Certain types of legal activities in the terms of anglish-american legal family

2020;
: 71-76

Korneliuk Y. "Certain types of legal activities in the terms of anglish-american legal family"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University Institute of Law and Psychology, Assistant of the Department of Theory and Philosophy of Law

The article analyzes the study of the genesis of legal activity in the Anglo-American legal family on the examples of the “maternal” legal systems of England and the USA, as well as the peculiarities of the activity of lawyers in various spheres of public life, the variety of legal specialties, forms and areas of participation of lawyers in law-making, enforcement, the activities of law enforcement agencies and human rights organizations, the provision of legal services.

1.Bigun V. S. Yury`dy`chna profesiya ta osvita. Dosvid SShA u porivnyal`nij perspekty`vi. Ky`yiv : Vy`dav.
organizaciya “Yusty`nian”, 2006. 272 p. 2. Bogdanovskaya Y`.Yu. Pravovыe sy`stemы Kanadы, Avstraly`y` y`
Novoj Zelandy`y`: osobenosty` razvy`ty`ya. Pravo y` poly`ty`ka. 2002. #8(31). P. 21–25. 3. Gajek F. A. Pravo,
zakonodavstvo i svoboda. Nove vy`znachennya liberal`ny`x pry`ncy`piv spravedly`vosti i polity`chnoyi ekonomiyi.
T. I-III. K. : “Akvilon-Pres”, 2000. 448 p. 4. Gal`pery`na P. L. Ponyaty`e pravovoj sy`stemы v kontekste teory`y`
pravovogo autopojezy`sa. Pravovedeny`e. 2005. # 6. P. 160–179. 5. Gusaryev S. D. Klasy`fikacijni kry`teriyi u
zagal`nij xaraktery`sty`ci yury`dy`chnoyi diyal`nosti. Naukovy`j visny`k NAVSU. 2006. # 1. P. 33–41. 6. Zakoyan
A. A. Rol` y` znacheny`e sudebnogo precedenta v pravovыx sy`stemax Angly`y` y` SShA: avtoref. dy`s. na
pry`suzhdeny`e nauch. stepeny` kand. yury`d. nauk: specz. 12.00.01 “Teory`ya gosudarstva y` prava; y`story`ya
poly`ty`chesky`x y` pravovыx ucheny`j”. Erevan, 2008. 26 s. 7. Kozyubra M. I. Tendenciyi rozvy`tku dzherel prava
Ukrayiny` v konteksti yevropejs`ky`x pravointegracijny`x procesiv. Nauk. zapy`sky` NUKMA. Tom 26. 2004. P. 3–
9. 8. Kosty`cz`ky`j M. V. Filosofs`ki ta psy`xologichni problemy` yury`sprudenciyi: Vy`brani naukovi praci;
I. A. Ty`mchenko. Slovo pro kolegu, tovary`sha ; vidp. red. N. V. Kushakova-Kosty`cz`ka. Chernivci : Ruta, 2008.
560 s. 9. Kravchuk I. V. Garmonizaciya nacional`ny`x pravovy`x sy`stem z pravom YeS. K. : Vy`davny`chy`j Dim
“Slovo”, 2005. 320 p. 10. Kravchuk M. V. Pravova sy`stema SShA: uroky` dlya Ukrayiny`. Porivnyal`no-pravovi
doslidzhennya. Materialy` drugogo mizhnarodnogo naukovogo seminaru “Porivnyal`ne pravoznavstvo: suchasny`j
stan i perspekty`vy` rozvy`tku”. 2007. # 1–2. S. 143–150. 11. Miroshny`chenko M. I. Genezy`s nacional`ny`x
pravovy`x sy`stem: teorety`ko-metodologichny`j aspekt: Monografiya. K. : Universy`tet “Ukrayina”, 2007. 271 p. 12.
Skakun O. F. Teory`ya gosudarstva y` prava. X. : Konsum, 2000. 704 p.