoho hosudarstvennoho unyversyteta ym. P. H. Demydova. 1999.Vыp. 3. P. 3–19. 7. Tatsii L. V. Yurydychna pryroda advokatury v systemi zakhystu prav isvobod liudyny i hromadianyna [The legal nature of the advocacy in the system of protecting the rights and freedoms of man and citizen] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 / L. V. Tatsii ; Kharkiv. nats. un-t vnutr.sprav. Kharkiv, 2008. 20 p. 8. Karmaza A. A. Pravovыe ystochnyky y pryntsypы osushchestvlenyia advokat skoi deiatelnosty v Ukrayne (zashchyta prav v tsyvylystycheskom protsesse). [Legal sources and principles of the implementation of advocacy in Ukraine (protection of rights in the civil process)] Tsyvylystycheskaia protsessualnaiamыsl :mezhdunar. sb. nauch. st.Pod red. S. Ya. Fursы. Kyev : Alerta, 2015.Vыp. 4 : Advokatura. P. 44–51. 9. Ivanytskyi S. O. Teoretychni osnovy orhanizatsii advokatury v Ukraini:pryntsypy ta systema [Theoretical Foundations of Organization of Advocacy in Ukraine: Principles and System] : monohrafiia. Kyiv :Interservis, 2017. 800 p. 10. Melanchuk A. Pryntsypы orhanyzatsyy y deiatelnosty advokaturы Ukraynы na sovremennom эtape [Principles of organization and activities of the legal profession of Ukraine at the present stage]. Zakon y zhyzn, 2013. No. 11. P. 171–175. 11. Oblovatska N. O. Pryntsypy orhanizatsii ta diialnosti advokatury v Ukraini ta Rosii. [Principles of Organization and Activity of Advocates in Ukraine and Russia.] Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia No. 18. Ekonomika i pravo : zb. nauk. pr. Kyiv,2010. Vyp. 9. P. 120–126. 12. Bakaianova N. M. Pryntsypy orhanizatsii ta diialnosti advokatury [Principles of organization and activity of the advocacy.]. Advokatura Ukrainy : pidruchnyk : u 2 kn. / za zah. red.S. Ya. Fursy ta N. M. Bakaianovoi. 2-he vyd., dopov. i pererobl. Kyiv :Alerta, 2016. Kn. 1 : Orhanizatsiia advokatury (zpraktykumom). P. 224–232. 13. Sudeiko M.A. Analiz pryntsypiv diialnosti advokatury [Analysis of the principles of advocacy] Publishing house Education and Sciences.r.o. URL: http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Pravo/75429.doc.htm(data zvernennia: 24.12.2018).