Організація планування розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я

Розглянуто поняття та сутність планування розслідування злочинів, що
вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я. Окреслено
основні елементи планування, які відображаються на основі слідчої версії.
Визначено слідчі (розшукові) дії, які необхідно планувати на початковому етапі
розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері
охорони здоров’я.

1. Kryminalistyka. [Criminalistics]. V. V. Piaskovskii, Yu. M. Chornous, A. V. Ishchenko,
O. O. Apieksieiev ta in. Kyiv. Tsentr uchbovoiliteratury Publ., 2015. – 544 р. 2. Kryminalistychna taktyka
[Criminalistics tactics]. za red. d-ra yuryd. nauk prof. M. A. Pohoretskoho ta d-ra yuryd. naukdots.
D. B. Sierhieievoi. 2– vyd. pere– robl. ta dop. Kyiv. Alerta Publ, 2017. – 244 р. 3. Kryminalistyka.
[Criminalistics]. Akademichnyi kurs. T. V. Varfolomieieva, V. H. Honcharenko, V. I. Boiarov,
S. V. Honcharenko, V. O. Popeliushko. Kyiv. Yurinkom Inter Publ., 2011. – 504 р. 4. Belkyn R. S. Kurs
krymynalystyky. [Course of criminalistics]. 3-ye yzd., dopolnennoe. Moskva. YuNYTY-DANA Publ,
Zakon y pravo, 2001. 837 р. 5. Hula L. F. Orhanizatsiino-pravovi ta taktychni osnovy diialnosti
pidrozdiliv OVS u protydii zlochynam, shcho vchyniaiutsia orhanizovanymy zlochynnymy hrupamy:
avtoref. na zdobuttia nauk, stupenia dok. yuryd. nauk: Spets. [Organization is a right and tactical bases in
counteraction to the crimes that is accomplished organization criminal groups]. 12. 00. 09. Kryminalnyi
protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diialnist”. Kyiv. NAVS Publ, 2014.
37 р. 6. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia [International constabulary encyclopaedia]. U 10 t. Vidp.
redaktory: Ye. M. Moiseiev, V. Ia. Tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. Kyiv, Atyka Publ, 2009.
T. V. Kryminalno-protsesualna ta kryminalistychna diialnist politseiskykh orhanizatsii. 1008 р. 7. Velykyi
tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Explanatory dictionary]. z dod., dopov. ta SO Uklad, i
holov. red. V. T. Busel. Kyiv. Irpin: VTF “Perun” Publ, 2009. 1736р. 8. Medentsev A. M. Rozsliduvannia
zlochyniv, shcho vchyniaiutsia u sferi derzhavnykh zakupivel: dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. yuryd.
nauk. [Investigation of crimes committed in the field of public procurement]. Spets. 12. 00. 09 –
Kryminalnyi protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diialnist. Odesa, MHU.
2015. 216 р. 9. Belkyn R. S., Vynberh A. Y. Krymynalystyka y dokazivanye (metodolohcheskye
problemy). [Forensic science and proof (methodological problems)]. Moskva. “Iurydycheskaia lyteratura”
Publ, 1969. – 216 р.