The experience of the United States оf America and Canada in the prevention of criminal offenses against the subjects of criminal proceedings

2022;
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the problem of prevention of criminal offenses against the subjects of criminal proceedings through the real provision of their security in the field of criminal proceedings. Since the development of the regulatory framework to address the security of persons involved in criminal proceedings began in the middle of last century, accordingly, this problem, as well as ways to solve it, began to be reflected in the norms of contemporary international law.

The article examines that the problem of prevention of criminal offenses against the subjects of criminal proceedings through the real security of their criminal proceedings is reflected and resolved in  law of  USA and Canada , which clearly regulate the basic principles of international cooperation in combating socially dangerous encroachments on the person, as well as on participants in criminal proceedings.

Based on the analysis of domestic and foreign scientific literature, as well as the legislation of  USA and Canada, some issues of prevention of criminal offenses against the subjects of criminal proceedings through the real security of their security in the criminal process. In particular, the legislation of the United States and Canada, which regulates the implementation of the program of protection of witnesses and victims, the experience of these countries in preventing criminal offenses against participants in criminal proceedings. It was concluded that the positive experience of these states is important for Ukraine in solving the problem of prevention of criminal offenses against criminal proceedings, as well as for improving the criminal and criminal procedure legislation of Ukraine.

1. Brusnytsыn L.V. Teoretyko-pravovыe osnovы y myrovoiopыt obespechenyia bezopasnosty lyts, sodeistvuiushchykhuholovnomu sudoproyzvodstvu [Theoretical and legal foundations and world experience of ensuring the safety of persons assisting in criminal proceedings: dissertation.]: dys. … d-ra yuryd. nauk.  M, 2002. P. 95.

2. Varыhyn A.N., Yashyn A.V. Determynatsyia ypreduprezhdenye prestuplenyi protyv uchastnykov uholovnohosudoproyzvodstva [Determination and prevention of criminals against participants in criminal proceedings]: Monohrafyia. M., 2018. 350 p.

3. Hryb V.H., Zernova T.M., Burova L.B. O sostoianyy y merakh borbы s orhanyzovannoi prestupnostiu v nekotorыkh zarubezhnыkh stranakh [About the state and measures of combating organized crime in some foreign countries: an overview.]: obzor. M., 1990. P. 55.

4. Huzela M. V. Poperedzhennia kryminalnykh pravoporushen shchodo subiektiv kryminalnoho provadzhennia: mizhnarodne zakonodavche zakriplennia ta dosvid okremykh derzhav [Prevention of criminal offenses against subjects of criminal proceedings: international legislative consolidation and experience of individual states] Visnyk Natsionalnoho universytetu ”Lvivska politekhnika”. Seriia "Iurydychni nauky".   2022.   T. 9, № 1 (33). P. 168-175.

5. Evstratenko E.V. Zashchyta svydetelei y poterpevshykh v uholovnom protsesse Rossyy [Protection of witnesses and victims in criminal proceedings in Russia]: dys. … kand. yuryd. nauk. Cheliabynsk, 2004. P. 98.

6. Yvanov Y.S. Pereselenye zashchyshchaemoho lytsa na druhoe postoiannoe mesto zhytelstva v otechestvennom y zarubezhnom prave [Relocation of the protected person to another permanent place of residence in domestic and foreign law] Rossyiskyi sledovatel. 2013. № 6. P. 43

7. Zaitsev O.A. Teoretycheskye y pravovыe osnovыhosudarstvennoi zashchytы uchastnykov uholovnoho protsessa [Theoretical and legal foundations of the state protection of participants in the criminal process]/ pod red. S.P. Shcherbы. M., 1997. P. 10.

8. Zakon o kontrole za orhanyzovannoi prestupnostiu v SShA. Borba s prestupnostiu za rubezhom (po materyalam zarubezhnoi pechaty): ezhemesiachnыi ynformatsyonnыi biulleten [The Law on the Control of Organized Crime in the USA. Fight against crime abroad (based on the materials of the foreign press): monthly information bulletin.]. M., 1991. Vыp. № 10. P. 22 - 40.

9. Zakaliuk A. P. Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka [Course of modern Ukrainian criminology: theory and practice: in 3 books] : u 3 kn. Kyiv : In Yure, 2007. Kn. 1: Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi kryminolohichnoi nauky. 424 p.

10. Obzor praktyky prymenenyia prohramm po zashchyte svydetelei Kanadskoi Korolevskoi Konnoi polytsyei [Overview of the practice of the application of witness protection programs by the Canadian Royal Horse Police]. Zarubezhnыi opыt pravovoho rehulyrovanyia po voprosam zashchytы uchastnykov uholovnoho sudoproyzvodstva y praktyka eho prymenenyia: sbornyk pravovыkh aktov, orhanyzatsyonnыkh dokumentov y ynformatsyonno-analytycheskykh materyalov / pod red.V.V. Chernykova. M., 2000. P. 345-350.

11. O kolychestve zashchyshchaemыkh lyts, pryniatыkh v Prohrammu: Prohramma po zashchyte svydetelei. Ezhehodnыi otchet [About the number of protected persons admitted to the Program]. Zarubezhnыi opыt pravovoho rehulyrovanyia po voprosam zashchytы uchastnykov uholovnoho sudoproyzvodstva y praktyka eho prymenenyia: sbornyk pravovыkh aktov, orhanyzatsyonnыkh dokumentov y ynformatsyonno-analytycheskykh materyalov / pod red. V.V. Chernykova. M., 2000. P. 351-352.

12. Fadeeva M.P. Teoryia y praktyka hosudarstvennoi zashchytы lyts, sodeistvuiushchykh uholovnomu sudoproyzvodstvu [Theory and practice of state protection of persons assisting criminal proceedings]: dys. … kand. yuryd. nauk. M., 2006. P. 83.

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/experience-united-states-america-and-canada Huzela M. “The experience of the United States оf America and Canada in the prevention of criminal offenses against the subjects of criminal proceedings.”