Instrumental basis of the mechanism of administrative and legal regulation of environmental security

2020;
: 158-165
Authors:
1
Associate Professor of the Department of Constitutional and International of Law Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University

The article is devoted to the study of the instrumental basis of the mechanism of administrative and legal regulation of environmental security, which is part of the general legal mechanism whose purpose is environmental safety. It is stated that the mechanism of ensuring environmental safety is a complex complex entity that includes a set of organizational, economic and legal means. Appropriate methods and forms are the instrumental basis of the mechanism of administrative and legal regulation of ensuring environmental safety in Ukraine. Theoretical approaches to the classification of methods and forms in the investigated field are analyzed. Control and supervisory tools (state control and supervision of use, protection and reproduction of natural resources, environmental monitoring, norms, limits, rules, instructions, regulations) of administrative and legal regulation of environmental safety, prevention measures and prevention of administrative offenses in the environmental sphere are considered. Suggestions are made to increase the effectiveness of the mechanism of administrative and legal regulation of environmental security. Scientific problems of legal support of ecological safety in research activity were given attention by Ukrainian scientists: V.B Averyanov, O.M Bandurka, Y.P. Bytyak, Y. V. Dubko, A.S Evstigneev, T. O. Kolomoets, V.V. Konoplyov, V.V. Kostitsky, S.O. Kuznichenko, O.I. Nikitenko, G.S. Polishchuk and others. At the same time, the adaptation of national legislation to the requirements of the European Union shows that some of the problematic issues of the topic have not been addressed. The purpose of the article is the instrumental basis of the mechanism of administrative and legal regulation of ensuring environmental safety.

1. Marych Kn. (2018). Meta ta zavdannya administratyvno-pravovoho mekhanizmu zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky v Ukrayini. [The purpose and objectives of the administrative and legal mechanism for ensuring environmental safety in Ukraine]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 10. P. 118-121. 2. Yevstihnyeyev A. S. (2019). Problemy pravovoho zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky u sferi spetsialʹnoho pryrodokorystuvannya v Ukrayini.[ Problems of legal security of ecological safety in the field of special nature management in Ukraine] . dys. ... d-ra yuryd. nauk: spets.: 12.00.06. Kyiv, 434 p. [in Ukrainian]. 3. Horodetsʹka I. A. (2019). Administratyvno-pravove rehulyuvannya okhorony, vykorystannya i vidtvorennya tvarynnoho svitu Ukrayiny. [Administrative and legal regulation of protection, use and reproduction of wildlife of Ukraine]. avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Dnipro, 42 p. [in Ukrainian]. 4. Yesimov S. S., Hurkovsʹkyy M. P. (2016). Osnovni formy ta metody diyalʹnosti politsiyi u sferi zabezpechennya konstytutsiynykh prav i svobod lyudyny ta hromadyanyna v Ukrayini. [Basic forms and methods of police activity in the field of ensuring the constitutional rights and freedoms of human and citizen in Ukraine]. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna. № 4. P.171-186. 5. Kovaliv M. V. (2010). Osnovy upravlinnya v orhanakh vnutrishnikh sprav: navchalʹnyy posibnyk. [Management basics in the Internal Affairs: a textbook ]Lʹviv: LʹvDUVS, 329 p. [in Ukrainian]. 6. Kovaliv M. V., Yesimov S. S., Lozynsʹkyy YU. R. (2018). Pravove rehulyuvannya pravookhoronnoyi diyalʹnosti: navchalʹnyy posibnyk. [Legal regulation of law enforcement: a textbook] Lʹviv: LʹvDUVS, 323 p. [in Ukrainian]. 7. Pro okhoronu navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha : Zakon Ukrayiny vid 25.06.1991 r. № 1264-ХII / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1991. № 45. P. 546. 8. Slyvka M. M. (2018). Vzayemodiya subʺyektiv okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha (administratyvno-pravovyy aspekt). [Interaction of environmental actors (administrative-legal aspect)] dys. … kand.. yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Lʹviv, 214 p. . [in Ukrainian]. 9. Pro Natsionalʹnu politsiyu : Zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 r. № 580-VIII / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2015. № 40-41. P. 379.

Sirant M. "Instrumental basis of the mechanism of administrative and legal regulation of environmental security" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-2020/instrumental-basis-mechanism-administrative-and