Volume 9, Number 1, 2022

In this Number

(8 papers)
M. H. Abdul Sathar, A. F. N. Rasedee, N. A. Ramli, N. Ishak, S. R. Hamzah, E. Matarneh, S. M. Mohd, Md. N. Jan
pp. 1–8
J. W. Chong, W. K. Tiong, J. Labadin, N. Sahak
pp. 18–25
H. Umair, H. Zainuddin, K. T. Chan, Sh. K. Said Husain
pp. 36–49
A. S. Sawal, S. N. I. Ibrahim, M. F. Laham
pp. 57–64