To the question whether state sovereigns lose their mentality

2020;
: 48-53
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
3
Educational and Scientific Institute of Law, Psychology and innovative education National University “Lviv Polytechnic“, Master student

The article presents the theoretical and legal characterization of the sovereignty of modern states,taking into account its types and peculiarities of its development under the influence of some processesthat are reflected in its content. The factors of the loss of sovereignty by the states are also determined.

1. Matuzov N. Y. K voprosu o suverenytete lychnosty // Pravovedenye. 1994. No. 4. S. 3-14. 2. Baityn M. Y.
Sushchnost prava (sovremennoe normatyvnoe pravoponymanye na hrany dvukh vekov). M.: OOO YD "Pravo y
hosudarstvo". 2005. 449 s. 3. Mizhnarodne pravo. Pidruchnyk. Kyiv, Alerta, 2008. 412 s. 4. Khantynhton. C. Tretia
volna demokratyy // Teoryia y praktyka demokratyy. Yzbrannыe tekstы / Pod red. V. Ynozemtseva y B. Kapustyna.
M.: Ladomyr, 2006. 610 s. 5. Antonovych M. Demokratychnyi rozvytok derzhavy: zdobutky i problemy // Pravo
Ukrainy. 2003. No. 12. S. 25-31. 6. Rabinovych P., Venetska O. Mizhnarodni standarty prav liudyny: zahalni
https://doi.org/10.1023/A:1023509117524
oznaky, poniattia. YuVU, No. 49 (910), 8-14 hrudnia 2012 r. S. 6.
https://doi.org/10.1111/j.1463-1318.2012.03055.x