Establishment of the ukrainian national instituteof information security:institutional aspect of information security policy of national state formations of 1917–1921

2020;
: 8-14
1
Master of Laws
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The institutional aspect of the information protection policy of Ukrainian national state
formations of the revolutionary wave of 1917–1921 is researched. The opinion on the general insufficient
attention of national Ukrainian state formations regarding the development of institutions aimed at
ensuring their information security is expressed. It is emphasized that the underestimation of the factor
of information security not only negatively affected the process of state building, but also to some extent
caused the loss by Ukrainians their own national statehood.

1. Ly`tvy`nenko O. Informacijna skladova u suchasnij gibry`dnij vijni proty` Ukrayiny`: vy`kly`ky` jzagrozy`. Ukrayinoznavchy`j al`manax. [Informacijna skladova u suchasnij gibry`dnij vijni proty` Ukrayiny`:vy`kly`ky` j zagrozy`]. Kyiv National University of T. Shevchenko. Rel. 19. 2016. 171–174 pp. 2. My`ronenko O. M.Vy`toky` ukrayins`kogo revolyucijnogo konsty`tucionalizmu 1917–1920. Teorety`ko-metodologichny`j aspekt:monografiya. [Vy`toky` ukrayins`kogo revolyucijnogo konsty`tucionalizmu 1917–1920]. Kyiv, 2002. 260 p. 3.Yanevs`ky`j D. B. Zagublena istoriya vtrachenoyi derzhavy`. Kharkiv: Folio, 2009. 252 p. 4. Guz A. M. Istoriyazaxy`stu informaciyi v Ukrayini ta providny`x krayinax svitu. Navchal`ny`j posibny`k. [Istoriya zaxy`stuinformaciyi v Ukrayini ta providny`x krayinax svitu]. Kyiv, KNT, 2007. 260 p. 5. Terlyuk I.Ya. Istoriya derzhavy` iprava Ukrayiny`. Navch. posibnik. [Istoriyaderzhavy` ipravaUkrayiny`]. Rel. 4th, Kyiv. Publisher: “Kondor”, 2018.772 p. 6. Sidak V. S. Nacional`nispeczsluzhby` u period Ukrayins`koyirevolyuciyi 1917–1921 years. (nevidomistorinky` istoriyi): Monografiya. Kyiv, Publisher: “Al`ternaty`vy`”, 1998. 320 p. Online resource available at:http://exlibris.org.ua/sidak/index.html 7. Performed by a group of edit.board: V. F. Verstyuk (Head of editorialboard); Editorial board: V. A. Smolij, V. F. Verstyuk, Yu. M. Gamrecz`ky`j, B. V. Ivanenko, Yu. Yu. Kondufor, S.V. Kul`chy`cz`ky`j, Ye. P. Shatalina, O. J. Shhus`, L. V. Yakovlyeva. Ukrayins`ka Central`na rada: Dokumenty`imaterialy`. V. 2nd: 4th of March – 9th of December 1917. NAN of Ukraine. Insty`tutistoriyiUkrayiny`.Central`ny`jderzhavny`jarxivvy`shhy`xorganivvlady` iupravlinnyaUkrayiny`. Kiev, Publisher: Nauk. dumka, 1996.590 p. 8. Performed by a group of edit.board: V. Verstyuk, O. Bojko, N. Makovs`ka, T. Ostashko, R. Py`rig;Uporyadn.: R. Py`rig (Head of edit.board), O. Bojko, A. Gry`cenko, O. Kudlaj, O. Lupandin, N. Makovs`ka, T.Ostashko, O. Shhus`.Ukrayins`kaDerzhava (April – December 1918). Dokumenty` imaterialy`. V. 2nd. NAN of Ukraine. Insty`tut istoriyi Ukrayiny`; Central`ny`jderzhavny`jarxivvy`shhy`xorganivvlady` iupravlinnyaUkrayiny`.V. 2nd. Kyiv, Publisher: Tempora, 2015. XX + 412 p. 9. Ty`moshhuk O. V. Derzhavna varta Ukrayins`koyiDerzhavy` (istory`ko-yury`dy`chny`j analiz). Responsible editor Usenko I. B. Kiev, 1998. 72 p. 10. Ty`moshhuk O.V. Special`ni zbrojni formuvannya v sy`stemi oxoronnogo aparatu Get`mana P. Skoropads`kogo (April –December 1918.) / Visny`k Zaporiz`kogo yury`dy`chnogo insty`tutu. Rel. 1(6), 1999. 238–255 pp.