Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського самоврядування

Bochlylyak N. I.Principles of the lawyeras the basic basis
of the activities of the advocate self government

Автори:
1
адвокатське об’єднання “Бочуляк і партнери”

Принципи  адвокатури  мають  незаперечне  значення  для  характеристики  фун-кціональних  та  організаційних  основ  адвокатури,  адже  вони  виступають  основопо-ложними  засадами,  що  визначають  сутність  адвокатури  та  адвокатської  діяльності. 
Принципи  адвокатури  дають  змогу  дослідити  функціональні  та  організаційні  основи
адвокатури  через  закріплену  у  законодавстві  систему  ідей,  кожна  з  яких  відображає
якесь  окремо  визначене  начало,  а  у  сукупності  характеризує  увесь інститут  адвокатури. 
Очевидно,  що  принципи  організації  та  принципи  діяльності  адвокатури  є  виокрем-леними  групами  з  більш  загального  поняття,  їх  існування  є  своєрідним  наслідком
класифікації  цього  більш  загального  поняття,  яке  охоплює  і  першу,  і  другу  групу
принципів.  Саме  таку  загальну  групу  принципів,  яка  б  характеризувала  основні  засади
побудови,  діяльності  адвокатури  як  правової  інституції,  цілком  обґрунтовано,  на  нашу
думку, можна було б назвати принципами адвокатури України.

1. Bakaianova N. M. Funktsionalni ta orhanizatsiini osnovy advokatury Ukrainy [The functional and organizational foundationsof the legal profession of Ukraine]: dys. d-ra yuryd. nauk ;12.00.10. Odesa, 2017. 395 p. 2. Ukrayne sleduet zakrepyt evropeiskye pryntsypы yurprofessyy [Ukraine should consolidate the European principles of legalprofession.]. Zakon ibiznes.URL:http://zib.com.ua/ru/116935-ukraine_sleduet_zakrepit_evropeyskie_princip... (datazvernennia: 28.12.2018). 3.Severyn K. M. Pryntsypy advokatskoi diialnosti [Principles of advocacy]: dys. ... kand. yuryd.nauk : 12.00.10; M-vo osvity i naukyUkrainy, Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. Lutsk, 2015. 237 p. 4. Kolodii A. M. Pryntsypy prava Ukrainy [Principles of law of Ukraine]. Kyiv : Yurinkom Inter, 1998.208 p. 5.Borysov H. A. O systeme pryntsypov, deistvuiushchykh v pravovoi sfere [On the system of principles acting in the legal sphere] Problemы pravovedenyia :mezhved. nauch. sb. Kyev :Vyshcha shk., 1976.Vыp. 34. P. 18–29. 6. Kartashov V. N. Pryntsypы prava (nekotorыe aspektы ponymanyia y klassyfykatsyy) [Principles of law (some aspects of understanding and classification).]Yurydycheskye zapysky Yaroslavskoho hosudarstvennoho unyversyteta ym. P. H. Demydova. 1999.Vыp. 3. P. 3–19. 7. Tatsii L. V. Yurydychna pryroda advokatury v systemi zakhystu prav isvobod liudyny i hromadianyna [The legal nature of the advocacy in the system of protecting the rights and freedoms of man and citizen] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 / L. V. Tatsii ; Kharkiv. nats. un-t vnutr.sprav. Kharkiv, 2008. 20 p. 8. Karmaza A. A. Pravovыe ystochnyky y pryntsypы osushchestvlenyia advokat skoi deiatelnosty v Ukrayne (zashchyta prav v tsyvylystycheskom protsesse). [Legal sources and principles of the implementation of advocacy in Ukraine (protection of rights in the civil process)] Tsyvylystycheskaia protsessualnaiamыsl :mezhdunar. sb. nauch. st.Pod red. S. Ya. Fursы. Kyev : Alerta, 2015.Vыp. 4 : Advokatura. P. 44–51. 9. Ivanytskyi S. O. Teoretychni osnovy orhanizatsii advokatury v Ukraini:pryntsypy ta systema [Theoretical Foundations of Organization of Advocacy in Ukraine: Principles and System] : monohrafiia. Kyiv :Interservis, 2017. 800 p. 10. Melanchuk A. Pryntsypы orhanyzatsyy y deiatelnosty advokaturы Ukraynы na sovremennom эtape [Principles of organization and activities of the legal profession of Ukraine at the present stage]. Zakon y zhyzn, 2013. No. 11. P. 171–175. 11. Oblovatska N. O. Pryntsypy orhanizatsii ta diialnosti advokatury v Ukraini ta Rosii. [Principles of Organization and Activity of Advocates in Ukraine and Russia.] Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia No. 18. Ekonomika i pravo : zb. nauk. pr. Kyiv,2010. Vyp. 9. P. 120–126. 12. Bakaianova N. M. Pryntsypy orhanizatsii ta diialnosti advokatury [Principles of organization and activity of the advocacy.]. Advokatura Ukrainy : pidruchnyk : u 2 kn. / za zah. red.S. Ya. Fursy ta N. M. Bakaianovoi. 2-he vyd., dopov. i pererobl. Kyiv :Alerta, 2016. Kn. 1 : Orhanizatsiia advokatury (zpraktykumom). P. 224–232. 13. Sudeiko M.A. Analiz pryntsypiv diialnosti advokatury [Analysis of the principles of advocacy] Publishing house Education and Sciences.r.o. URL: http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Pravo/75429.doc.htm(data zvernennia: 24.12.2018).