Support for the state sovereignty in the field of information relationship

2022;
: 202-208

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Skochylias-Pavliv O. Support for the state sovereignty in the field of information relationship

1
Lviv Polytechnic National University, Educatinoal and Rasearch Institute of Law, Psychology and Innovative Education

The article deals with the problems of support for the state sovereignty in the field of information relationship. Relevance of the topic is confirmed by the necessity to implement the Strategy of Information Security of Ukraine, which requires theoretical and legal studies on support for the state sovereignty in the field of information relationship. It is determined that state sovereignty in the information space is implemented by exercising the state’s information function and its information policy. State sovereignty in the information space is defined as a juridical property of the state being a specific subject of the information and legal relationship, conducting legal regulation both within its territory, and in the global and regional information space. 

The legislative fundamentals of the information and legal support for the state sovereignty include identification of the sphere of the sovereignty implementation, support for the state sovereignty as a goal and principle of the legal regulation of information relationship, specification of the powers of public authorities on its support. Analysis of the goal and principles, approved in the key laws regulating relationship in the information space, shows that, but for some regulations, the mentioned laws do not enshrine the main regulatory elements of the information and legal support for the state sovereignty of Ukraine. In particular, the laws do not identify the sphere of the sovereignty implementation, as well as the goal and principle of the legal regulation of information relationship, do not clearly specify powers of public authorities on its support. Actually, the laws do not approve the mechanism for exercising the state’s information function and the state information policy, which are functional elements of the information and legal support for the state sovereignty of Ukraine.

1. Yesimov, S. S. (2019). Realizatsiia konstytutsiinoho oformlennia pravoporiadku v umovakh naiavnosti konstytutsiinykh ryzykiv [Realization of the constitutional order in the presence of constitutional risks]. Sotsialno-pravovi studii. Vypusk 3 (5). S. 52-57 [in Ukrainian].

2. Yarema, O. H. (2022). Zmist informatsiinoho suverenitetu u konteksti derzhavnoho suverenitetu [The content of information sovereignty in the context of state sovereignty].Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. № 3. S. 191-194 [in Ukrainian]. 

3. Solodka, O. M. (2020). Zabezpechennia informatsiinoho suverenitetu derzhavy: pravovyi dyskurs [Ensuring information sovereignty of the state: legal discourse]. Informatsiia i pravo. № 1 (32). S. 80-87 [in Ukrainian]. 

4. Manuilov, E. M., Kalynovsky, Y. Y. (2019). Information sovereignty of Ukraine: modern moral challenges and threats. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. № 3 (42). S. 22-32 [in English].

5. Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy (1992, October 2) № 2657-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text [in Ukrainian]. 

6. Pro drukovani zasoby masovoi informatsii (presu) v Ukraini: Zakon Ukrainy (1992, November 16) № 2782-XII.Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/2782-12 [in Ukrainian].

7. Pro telebachennia i radiomovlennia: Zakon Ukrainy (1993, December 21) № 3759-XII. Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3759-12 [in Ukrainian].

8. Pro elektronni komunikatsii: Zakon Ukrainy (2020, December 16) № 1089-IX. Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1089-20 [in Ukrainian].

9. Pro dostup do sudovykh rishen: Zakon Ukrainy (2005, December 22) № 3262-IV. Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3262-15 [in Ukrainian].

10. Pro poriadok vysvitlennia diialnosti orhaniv derzhavnoivlady ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukrainizasobamy masovoi informatsii: Zakon Ukrainy (1997, September23) № 539/97-VR. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/539/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian]. 

11. Pro zakhyst suspilnoi morali: Zakon Ukrainy (2003, November 20) № 1296-IV. Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text [in Ukrainian].

12. Pro krytychnu infrastrukturu: Zakon Ukrainy (2021, November 16) № 1882-IX. Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text [in Ukrainian].

13. Pro zakhyst informatsii v informatsiino-komunikatsiinykh systemakh: Zakon Ukrainy (1994, July 5) № 80/94-VR. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/80/94-vr [in Ukrainian].

14. Deiaki pytannia obiektiv krytychnoi informatsiinoi infrastruktury: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2020, September 9) № 943. Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

15. Kovaliv, M., Skrynkovskyi, R., Nazar, Yu. i inshi.(2021). Pravove zabezpechennia kiberbezpeky krytychnoi informatsiinoi infrastruktury Ukrainy [Legal Support of Cybersecurity of Critical Information Infrastructure of Ukraine].Traektoriâ Nauki = Path of Science. Vol. 7. № 4. S. 2011-2018 [in Ukrainian].

16. Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii: Zakon Ukrainy (1998, February 4) № 74/98-VR. Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/card/74/98-vr [in Ukrainian].

17. Bortnyk, N., Yesimov, S. (2019). Vidnosyny v merezhi Internet yak obiekt pravovoho rehuliuvannia. [Relations on the Internet as an object of legal regulation]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky. 2019. Vypusk 6. № 22. S. 147-153 [in Ukrainian].

18. Hordiienko, S. (2019). Doktrynalni polozhennia informatsiinoi bezpeky Ukrainy v suchasnykh umovakh. [Doctrinal provisions of information security of Ukraine in modern conditions]. Retrieved from:https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/doktrynalni-polozhennya-informatsijnoyi-bezpeky-ukrayiny-v-umovah-suchasnosti/ [in Ukrainian].

19. Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2021, March 3) № 179. Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25 [in Ukrainian].