Здійснення окремих видів юридичної діяльності в умовах англо-американської правової сім’ї

Автори:
1
асистент кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”,

Проаналізовано дослідження ґенези юридичної діяльності в англо-американській правовій сім’ї на прикладах “материнських” правових систем Англії та США, а також особливості діяльності юристів у різних сферах суспільного життя, різноманітність юридичних спеціальностей, форм і напрямків участі юристів у правотворчості, правозастосуванні, діяльності правоохоронних органів і правозахисних організацій, наданні юридичних послуг.

1.Bigun V. S. Yury`dy`chna profesiya ta osvita. Dosvid SShA u porivnyal`nij perspekty`vi. Ky`yiv : Vy`dav.
organizaciya “Yusty`nian”, 2006. 272 p. 2. Bogdanovskaya Y`.Yu. Pravovыe sy`stemы Kanadы, Avstraly`y` y`
Novoj Zelandy`y`: osobenosty` razvy`ty`ya. Pravo y` poly`ty`ka. 2002. #8(31). P. 21–25. 3. Gajek F. A. Pravo,
zakonodavstvo i svoboda. Nove vy`znachennya liberal`ny`x pry`ncy`piv spravedly`vosti i polity`chnoyi ekonomiyi.
T. I-III. K. : “Akvilon-Pres”, 2000. 448 p. 4. Gal`pery`na P. L. Ponyaty`e pravovoj sy`stemы v kontekste teory`y`
pravovogo autopojezy`sa. Pravovedeny`e. 2005. # 6. P. 160–179. 5. Gusaryev S. D. Klasy`fikacijni kry`teriyi u
zagal`nij xaraktery`sty`ci yury`dy`chnoyi diyal`nosti. Naukovy`j visny`k NAVSU. 2006. # 1. P. 33–41. 6. Zakoyan
A. A. Rol` y` znacheny`e sudebnogo precedenta v pravovыx sy`stemax Angly`y` y` SShA: avtoref. dy`s. na
pry`suzhdeny`e nauch. stepeny` kand. yury`d. nauk: specz. 12.00.01 “Teory`ya gosudarstva y` prava; y`story`ya
poly`ty`chesky`x y` pravovыx ucheny`j”. Erevan, 2008. 26 s. 7. Kozyubra M. I. Tendenciyi rozvy`tku dzherel prava
Ukrayiny` v konteksti yevropejs`ky`x pravointegracijny`x procesiv. Nauk. zapy`sky` NUKMA. Tom 26. 2004. P. 3–
9. 8. Kosty`cz`ky`j M. V. Filosofs`ki ta psy`xologichni problemy` yury`sprudenciyi: Vy`brani naukovi praci;
I. A. Ty`mchenko. Slovo pro kolegu, tovary`sha ; vidp. red. N. V. Kushakova-Kosty`cz`ka. Chernivci : Ruta, 2008.
560 s. 9. Kravchuk I. V. Garmonizaciya nacional`ny`x pravovy`x sy`stem z pravom YeS. K. : Vy`davny`chy`j Dim
“Slovo”, 2005. 320 p. 10. Kravchuk M. V. Pravova sy`stema SShA: uroky` dlya Ukrayiny`. Porivnyal`no-pravovi
doslidzhennya. Materialy` drugogo mizhnarodnogo naukovogo seminaru “Porivnyal`ne pravoznavstvo: suchasny`j
stan i perspekty`vy` rozvy`tku”. 2007. # 1–2. S. 143–150. 11. Miroshny`chenko M. I. Genezy`s nacional`ny`x
pravovy`x sy`stem: teorety`ko-metodologichny`j aspekt: Monografiya. K. : Universy`tet “Ukrayina”, 2007. 271 p. 12.
Skakun O. F. Teory`ya gosudarstva y` prava. X. : Konsum, 2000. 704 p.

Korneliuk Y. "Certain types of legal activities in the terms of anglish-american legal family" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/certain-types-legal-activities-terms-anglish