State unity and the territorial integrity of Ukraine as objects of legal supply

Ortinski V. "State unity and the territorial integrity of Ukraine as objects of legal supply"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The influence of legal regulation on the state unity and territorial integrity of Ukraine is
investigated. It is determined that the sovereignty of Ukraine extends over the whole territory, the
territorial structure is based on the principles of unity and integrity of the state territory within the
existing borders. State unity and integrity of the state territory means that the constituent parts of the
state are inextricably interconnected, characterized by internal unity. Territorial unity and integrity
ensure the inviolability and stability of the existence of the state and do not allow encroachment on the
territory.

1. ProutvorennyaTymchasovoyispetsialʹnoyikomisiyiVerkhovnoyiRadyUkrayinyzpytanʹ formuvannya I
realizatsiyi derzhavnoyi polityky shchodovidnovlennya terytorialʹnoyi tsilisnosti ta zabezpechennya suverenitetu
Ukrayiny[On the establishment of the Temporary Special Commission of the Verkhovna Rada of Ukraine on the
formation and implementation of state policy to restore the territorial integrity and ensure the sovereignty of Ukraine]:
PostanovaVerkhovnoyiRadyUkrayinyvid 17.10.2019 r. № 211-KHI. VidomostiVerkhovnoyiRadyUkrayiny. 2019.
№ 45. P. 293. 2. KonstytutsiyaUkrayiny[The Constitution of Ukraine]: ZakonUkrayinyvid 28.06.1996 r. № 254k/96-
VR. VidomostiVerkhovnoyiRadyUkrayiny. 1996. № 30. St. 141. 3. NalyvaykoL. R. DerzhavnyyladUkrayiny:
teoretyko-pravovamodel[State system of Ukraine theoretical and legal model]: monohrafiya. Kharkiv: Pravo, 2009.
598 p. 4. HrechkoO. O. Pryntsypy ednosti ta tsilisnosti derzhavnoyi terytoriyi yak harantiya unitarnoho kharakteru
Ukrayinsʹkoyiderzhavy[The principle of unity and integrity of the state territory as a guarantee of the unitary
character of the Ukrainian state]. PravoiBezpeka. 2014. № 4. P. 12-16. 5. DakhnoO. YU. Terytorialʹnatsilisnistʹ
derzhavyyakobʺyektnatsionalʹnoyibezpeky[Territorial integrity of the state as an object of national security.].
VisnykNTUU “KPI”. Politolohiya. Sotsiolohiya.Pravo. 2015. Vypusk 3/4 (27/28). P. 17–22. 6. HusaryevS. D.,
TykhomyrovO. D. Derzhavorozuminnyaiderzhavoznavstvo: diyalʹnisnyytakomparatyvnyykonteksty[State
understanding and political science: activity and comparative contexts]. Zahalʹnoteoretychne pravoznavstvo,
verkhovenstvo prava ta Ukrayina: zb. nauk. statey / Hol. red. A. Meleshevych. Kyyiv: Dukh i litera, 2013. P. 221–
232. 7. Antonov V. O. Konstytutsiyno-pravovi zasady natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [Constitutional and legal
principles of national security of Ukraine]: monohrafiya. Kyyiv: TALKOM, 2017. 576 p. 8. Pro Natsionalʹnu
bezpeku Ukrayiny[On the National Security of Ukraine]: Zakon Ukrayiny vid 21.06.2018 r. № 2469-VIII. Vidomosti
Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2018. № 31. P. 241. 9. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny[Decision of the
Constitutional Court of Ukraine] u spravi za konstytutsiynym podannyam vykonuyuchoho obovʺyazky Prezydenta
Ukrayiny, Holovy Verkhovnoyi Rady Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti)
Postanovy Verkhovnoyi Rady Avtonomnoyi Respubliky Krym “Pro Deklaratsiyu pro nezalezhnistʹ Avtonomnoyi
Respubliky Krym i mista Sevastopolya” vid 26.03.2014 r. № 3rp-2014. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-14. 10. Okrema dumka suddi Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny
Tupytsʹkoho O. M.[Separate opinion of the judge of the Constitutional Court of Ukraine Tupytsky OM ] stosovno
Vysnovku Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym zvernennyam Verkhovnoyi Rady Ukrayiny
pro nadannya vysnovku shchodo vidpovidnosti zakonoproektu pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny
(shchodo stratehichnoho kursu derzhavy na nabuttya povnopravnoho chlenstva Ukrayiny v Yevropeysʹkomu Soyuzi
ta v Orhanizatsiyi Pivnichnoatlantychnoho dohovoru) (reyestr. № 9037) vymoham statey 157 i 158 Konstytutsiyi
Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nh03d710-18. 11. Havrylʹtsiv M. T., Lukʺyanova H. YU.
