Попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження: міжнародне законодавче закріплення та досвід окремих держав

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена проблемі попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження через реальне забезпечення їхньої безпеки в сфері кримінального процесу. Оскільки розроблення нормативної бази з метою вирішення проблеми забезпечення безпеки осіб, залучених до сфери кримінального процесу розпочалось в середині минулого століття, то, відповідно, зазначена проблема, а також шляхи її вирішення почали знаходити своє відображення в нормах тогочасного міжнародного законодавства. В статті досліджено, що проблема попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження через реальне забезпечення їхньої безпеки в сфері кримінального процесу знайшла своє відображення і вирішення в нормах міжнародного законодавства, зокрема, в Декларації ООН з прав людини та в цілій низці Резолюцій ООН та Європейських конвенцій, в яких чітко регламентовані основні засади міжнародного співробітництва у сфері протидії суспільно небезпечним посяганням щодо особи, а також щодо учасників кримінального судочинства. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, а також законодавства окремих держав досліджено окремі питання попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження через реальне забезпечення їхньої безпеки у сфері кримінального процесу. Зокрема, проаналізовано законодавство США та Канади, яке регламентує реалізацію програми захисту свідків та потерпілих, досвід цих держав на щляху попередження кримінальних правопорушень щодо учасників кримінального судочинства. Зроблено висновок про важливість позитивного досвіду зазначених держав для України на шляху розв’язання проблеми попередження кримінальних правопорушень щодо суб’єктів кримінального провадження, а також для вдосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства України.

1. Brusnytsyn L. V. (2002). Teoretyko-pravovye osnovy y myrovoi opyt obespechenyia bezopasnosty lyts, sodeistvuiushchykh uholovnomu sudoproyzvodstvu [Theoretical and legal bases and world experience of safety of the persons promoting criminal proceedings] : dys. … d-ra yuryd. nauk. M. P. 95.2. Varyhyn A. N., Yashyn A. V. (2018). Determynatsyia y preduprezhdenye prestuplenyi protyv uchastnykov uholovnoho sudoproyzvodstva [Determination and prevention of crimes against participants in criminal proceedings] : monohr. M. 350 p. 3. Hryb V. H., Zernova T. M., Burova L. B. (1990). O sostoianyy y merakh borby s orhanyzovannoi prestupnostiu v nekotorykh zarubezhnykh stranakh [On the state and measures to combat organized crime in some foreign countries] : obzor. M. P. 55. 4. Evstratenko E. V. (2004). Zashchyta svydetelei y poterpevshykh v uholovnom protsesse Rossyy [Protection of witnesses and victims in the criminal process of Russia] : dys. … kand. yuryd. nauk. Cheliabynsk. P. 98. 5. Yvanov Y. S. (2016). Mezhdunarodnye standarty Orhanyzatsyy Obъedynennykh Natsyi v oblasty zashchyty uchastnykov uholovnoho sudoproyzvodstva [United Nations International Standards for the Protection of Participants in Criminal Proceedings]. Admynystratyvnoe pravo y protsess. No. 1. P. 72–73. 6. Yvanov Y. S. (2013). Pereselenye zashchyshchaemoho lytsa na druhoe postoiannoe mesto zhytelstva v otechestvennom y zarubezhnom prave [Relocation of the protected person to another permanent place of residence in domestic and foreign law.]. Rossyiskyi sledovatel. No. 6. P. 43 7. Zaitsev O. A. (1997). Teoretycheskye y pravovye osnovy hosudarstvennoi zashchyty uchastnykov uholovnoho protsessa [Theoretical and legal foundations of state protection of participants in criminal proceedings] / pod red. S. P. Shcherby. M. P. 10. 8. Zakon o kontrole za orhanyzovannoi prestupnostiu v SShA (1991). Borba s prestupnostiu za rubezhom (po materyalam zarubezhnoi pechaty): ezhemesiachnyi ynformatsyonnyi biulleten [Fight against crime abroad (according to foreign press): monthly newsletter]. M. Vyp. No. 10. P. 22–40. 9. Zakaliuk A. P. (2007). Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka [Course of modern Ukrainian criminology: theory and practice: in 3 books] : u 3 kn. K. : In Yure, Kn. 1: Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi kryminolohichnoi nauky. 424 p. 10. Kvashys V., Vavylova A. (1994). Pomozhem zhertvam prestuplenyia [Let's help the victims of crime]. Rossyiskaia yustytsyia. No. 4. P. 50. 11. Luneev V. V. (2000). Desiatyi konhress OON po preduprezhdenyiu prestupnosty y obrashchenyiu s pravonarushyteliamy, eho mesto v ystoryy konhressov [The Tenth United Nations Congress on Crime Prevention and the Treatment of Offenders, its place in the history of congresses]. Hosudarstvo y pravo. No. 9. P. 95–100. 12. Mezhdunarodnye akty o pravakh cheloveka: sbornyk dokumentov [International human rights instruments: a collection of documents] (1998). V. A. Kartashkyn y E. A. Lukasheva. M. 13. Obzor praktyky prymenenyia prohramm po zashchyte svydetelei Kanadskoi Korolevskoi Konnoi polytsyei [Review of the practice of application of witness protection programs by the Royal Canadian Mounted Police]. (2000). Zarubezhnyi opyt pravovoho rehulyrovanyia po voprosam zashchyty uchastnykov uholovnoho sudoproyzvodstva y praktyka eho prymenenyia: sbornyk pravovykh aktov, orhanyzatsyonnykh dokumentov y ynformatsyonno-analytycheskykh materyalov / pod red.V.V. Chernykova. M. P. 345–350. 14. O kolychestve zashchyshchaemykh lyts, pryniatykh v Prohrammu: Prohramma po zashchyte svydetelei. Ezhehodnyi otchet [On the number of protected persons admitted to the Program: Witness Protection Program. Annual Report]. (2000). Zarubezhnyi opyt pravovoho rehulyrovanyia po voprosam zashchyty uchastnykov uholovnoho sudoproyzvodstva y praktyka eho prymenenyia: sbornyk pravovykh aktov, orhanyzatsyonnykh dokumentov y ynformatsyonno-analytycheskykh materyalov / pod red. V. V. Chernykova. M. P. 351–352. 15. Fadeeva M. P. (2006). Teoryia y praktyka hosudarstvennoi zashchyty lyts, sodeistvuiushchykh uholovnomu sudoproyzvodstvu [Theory and practice of state protection of persons assisting in criminal proceedings] : dys. … kand. yuryd. nauk. M. P. 83. 16. Yukhno O. O. (2015). Aktualni problemy zapobihannia kryminalnym pravoporushenniam pry zaprovadzhenni ta vdoskonalenni chynnoho Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy [Actual problems of prevention of criminal offenses in the introduction and improvement of the current Criminal Procedure Code of Ukraine]. Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy. No. 2. P. 275–286. 17. Khloptseva E. Iu. (1995). Uholovno-pravovaia okhrana pravosudyia [Criminal law protection of justice]: dys. … kand. yuryd. nauk. Ekaterynburh. P. 43. 18. Waller I. (1987) Victims versus Regina Malefactor [Victims versus Regina Malefactor]: Justice for the Next 100 Years. Criminal Law in Action. Anthem. P. 421-422.

Huzela M. "Prevention of criminal offenses against subjects of criminal proceedings: international legislation and the experience of individual states" https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-2022/prevention-criminal-offenses-against-subjects-0