Характеристика судово-бухгалтерської експертизи

Визначено поняття та суть судово-бухгалтерської експертиза у сфері господарської
діяльності. Досліджено наукові поняття судово-бухгалтерської експертизи. Визначено
предмет та об’єкти дослідження судово-бухгалтерською експертизою. Окреслено основні
завдання та наведено перелік питань, які ставлять експерту-бухгалтеру для їх вирішення.
Охарактеризовано методи і способи проведення судово-бухгалтерської експертизи.

1. Volkova I. A. Sudovo-bukhhalterska ekspertyza: navch. posib. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.].
[Forensic Accounting Examination: Teaching. manual [for the studio. higher tutor shut off]]. K.: Tsentr
uchbovoi literatury, 2009. 84 s. 2. Kolisnyk O. P. Teoretychni osnovy sudovo-bukhhalterskoi ekspertyzy.
[Theoretical basis of forensic accounting expertise]. Finansy, oblik i audyt. 2009. No. 14. S. 256–263.
3. Bandurka A. M. Osnovy sudebnoi bukhhalteryy: Uchenyk [Fundamentals of Forensic Accounting:
Student] / A. M. Bandurka, V. A. Lukyn, V. D. Ponykarov. Kharkov: Yzd-vo Natsyonalnoho unyversyteta
vnutrennykh del, 2001. 336 s. 4. Hutsalenko L. V., Mykhalchyshyna L. H., Sydorchuk V. M., Pentiuk I. K.
Sudovo-bukhhalterska ekspertyza. Navch. posib. [Forensic accounting expertise. Teaching manual]. K.:
Tsentr uchbovoi literatury, 2011. 352 s. 5. Sudovi ekspertyzy u sudochynstvi Ukrainy: nauk.-prakt.
posib.[Judicial Expertise in the Proceedings of Ukraine: Sciences. Pract. manual] / za zah. red. V. H. Honcharenka,
I. V. Hory. K.: Yurynkom Inter, 2015. 504 s. 6. Pro sudovu ekspertyz: Zakon Ukrainy [On
judicial expertise: The law of Ukraine] No. 4038-XII vid 25.02.1994 r. iz zminamy ta dopovnenniamy.
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 7. Sudova bukhhalterska ekspertyza: Navchalnyi
posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Judicial Accounting Examination: A Manual
for Students at Higher Educational Institutions] / Za red. M. D. Korinka. K.: Vydavnytstvo
TOV «Typohrafiia«Kliaksa», 2012. 432 s. 8. Osnovy sudovoi ekspertyzy: navchalnyi posibnyk dlia
fakhivtsiv, yaki maiut namir otrymaty abo pidtverdyty kvalifikatsiiu sudovoho eksperta [Fundamentals of
forensic examination: a training manual for specialists who intend to obtain or confirm the qualifications of
a judicial expert] / avt. uklad. L. M. Holovchenko, A. I. Lozovyi, Simakova-Yefremian ta in. Kh.: Pravo,
2016. 928 s. 9. Bilukha M. T. Sudovo-bukhhalterska ekspertyza: pidruchnyk. [Forensic Accounting
Examination: Textbook] K.: Vydavnycha kompaniia «Volia», 2004. 656 s.