Realizatsiya derzhavnoho suverenitetu ta suverennykh prav derzhavy v umovakh yevrointehratsiyi.[Realization of
state sovereignty and sovereign rights of the state in the conditions of European integration.] Naukovyy visnyk
Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna. 2017. № 4. P. 89–98. 12. Rishennya
Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 50 narodnykh deputativ Ukrayiny
shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhenʹ Konstytutsiyi Avtonomnoyi Respubliky
Krym ta Zakonu Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Konstytutsiyi Avtonomnoyi Respubliky Krym” (sprava pro
Konstytutsiyu Avtonomnoyi Respubliky Krym)[Judgment of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the
constitutional petition of 50 people’s deputies of Ukraine on compliance with the Constitution of Ukraine
(constitutionality) of the Constitution of the Autonomous Republic of Crimea and the Law of Ukraine “On Approval
of the Constitution of the Autonomous Republic of Crimea” (case on the Constitution of the Autonomous Republic of
Crimea) ] vid 16 sichnya 2003 roku № 1-rp-2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-03. 13. 5.5.1
Sudova systema Ukrayiny.[Judicial system of Ukraine.] Ofitsiynyy veb-sayt Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny. URL:
http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/551-sudova-systema-ukrayiny. 14. Ladychenko V. V. Systemna yednistʹ
derzhavnoyi vlady – harantiya konstytutsiynoyi stabilʹnosti. [Systemic unity of state power - a guarantee of
constitutional stability]Yurydychnyy visnyk. 2011 № 2 (19). P. 62–66. 15. Kononenko V. P. Vyrishennya
terytorialʹnykh sporiv Mizhnarodnym Sudom OON: teoriya i praktyka[Resolution of territorial disputes by the
International Court of Justice]: monohrafiya. Kyyiv-Odesa: Feniks, 2018. 438 p. 16. Zadorozhnyy
O. V. Stanovlennya ta normatyvnyy zmist pryntsypu terytorialʹnoyi tsilisnosti derzhav yak osnovnoho pryntsypu
mizhnarodnoho prava. Universytet·sʹka naukovi zapysky [Formation and normative content of the principle of
territorial integrity of states as a basic principle of international law. University scientific notes]. 2015. № 1. P. 231–
248. 17. Ilyashko O. O. Zabezpechennya terytorialʹnoyi tsilisnosti i nedotorkanosti Ukrayiny: natsionalʹni i
mizhnarodno-pravovi aspekty.[Ensuring the territorial integrity and inviolability of Ukraine: national and
international legal aspects.] Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadsʹkoho. Seriya: yurydychni nauky. 2018. № 3. P.
33–39. 18. Sushchenko V. Ukrayina pislya vyboriv i pravova systema derzhavy. 11 lystopada 2019 roku. [Ukraine
after the election and the legal system of the state.] Tsentr Razumkova. URL: http://razumkov.org.ua/statti/ukrainapislia-
vyboriv-i-pravova-systema-derzhavy. 19. Proekt kontseptsiyi rozvytku yurydychnoyi osvity. Komitet
Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z pytanʹ osvity, nauky ta innovatsiy [Draft concept of legal education development.
Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Education, Science and Innovation. 20.02.2020]. 20.02.2020 r.
URL:http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75465.html.