The problem of defining the concept of public power in the theory of state and law

2017;
: 47 - 51

S. Kovalchuk «The problem of defining the concept of public power in the theory of state and law»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The issues of the public authority nature and content are analyzed, and the scientific approaches of this concept understanding are characterized in this scientific article. On the basis of this, the public power structure, features and the main implementation forms are clarified. In particular, attention is drawn to the correlation of socio-political, state and public authorities. The common and distinctive features are determined, in particular, the author draws attention on the nature of the exercise of such power, the subject structure and territory. Author's definition of the public authority concept is proposed.

1. Hehel H. Fylosofyia prava. – M., 1990. –524 s. 
2. Selivanov A. Publichna vlada i hromadianyn v umovakh zastosuvannia sudovoi administratyvnoi yurysdyktsii (problemy teorii i praktyky) // Pravo Ukrainy. – 2006. – No. 9. – S. 28 – 33. 
3. Atamanchuk H. V. Hosudarstvennoe upravlenye (orhanyzatsyonno-funktsyonalnыe voprosы) : ucheb. posobye / H. V. Atamanchuk – M.: OAO “NPO “Эkonomyka””, 2000 – 303 s. 
4. Yurydychna entsyklopediia : v 6 t. / redkol.: Iu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. – K., 1998. – T. 5: P–S. – 2003. – 736 s. 
5. Baityn M. Y. Hosudarstvo y polytycheskaia vlast / M. Y. Baityn. – Sarat, 1972. – 239 s. 
6. Kask L. Y. O pryznakakh hosudarstva /
L. Y. Kask // Pravovedenye. – 1963. – No. 1. – S. 26–37. 7. Kym A. Y. Hosudarstvennaia vlast y narodnoe predstavytelstvo v SSSR / A. Y. Kym. – Tomsk, 1975. – 216 s. 
8. Haze A. Publychnoe pravo Frantsyy y Rossyy: peresechenye y parallely / A. Haze, Э. V. Talapyna // Yzvestye vuzov. Pravovedenye. – 2003. – No 3. – S. 30–54. 
9. Yuhov A. A. Konstytutsyonnыe nachala publychnoi vlasty: rossyiskoe yzmerenye / A.
A. Yuhov // Rossyiskyi yurydycheskyi zhurnal. – 2005.– No. 1. – S. 43–53. 
10.   [Elektronnyi resurs] /
I. M. Zharovska // Aktualni problemy derzhavy i prava. – 2012. – Vyp. 64. – S. 153-159. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_21. 
11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy No. 6-rp/2005 vid 5 zhovtnia 2005 roku [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05. 
12. Maksakova R.M. Konstytutsiino-pravovi problemy orhanizatsii ta realizatsii ustanovchoi vlady v Ukraini: monohrafiia/ R.M. Maksakova – Zaporizhzhia: Klasychnyi pryvatnyi universytet, 2012. – 436 s.
13. Postanova Kabinetu Ministriv “Pro spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini” 26 liutoho 2016 roku №68/2016 [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.