Theoretical characteristics of the major differences of the economic elite and the society

2020;
: 77-80
Authors:
1
Educational and Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University Senior Laboratory Assistant, Department of Administrative and Information Law

The article outlines the specific features of the current Ukrainian economic elite, identifies key differences between the economic elite and society, and on this basis proposes the main ways of avoiding differences between that elite and society in order to improve the socio-economic development of the state and the economic development of society in general.

1.T. Zaporozhets Ekonomichna elita u politychnomu poli Ukrainy. Problemy i rezultaty doslidzhennia [Economic elite in the political field of Ukraine] Rezhym dostupu: www.dy.nayka.com.ua › pdf › 9.pdf 2. Pylypenko V. Vladna elita u kontekcti cucpilnoho rozvytku [Power elite in the context of social development ]/ V. Pylypenko, Yu.Pryvalov, V. Nikolaievckyi. – K.: Foliant, 2008. – 158 P. 3.Pylypenko V. Liudyna v rynkovomu cucpilctvi: oriientatsii, povedinka, kultura [Man in the market community: orientation, behavior, culture ] / V. Pylypenko. – Ctyloc, 2005. – 224 p . 4.O. O. Markozova Elity v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi: sutnist ta napriamky transformatsii [Elites in modern Ukrainian society: essence and directions of transformation] Rezhym dostupu: cyberleninka.ru › article › eliti-v-suchasnomu-ukrayinskomu-suspilstv... 5. Mandzii L. Politychna elita v perekhidnykh suspilstvakh / L. Mandzii // Naukovi pratsi istor. f-tu Zaporizkoho derzh. un-tu.[ Political elite in transitional societies] – Vyp. KhKhIII: Politychna elita v istorii Ukrainy. – Zaporizhzhia, 2008. – P. 50-61.

Kristinyak M. "Theoretical characteristics of the major differences of the economic elite and the society" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/theoretical-characteristics-major-differences