Some questions of the tourism activity regulation in Ukraine

2019;
: 142-146

Zarosilo V. O., Zarosilo V. V.
"Some questions of the tourism activity regulation in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21...

Authors:
1
Head of the Department of Security, Law Enforcement and Anti-Corruption activity Educational and Scientific Institute of Law the name of Prince Volodymyr the Great Interregional Academy of Personnel Management Doctor of Law, Professor

The article outlines the problems that exist in the tourism industry. The main problems
in the modern system of organization of tourism in Ukraine are as follows: lack of an extensive
system of information support activities of the industry; insufficiently effective use of the
Internet to inform tourists; low quality tourist services; insufficient organizational provision of
tourists at crossing borders; low level of advertising on tourist activities and the presence of
violations in the provision of services to tourists.
In the conclusions, the authors proposed a number of proposals to address the
shortcomings in the tourism industry. These proposals concern the strengthening of the
information provision of the tourism industry, periodic effective analysis of the state of affairs
in the industry, the development of long-term programs, to ensure the activities of the industry
and increase its funding.

1. Borysov K. H. Khartyia turyzma. Mezhdunarodnыi turyzm y pravo. M.: Yzdatelstvo «NYMP»,1999. 2. Byrkovych V. I. Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku turyzmu na rehionalnomurivni. Stratehichni priorytety. 2007. No. 4(5). S. 157-163. 3. Zhuk I. Z. Suchasnyi stan ta perspektyvyrozvytku turystychnoho biznesu v Ukraini. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni IvanaFranka. Seriia Mizhnarodni vidnosyny. 2008. Vyp. 24. S. 71-76. 4. Bakurova A. V., Didenko A. V.Osnovni problemy turystychnoi haluzi. Problemy formuvannia novoi ekonomiky KhKhI stolittia: materialyI-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii. Lviv, 2011. S. 89-94. 5. Almashii Ya. I.Teoretyko-metodolohichni zasady efektyvnoi diialnosti turyzmu v suchasnii rynkovii ekonomitsi. VisnykChernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. 2012. Vypusk 2. 6. Vashchyshyn M. Pravoverehuliuvannia turystychnoi diialnosti: navch.-metod. posibnyk. L.: PP Soroka T.B., 2014. 168 s. 7. ZharkovH. M. Normatyvno-pravove zabezpechennia mizhnarodnoho turyzmu. Navchalno-praktychnyi posibnyk. K:Kondor, 2004. 486 s. 8. Bozhko L. D. Henezys ta evoliutsiia naukovoho turystskoho dyskursu. VisnykKharkivskoi derzhavnoi akademii kultury. 2012. Vyp. 37. S. 56-66. 9. Bessonova V. B. Turystskyi rehyon:soderzhanye y hranytsы poniatyia (na prymere analyza turystskoi uchebnoi lyteraturы). Turyzm ykulturnoe nasledye. Mezhvuzovskyi sbornyk nauchnыkh trudov. 2006. Vыp. 3. S. 287-295. 10. Proskhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady vUkraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnia 2014 roku No. 333-r. Ofitsiinyivisnyk Ukrainy. 2014. No. 30. St. 831.https://doi.org/10.1007/s10539-014-9473-8