Сутність юридичної відповідальності в правовій доктрині України

Blikhar M. "Essence of legal responsibility in the legal doctrine of Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

В статті автором досліджено юридичну відповідальність, яка нерозривно пов’язана з необхідністю дотримання приписів, правил поведінки, підкорення, узгодження своєї поведінки з об’єктивними законами природи та суспільства. Якщо немає необхідності у дотриманні яких-небудь норм, приписів, то немає і відповідальності. Правові вимоги формулюються у вигляді юридичних обов’язків у формі конкретних або загальних правовідносин.
Проаналізовані різні підходи щодо розуміння поняття юридичної відповідальності, та виділені три основні групи: прихильників так званої «негативної» юридичної відповідальності, які пов’язують юридичну відповідальність лише зі скоєнням правопорушення; прибічників позитивної юридичної відповідальності, які ґрунтують свою позицію на тому, що юридична відповідальність орієнтована не лише на минулу, але й на сьогоднішню та майбутню поведінку суб’єкта правовідносин; науковців, які розглядають юридичну відповідальність не тільки як негативну (ретроспективну) і позитивну (перспективну), але як цілісне правове явище з різними формами реалізації. На основі аналізу фахової юридичної літератури доведено існування кількох основних напрямів у розумінні юридичної природи і структури фінансово-правової відповідальності. Одні науковці вважають фінансово-правову відповідальність самостійним видом юридичної відповідальності; інші вважають, що вона є різновидом адміністративної відповідальності; третя група фахівців визначає податкову, бюджетну, валютну відповідальність в системі фінансово-правової відповідальності.
Обгрунтовано, що юридична відповідальність посадових (уповноважених) осіб суб’єктів публічних правовідносин за порушення встановленого порядку є наслідком їхнього недбалого виконання чи невиконання службових повноважень. Правовий інститут відповідальності є обов’язковим елементом механізму регулювання правовідносин, оскільки спрямовує дії всіх суб’єктів (включно з уповноваженими особами контролюючих органів) до правомірної поведінки.

1. Bobrovnyk S. V. Yurydychna vidpovidalnist [Legal liability]; Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs: pidruchnyk. Za red. O. V. Zaichuka, N. M. Onishchenko. Kyiv: Yurinkom Inter, 2006. S. 497‒525. 2. Ivanchuk N. V. Vzaiemna vidpovidalnist osoby i derzhavy v konteksti rozbudovy suchasnoi ukrainskoi derzhavy [Mutual responsibility of the individual and the state in the context of the development of the modern Ukrainian state: abstract. diss.]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv: KNUVS, 2007. 21 s. 3. Romanynets M. R. Geneza idei vidpovidalnosti v pravi: filosofsko-pravovyi vymir [Genesis of the idea of responsibility in law: philosophical and legal dimension: dissertation.]: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.12. Lviv: LvivDUVS, 2012. 195 s. 4. Koval L. V. Administratyvne pravo [Administrative Law: Lecture Course]: kurs lektsii. Kyiv: Venturi, 1996. 208 s. 5. Kozlovskyi A. A. Ontolohiia yurydychnoi vidpovidalnosti [Ontology of legal responsibility]. Problemy filosofii prava. 2004. T. 2. S. 98‒111. 6. Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs [The theory of state and law. Academic course]: pidruchnyk. Za red. O. V. Zaichuka, N. M. Onishchenka. Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 688 s. 7. Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia]: v 6 t. Vidp. red. Yu. S. Shemshuchenko. T. 1. Kyiv: Ukr. entsykl., 1998. 672 s. 8. Berlach N. A. Perspektyvy rozvytku pozytyvnoi yurydychnoi vidpovidalnosti v demokratychnomu suspilstvi [Prospects for the development of positive legal responsibility in a democratic society]. Forum prava. 2012. № 1. S. 77–81. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_1_13. 9. Ivanenko O. V. Sutnist yurydychnoi vidpovidalnosti ta rol pravookhoronnykh orhaniv u yii zabezpechenni [The essence of legal responsibility and the role of law enforcement agencies in ensuring it]: avtoref. dys. … kand. yuryd. Nauk: 12.00.01. Kyiv: KNUVS, 2007. 20 s. 10. Zaiats N. V. Osoblyvosti proiavu pozytyvnoi konstytutsiino-pravovoi vidpovidalnosti v diialnosti instytutiv narodnoho predstavnytstva [Features of manifestation of positive constitutional and legal responsibility in the activity of the institutions of the People's Representation]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2010. № 2. S. 79–88. 11. Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine. Academic course]. Akademichnyi kurs: pidruchnyk: Za zah. red. V. B. Averianova. T. 1. Kyiv: Yuryd. dumka, 2004. 584 c. 12. Kolpakov V. K. Administratyvno-deliktnyi pravovyi fenomen [Administrative and tort legal phenomenon]: monohrafiia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2004. 528 s. 13. Lukianets D. M. Administratyvno-deliktni vidnosyny v Ukraini: teoriia ta praktyka pravovoho rehuliuvannia [Administrative-tort relations in Ukraine: theory and practice of legal regulation]: monohrafiia. Sumy: Universyt. kn., 2006. 367 s. 14. Yashchuk O. Poniattia administratyvnoi vidpovidalnosti ta yii osoblyvosti [The concept of administrative responsibility and its features]. Pravo Ukrainy. 2009. № 12. S. 242–246. 15. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia inspektuvannia Derzhavnoiu finansovoiu inspektsiieiu, yii terytorialnymy orhanamy [On Approval of the Procedure of Inspection by the State Financial Inspection, its Territorial Authorities: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.04.2006 № 550 (v red. vid 15.08.2013) [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-p. 16. Usenko R. A. Finansovi sanktsii za administratyvnym zakonodavstvom [Financial sanctions under administrative law: abstract. diss. …]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.07. Kyiv: NAN Ukrainy, In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho, 2007. 19 s. 17. Bavyko O. Ye. Pozytyvna skladova finansovoi vidpovidalnosti [Positive component of financial responsibility]. Forum prava. 2010. № 1. S. 13–18. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_1_4. 18. Ivanskyi A. Y. Finansovo-pravova vidpovidalnist: teoretychnyi analiz [Financial and Legal Responsibility: A Theoretical Analysis]: monohrafiia. Odesa: Yuryd. l-ra, 2008. 504 s. 19. Kucheriavenko M. P. Podatkove pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs [Tax Law of Ukraine. Academic course]: pidruchnyk. Kyiv: Pravova yednist, 2008. 702 s. 20. Ustynova I. P. Yurydychnyi zmist ta oznaky finansovo-pravovoi sanktsii [Legal content and signs of financial sanction]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2010. № 4. S. 133–135. 21. Yakymchuk N. Pytannia isnuvannia biudzhetno-pravovoi vidpovidalnosti [The question of budgetary responsibility]. Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2008. № 2. S. 79–84.